"modality" - Svensk översättning

EN

"modality" på svenska

volume_up
modality {substantiv}
SV
volume_up
modalities {substantiv}
EN

modality {substantiv}

volume_up
1. språkvetenskap
modality
In the Committee on Industry, we underlined the importance of having clarity on the modalities for the application of the principle.
I industriutskottet underströk vi vikten av klarhet i fråga om modaliteterna för principens tillämpning.
Last night I had a discussion with Parliament's Bureau and we concluded the modalities by which that will happen.
I går kväll förde jag en diskussion med parlamentets presidium, där vi kom fram till med vilka modaliteter det skall ske.
Concerning the donors ' conference, which will take place in Brussels, there is still no confirmation of date, modalities and agenda.
Vad givarkonferensen anbelangar, som kommer att äga rum i Bryssel, är varken datum, modaliteter eller dagordning bekräftade ännu.

Användningsexempel för "modality" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is no longer only the intention to shift cargo, but to improve every modality.
Syftet är inte längre att endast byta lasten, utan att förbättra vartenda transportsätt.
EnglishIt is a fine example of co-modality in passenger transport.
Det är ett bra exempel på kombination av olika sätt att transportera passagerare.
EnglishMr Koch spoke about co-modality in tourism and he is right.
Dieter-Lebrecht Koch talade om sammodalitet inom turismen och han har rätt.
EnglishCo-modality must also work in favour of passengers.
Sammodaliteten måste även fungera till förmån för passagerarna.
EnglishInland shipping is the cleanest modality by far.
Inlandssjöfart är det ojämförligt renaste transportsättet.
EnglishWe have to develop the railway infrastructure, the maritime corridors, the ports infrastructure and co-modality.
Vi måste utveckla järnvägsinfrastrukturen, de maritima korridorerna, hamninfrastrukturen och sammodaliteten.
EnglishIt will also strengthen co-modality and hence contribute towards an efficient and sustainable transport system.
Det kommer också att förstärka intermodalitet och därmed bidra till ett effektivt och hållbart transportsystem.
EnglishIt is unsatisfactory to declare that technical modality does not apply to journalists in the exercise of their profession.
Det räcker inte att de tekniska villkoren inte skall vara tillämpliga när det gäller journalister i deras yrkesutövning.
EnglishAnd the point is that the nature of the model is governed by how it is to be used, rather than by the sensory modality involved.
Och poängen är att modellens beskaffenhet styrs av hur den ska användas, snarare än vilket sinnesorgan involverat J.S.B.
EnglishAmong other things, this includes increased investment in research and effective co-modality in the creation of trans-European networks.
Det innebär bland annat ökade investeringar i forskning och effektiv flermodalitet i uppbyggnaden av de transeuropeiska näten.
EnglishI think that this report is one more positive step in our search for multi-modality as the main axis of European transport policy.
Jag anser att detta betänkande är ännu ett positivt steg i vårt sökande efter multimodalitet som grund för den gemensamma transportpolitiken.
EnglishIn addition to co-modality in certain areas, the modal shift, in our view, plays an important role especially with regard to long-distance transport.
Förutom sammodalitet på vissa områden spelar trafikomställningen enligt vår mening en särskilt viktig roll när det gäller långdistanstransport.
EnglishUnless we liberalise our ports resolutely, they will not be able to expand the key role they will be required to play in the context of co-modality.
Om vi inte beslutsamt liberaliserar våra hamnar kommer de inte att kunna utveckla den nyckelroll som de måste spela inom ramen för sammodaliteten.
EnglishIt is to be hoped that a high level of safety will be ensured as a result, whilst improving inter-modality in the transport of dangerous goods.
Förhoppningen är att detta kommer att leda till en hög säkerhetsnivå, samtidigt som det förbättrar driftskompatibiliteten för transporter av farligt gods.
EnglishThis goes not only for interaction between airports, but also for interaction with other modes of transport and infrastructures surrounding airports ('co-modality').
Detta gäller inte enbart samspel flygplatser emellan, utan även samspel med andra transportmedel och med infrastrukturen omkring flygplatserna (”sammodalitet”).
EnglishTherefore, if we want to move from one modality of transport to another, we have to know exactly which transportation is intermodal and which is solely road transport.
Därför måste vi om vi vill byta från ett transportsätt till ett annat, veta exakt vilka transporter som inbegriper flera transportsätt och vilka som enbart är vägtransporter.
EnglishThirdly, thanks to this proposal, it will be possible to integrate the railways into the freight transport system more successfully, and to develop co-modality in Europe.
För det tredje: tack vare det här förslaget kommer det att bli möjligt att integrera järnvägarna bättre i systemet för godstransport och utveckla intermodaliteten i Europa.

Synonymer (engelska) till "modality":

modality
modal