"modalities" - Svensk översättning

EN

"modalities" på svenska

volume_up
modalities {substantiv}
SV
volume_up
modality {substantiv}
EN

modalities {substantiv}

volume_up
1. psykologi
modalities
In the Committee on Industry, we underlined the importance of having clarity on the modalities for the application of the principle.
I industriutskottet underströk vi vikten av klarhet i fråga om modaliteterna för principens tillämpning.
Last night I had a discussion with Parliament's Bureau and we concluded the modalities by which that will happen.
I går kväll förde jag en diskussion med parlamentets presidium, där vi kom fram till med vilka modaliteter det skall ske.
Concerning the donors ' conference, which will take place in Brussels, there is still no confirmation of date, modalities and agenda.
Vad givarkonferensen anbelangar, som kommer att äga rum i Bryssel, är varken datum, modaliteter eller dagordning bekräftade ännu.

Användningsexempel för "modalities" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
EnglishWe are now defining the modalities and the scope of those stress tests.
Vi håller nu på att utarbeta metoder och omfattning för de stresstesterna.
EnglishFirstly, I should like to shed some light on the meaning of the term modalities.
Jag skall börja med att helt kort förklara termen ?villkor?.
EnglishFirstly, I should like to shed some light on the meaning of the term modalities.
Jag skall börja med att helt kort förklara termen? villkor?.
EnglishWhat remains are the modalities in the Conciliation Committee.
Vad som återstår är villkoren i förlikningskommittén.
EnglishWork now needs to be undertaken to facilitate the emergence of a consensus on the modalities of this fund.
Arbete måste nu utföras för att underlätta uppkomsten av en enighet om modaliteterna för denna fond.
EnglishA further round of discussions on modalities kicked off at the very beginning of September, taking place in Geneva.
Ytterligare en diskussionsrunda om bestämmelser inleddes precis i början av september i Genève.
EnglishThe modalities for doing so need to be carefully considered in the light of the relevant rules and regulations.
Metoderna för detta måste övervägas noggrant mot bakgrund av de relevanta reglerna och bestämmelserna.
EnglishOn 23 July it reached a consensus political agreement on modalities to implement the Kyoto Protocol.
Den 23 juli nådde konferensen i samförstånd ett politiskt avtal om ett system för att genomföra Kyotoprotokollet.
EnglishSuch a commitment entails an in-depth reform of procedures and implementation modalities on both sides.
Ett sådant åtagande nödvändiggör en djupgående reform av förfaranden och tillämpningsstrategier hos båda sidor.
EnglishThe Commission is taking an active part in the negotiations concerning the modalities and all the issues relating to this fund.
Kommissionen deltar aktivt i förhandlingarna om de villkor och frågor som rör denna fond.
EnglishDespite the fact that there is insufficient clarity about modalities, particularly supervision and data protection.
Detta trots att det inte råder tillräcklig klarhet angående tillvägagångssätten, nämligen tillsynen och dataskyddet.
EnglishThe price competition is cut-throat, not only in the road-transport sector but also between the different modalities.
Det är tal om en jättelik priskonkurrens, inte bara inom vägtransportsektorn utan även olika transportsätt emellan.
EnglishThe introduction of a new loading unit is an excellent idea, provided it can actually be used in all modalities without any adjustments.
Om problemen med ökande trafik på vägarna skall lösas, måste EU aktivt förespråka intermodalitet.
EnglishLast night I had a discussion with Parliament's Bureau and we concluded the modalities by which that will happen.
I går kväll förde jag en diskussion med parlamentets presidium, där vi kom fram till med vilka modaliteter det skall ske.
EnglishIf there is no agreement on modalities in the autumn, an early conclusion of the DDA becomes very unlikely.
Om vi inte har ett avtal om bestämmelserna till hösten är det mycket osannolikt att det blir en tidig avslutning av Dohaagendan.
EnglishThe detailed modalities have yet to be clarified.
EnglishIn the Committee on Industry, we underlined the importance of having clarity on the modalities for the application of the principle.
I industriutskottet underströk vi vikten av klarhet i fråga om modaliteterna för principens tillämpning.
EnglishSo here's the modalities that we put together.
EnglishWork now needs to be undertaken to facilitate the emergence of a consensus on the modalities of this fund.
Avslutningsvis vill jag säga att reformen av Förenta nationerna inte är en övning i institutionella förändringar för dess egen skull.

Synonymer (engelska) till "modal":

modal
modality