EN

moderately {adverb}

volume_up
moderately
I have been prudent and I have worked moderately hard.
Jag har varit försiktig och arbetat lagom hårt.
This final solution, where electric current is concerned, must be moderately distant from the solutions in the second package, otherwise the introduction of the third package would not make sense.
Den slutliga lösningen, som rör elström, måste skilja sig lagom från lösningarna i det andra paketet, annars är det meningslöst att införa ett tredje paket.
moderately (även: fairly)
   Mr Watson, I am – shall we say – moderately optimistic that everything will be sorted out.
Jag är – låt oss säga – någorlunda optimistisk om att allt kommer att lösa sig.
moderately (även: sparingly)
There has been a huge increase in interest in this type of investment in recent years, especially in the United States, where affluent and moderately affluent investors have discovered them.
Intresset för denna investeringsform har ökat enormt på senare år, i synnerhet i Förenta staterna där den har upptäckts av både förmögna och måttligt förmögna investerare.
The Court is of the opinion that control systems in the Member States are generally ineffective or moderately effective.
Revisionsrätten anser att kontrollsystemen i medlemsstaterna i allmänhet är ineffektiva eller medelmåttigt effektiva.

Användningsexempel för "moderately" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe outcome that has been achieved is, however, positive and moderately satisfying.
Det resultat som nåtts är dock positivt och relativt tillfredsställande.
EnglishThank you very much, in any case, for having used it so moderately in this second intervention.
Tack så mycket för att ni utnyttjade tiden så försiktigt i ert andra inlägg.
EnglishIn that respect, Mr Markov, I believe that we must be moderately content, but content all the same.
I detta avseende, herr Markov, anser jag att vi trots allt måste vara ganska nöjda.
English   Mr Watson, I am – shall we say – moderately optimistic that everything will be sorted out.
   . – Herr Watson! Jag är – låt oss säga – någorlunda optimistisk om att allt kommer att lösa sig.
EnglishOn the other hand, the failed geniuses of finance and industry are rewarded not quite so moderately.
Å andra sidan belönas finansvärldens och industrins misslyckade genier inte riktigt lika återhållsamt.
EnglishAnd actually, by the end of the day, I had a reasonable skull, a moderately good vertebrae and half of a pelvis.
Och till slutet av dagen, hade jag en vettig skalle, en hyfsad ryggrad och en halvt bäcken.
EnglishI voted for the Liese report because it is a moderately pro-science position, as voted.
Jag röstade för Liesebetänkandet, eftersom det i sin antagna form är ett rimligt forskningspositivt ställningstagande.
EnglishI have been prudent and I have worked moderately hard.
Jag har varit försiktig och arbetat lagom hårt.
EnglishThe Commissioner responded very moderately in his own comments and in his answers to speeches from various Members.
Kommissionsledamoten uttryckte sig mycket försiktigt i sina egna inlägg och i sina svar på olika ledamöters anföranden.
EnglishThe Court is of the opinion that control systems in the Member States are generally ineffective or moderately effective.
Revisionsrätten anser att kontrollsystemen i medlemsstaterna i allmänhet är ineffektiva eller medelmåttigt effektiva.
EnglishThe wording of the Protocol is marked by diplomatic phrases which are only moderately successful in concealing its lack of substance.
Formuleringarna i protokollet präglas av diplomatiska konstruktioner, som bara obetydligt döljer substanslösheten.
EnglishIt was moderately successful.
EnglishIn that respect I am not entirely reassured by the words of the President-in-Office when he says that we should respond, but moderately.
I det avseendet har jag inte blivit helt lugnad av ordförandeskapets ord som säger att vi måste reagera, men återhållsamt.
EnglishThe best conclusion for this 2005 draft budget would be for the three institutions to be moderately satisfied with the final result.
Den bästa slutsatsen när det gäller förslaget till budget för 2005 vore om de tre institutionerna vore något så när nöjda med det slutliga resultatet.
EnglishA workable railway system and moderately priced and competitive services are important both for congested areas and also the export industry in more remote regions.
Att öppna godstransporter och passagerarbefordran för konkurrens kommer att stimulera järnvägstransporternas utveckling.
EnglishMr Purvis’s report seeks to arrange a comeback for hedge funds in Europe and to gradually open their products to ‘moderately affluent investors’.
Genom sitt betänkande försöker John Purvis bereda väg för en comeback för hedgefonder i Europa och gradvis öppna deras produkter för “tämligen välbemedlade investerare”.
EnglishWe think there is every reason to be moderately optimistic that both countries will be able to meet the prescribed requirements by the next assessment.
Vi anser att det finns all anledning att vara blygsamt optimistiska om att båda länderna kommer att uppfylla de föreskrivna kraven när det är dags för nästa bedömning.
EnglishWe think there is every reason to be moderately optimistic that both countries will be able to meet the prescribed requirements by the next assessment.
I morgon och dagen därpå kommer EU: s fleråriga budget för tiden efter 2006 att diskuteras i Europeiska rådet, något som redan har diskuterats länge och väl denna förmiddag.
EnglishI just want to try to answer three questions that were put during the debate by honourable Members and I hope I can do so in a way which is moderately satisfactory.
Jag vill bara försöka att svara på tre frågor som ställdes under debatten av ledamöterna, och jag hoppas att jag kan göra det på ett sätt som gör alla tillräckligt nöjda.
EnglishI just want to try to answer three questions that were put during the debate by honourable Members and I hope I can do so in a way which is moderately satisfactory.
. (EN) Jag vill bara försöka att svara på tre frågor som ställdes under debatten av ledamöterna, och jag hoppas att jag kan göra det på ett sätt som gör alla tillräckligt nöjda.