EN

moderation {substantiv}

volume_up
I would therefore like to show moderation in this matter of tax relief.
I denna fråga beträffande skattelättnader vill jag iaktta måttlighet.
The emphasis here should be on moderation and good sense, however, rather than ideology.
Här bör dock tonvikten ligga på måttlighet och sunt förnuft, snarare än ideologi.
The emphasis is on moderation, and in this way our diets and lives will become more balanced.
Betoningen ligger på måttlighet och på så sätt kommer våra kostvanor och våra liv att bli mycket mer balanserade.
moderation (även: composure, level headedness)
I think it is time for such a dialogue, as a focus for the good forces of moderation and moderate people.
Jag anser att det är tid för en sådan dialog, för att fokusera de goda krafterna av sans och sansade individer.
moderation
Forest resources must be exploited in moderation.
Skogstillgångar måste nyttjas med moderation.
With peace and the consolidation of democracy, the Croatian people have chosen the path of moderation and tolerance, freedom and respect.
Med freden och den demokratiska konsolideringen, har det kroatiska folket valt att följa vägen för moderation och tolerans, frihet och respekt.
SV

moderation {utrum}

volume_up
moderation (även: måttlighet, sans)
Skogstillgångar måste nyttjas med moderation.
Forest resources must be exploited in moderation.
Med freden och den demokratiska konsolideringen, har det kroatiska folket valt att följa vägen för moderation och tolerans, frihet och respekt.
With peace and the consolidation of democracy, the Croatian people have chosen the path of moderation and tolerance, freedom and respect.

Användningsexempel för "moderation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf you ask me to be strict, I will be strict, but always in moderation of course.
Om du ber mig vara strängare så är jag det, men alltid med viss måtta naturligtvis.
EnglishWe go further and deeper into driving the forces of moderation further apart.
Och vi fortsätter att driva de moderata krafterna ännu längre bort ifrån varandra.
EnglishThe emphasis here should be on moderation and good sense, however, rather than ideology.
Här bör dock tonvikten ligga på måttlighet och sunt förnuft, snarare än ideologi.
EnglishA sense of moderation will have to be observed when determining their pension benefits.
Man måste komma ihåg att vara rimlig när man bestämmer deras pensionsförmåner.
EnglishI would thank the rapporteur for his efforts at moderation and conciliation.
Jag vill tacka föredraganden för hans insatser för att moderera och medla.
EnglishWe expect the Community to advocate reason, moderation and cooperation.
Vi förväntar oss av rådet att det betonar förnuft, återhållsamhet och samråd.
EnglishIf we are not prepared to be courageous for moderation, how can we expect them to be?
Det är ingen överdrift att säga att utsikterna i dag i regionen är mer oroande än på länge.
EnglishAll hopes of Iran moving towards moderation have now evaporated.
Allt hopp om att Iran rör sig i riktning mot återhållsamhet har nu försvunnit.
EnglishIf budgetary moderation is to be accepted, it must apply across the board.
För att godtas måste nämligen en återhållsam budget delas av alla.
EnglishI would therefore like to show moderation in this matter of tax relief.
I denna fråga beträffande skattelättnader vill jag iaktta måttlighet.
EnglishTherefore, the policy of wage moderation, which has all too often prevailed, needs to be reversed.
Vi måste alltså bryta med politiken med sänkta löner som alltför ofta förespråkats.
EnglishI believe that we must stick with the principle of wage moderation.
Jag anser att vi måste hålla oss till principen med löneåterhållsamhet.
EnglishFor adults, moderation is the key word, but for the child before birth there is no safe level.
För vuxna är måttfullhet nyckelordet, men för det ofödda barnet finns det ingen säker nivå.
EnglishI believe he has achieved balance and moderation in his report.
Jag anser att han har åstadkommit ett välavvägt och sansat betänkande.
EnglishThis moderation and thoughtfulness is particularly necessary in the implementation of Article 280(4).
Ett nyktert och sansat angreppssätt är särskilt nödvändigt vad beträffar artikel 280.4.
EnglishLet us combat emissions with science, efficiency and moderation.
Låt oss bekämpa utsläppen med vetenskap, effektivitet och besinning.
EnglishWe have an important role to play in supporting the voices of moderation wherever they exist.
Vi har en viktig roll att spela genom att stödja de besinningsfulla rösterna varhelst de finns.
EnglishModeration in energy, whatever the word used, is finally on the agenda.
Dämpning av energianvändningen eller vilket ord man nu vill använda, står äntligen på dagordningen.
EnglishWine is a natural product which, taken regularly and in moderation, is beneficial to health.
Vin är en naturprodukt som stärker hälsan - så länge det njuts regelbundet och i måttliga mängder.
EnglishI believe that, with regard to speculation, moderation is required.
Jag tror att det krävs balans när det gäller spekulation.