EN

moderate {adjektiv}

volume_up
In particular, wage developments should remain moderate. '
Löneökningarna skall framför allt ligga kvar på en rimlig nivå?.
In particular, wage developments should remain moderate.'
Löneökningarna skall framför allt ligga kvar på en rimlig nivå?.
I like this slogan because it is reasonable and moderate.
Jag tycker bra om denna slogan för dess rimliga och behärskade sida.
moderate
The rapporteur for this report is a member of the Swedish Moderate Party.
Föredraganden för detta betänkande är svensk moderat.
The first element stated that the Committee proposes a moderate price cut.
I det första elementet uppgavs att utskottet föreslår en moderat prissänkning.
The Uighurs are a moderate Sunni minority.
Uigurerna är en moderat sunniminoritet.
moderate (även: good enough)
For this reason I believe that a 10 % reserve is quite moderate.
Därför är en tioprocentig reserv enligt min uppfattning lagom.
Finally, the terms of the compromise were for a moderate reduction of payment appropriations.
Avslutningsvis innebar kompromissen en lagom minskning av betalningsbemyndigandena.
Moreover, scientists have recognised the benefits of moderate consumption of wine.
Dessutom har forskarna upptäckt fördelarna med en måttlig vinkonsumtion.
There is no need to stigmatise the products themselves or moderate consumption.
Det är fullständigt onödigt att stigmatisera själva produkterna eller måttlig konsumtion.
Well, I did not say that there would be a moderate response.
Jag sade inte att det skulle bli en måttlig reaktion.
I believe that Parliament's position during the negotiations was responsible and moderate.
Jag anser att parlamentets ståndpunkt under förhandlingarna var ansvarsfull och sansad.
For years Mugabe was an incredibly moderate ruler.
Under många år var Mugabe en otroligt sansad härskare.
It seems a moderate approach to the increase of payment appropriations has emerged from first reading.
En sansad syn på ökningen av betalningsbemyndiganden tycks ha växt fram under den första behandlingen.
moderate (även: subdued)
The budget for 2002 now being debated is a moderate and disciplined one.
Budgeten för år 2002, vilken nu behandlas, är måttfull och disciplinerad.
This is how productive a moderate social policy is.
Här visar sig produktiviteten i en måttfull socialpolitik.
We know, for example, that the moderate consumption of wine can have beneficial effects on health.
Vi vet t.ex. att måttfull konsumtion av vin kan ha välgörande effekter på hälsan.
Parliament's rapporteur, Mr Colom i Naval, is always a moderate man.
Föredraganden här i parlamentet, Colom i Naval, brukar vara en återhållsam man.
As the report recalls, we are viewed as a moderate user of trade defence instruments.
Genom betänkandet blir vi påminda om att vi ses som en återhållsam användare av handelspolitiska skyddsinstrument.
Half were randomly allocated to a group who lived on Mediterranean food, while the others ate a normal though moderate diet.
Hälften lottades till en grupp som fick leva på medelhavskost, övriga fick en normal men återhållsam diet.
moderate
For example, our collective economies are only achieving moderate success at this particular time.
Våra kollektiva ekonomier, exempelvis, når bara medelmåttig framgång vid den här speciella tidpunkten.
At last, thanks to Mr Santini, we have arrived not at a half-way position, but at a moderate one.
Slutligen vill jag säga att tack vare Santini har vi inte nått en medelmåttig, utan snarare en blygsam position.
moderate (även: equitable, fair, reasonable)
moderate (även: mild, slight)

Användningsexempel för "moderate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis has to be done in cooperation with the moderate elements of Muslim societies.
Detta bör göras tillsammans med de måttfulla delarna av de muslimska samhällena.
EnglishWe Moderate Members of the European Parliament have voted against the above report.
Vi moderata ledamöter av Europaparlamentet har röstat emot ovanstående betänkande.
EnglishWe Moderate Members of the European Parliament have voted against the above report.
. Vi moderata ledamöter av Europaparlamentet har röstat emot ovanstående betänkande.
EnglishTo date, moderate use has been made of the current capacity to exchange information.
Av den nuvarande möjligheten till informationsutbyte använder man sig i ringa grad.
EnglishThe first element stated that the Committee proposes a moderate price cut.
I det första elementet uppgavs att utskottet föreslår en moderat prissänkning.
EnglishThere is no need to stigmatise the products themselves or moderate consumption.
Det är fullständigt onödigt att stigmatisera själva produkterna eller måttlig konsumtion.
EnglishMoreover, scientists have recognised the benefits of moderate consumption of wine.
Dessutom har forskarna upptäckt fördelarna med en måttlig vinkonsumtion.
EnglishLet us bring the moderate parties round the table and isolate the extremists.
Låt oss samla de måttfulla krafterna runt förhandlingsbordet och isolera extremisterna.
EnglishSo, to have other sites as well is a necessity, especially to moderate the costs.
Att även ha andra områden är alltså nödvändigt, inte minst för att hålla nere kostnaderna.
EnglishThis medical doctor forms part of the political leadership of the moderate Serbs in Kosovo.
Denna läkare ingår i den politiska ledningen för de måttfulla serberna i Kosovo.
EnglishFirst and foremost, it may help moderate Europe's energy dependence on third countries.
För det första kan det hjälpa till att minska Europas energiberoende av tredjeländer.
EnglishThe Moderate Party delegation has opted to abstain from voting on the above matter.
En långtgående och effektiv kamp mot terror kräver respekt för grundläggande rättigheter.
EnglishIn the area of health, we have had some very small and moderate improvements.
På folkhälsoområdet har vi några mycket små och moderata förbättringar.
EnglishAnd moderate on present-hedonism. ~~~ And always low on past-negative and present-fatalism.
Så den optimala blandningen får du från dåtiden -- dåtidspositiv ger dig rötterna.
EnglishParliament's rapporteur, Mr Colom i Naval, is always a moderate man.
Föredraganden här i parlamentet, Colom i Naval, brukar vara en återhållsam man.
EnglishNevertheless, we have managed to moderate all interests so that everyone can support them.
Icke desto mindre har vi lyckats moderera alla intressen så att alla kan stödja dem.
EnglishAnd this is just the Commission' s text which is the most moderate.
Och ändå handlar det här bara om kommissionens text, som är den mest måttfulla.
English   The Moderate Party delegation has opted to abstain from voting on the above matter.
   .– Den moderata delegationen har valt att lägga ned sina röster i ovanstående ärende.
EnglishAnd this is just the Commission's text which is the most moderate.
Och ändå handlar det här bara om kommissionens text, som är den mest måttfulla.
EnglishThe budget for 2002 now being debated is a moderate and disciplined one.
Budgeten för år 2002, vilken nu behandlas, är måttfull och disciplinerad.

"moderate growth" på svenska

volume_up
moderate growth
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"moderate alcohol consumption" på svenska

volume_up
moderate alcohol consumption
Swedish
Mera chevron_right

"moderate amount of" på svenska

volume_up
moderate amount of
Swedish
Mera chevron_right