"modal" - Svensk översättning

EN

"modal" på svenska

SV
volume_up
modality {substantiv}
volume_up
modalities {substantiv}
SV

"modal" på engelska

EN
EN

modal {adjektiv}

volume_up
1. språkvetenskap
modal
But above all I should like to know if he favours a modal shift and what measures he has in store to that end.
Men framför allt vill jag höra från honom om han förespråkar ett modal-shift och vilka åtgärder han har i beredskap för att nå det målet.
For this reason I should like to see more investment in our ports in order to encourage a shift in the modal split in this direction.
I det avseendet yrkar jag för möjligheten att investera extra i hamnar för att på det sättet främja en förskjutning av the modal split i den riktningen.
We must consider whether this is proportionate, bearing in mind the Commission’s commitment to promoting a modal shift from road to sea transport.
Vi måste överväga om detta är rimligt med hänsyn till kommissionens åtagande att främja en modal övergång från väg- till sjötransporter.
SV

modal {adjektiv}

volume_up
1. språkvetenskap
modal
Men framför allt vill jag höra från honom om han förespråkar ett modal-shift och vilka åtgärder han har i beredskap för att nå det målet.
But above all I should like to know if he favours a modal shift and what measures he has in store to that end.
I det avseendet yrkar jag för möjligheten att investera extra i hamnar för att på det sättet främja en förskjutning av the modal split i den riktningen.
For this reason I should like to see more investment in our ports in order to encourage a shift in the modal split in this direction.
Vi måste överväga om detta är rimligt med hänsyn till kommissionens åtagande att främja en modal övergång från väg- till sjötransporter.
We must consider whether this is proportionate, bearing in mind the Commission’s commitment to promoting a modal shift from road to sea transport.

Användningsexempel för "modal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNeither is it a question, as it says in paragraph 10, of forcing modal shift.
Det handlar inte heller om, som det står i punkt 10, att tvinga fram en överflyttning.
EnglishIt is important to review the existing mechanism of support for inter-modal services.
Det är viktigt att granska befintliga mekanismer för understöd av intermodala tjänster.
EnglishSustainable transport systems cannot be achieved by modal shift actions alone.
Hållbara transportsätt kan inte uppnås enbart genom åtgärder för byte mellan olika transportsätt.
EnglishEverything people want to achieve these days using multi-modal systems was already in place then.
Allt som folk vill uppnå i dag genom att använda multimodala system fanns redan då.
EnglishHowever, these actions are more ambitious than modal shift actions.
Dessa åtgärder är emellertid ambitiösare än trafikomställningsåtgärderna.
EnglishThe desired modal shift will come under review again then.
Det eftersträvade bytet mellan olika transportsätt kommer då att ligga i stöpsleven.
EnglishModal change remains a dream and is far from becoming reality.
En övergång från ett transportsätt till ett annat är en dröm och långt ifrån en verklighet.
EnglishThis is against the modal shift nature of the programme and may render it unmanageable.
Detta går emot programmets omställningskaraktär när det rör transportsätt, och kan göra det ohanterligt.
EnglishThis improves the chances of applying the co-modal approach to the problem of our transport needs.
Detta ökar möjligheterna att tillämpa en sammodal lösning på problemet med våra transportbehov.
EnglishWe are quite happy to help clear obstacles to reach the modal shift.
Vi har en del kvar att göra för att hjälpa till att avlägsna hinder för omfördelningen av godsflöden.
EnglishThe accurate calculation of external costs should also help in encouraging a change in the modal split.
Uppdelningen i olika transportsätt befrämjas också av uppspaltningen av de externa kostnaderna.
EnglishThis modal shift is a real priority cause in Europe.
Denna trafikomställning är verkligen en prioriterad fråga i EU.
EnglishHow can people think that a three or four cent mark-up will actually have an impact on modal shift?
Hur kan någon tro att en ökning av kostnaderna med 3 eller 4 procent ska kunna påverka trafikomställningen?
EnglishTraffic flows and the opportunities for inter-modal transport are too important with our eastern neighbours.
Trafikflödena och möjligheterna för kombinerade transporter med våra grannar i öst är alltför viktiga.
EnglishI particularly support his view that modal shift should not be the programme's only goal.
Jag vill framför allt gärna stödja hans åsikt att trafikomställning inte skall vara den enda målsättningen med programmet.
EnglishIf transport by rail becomes cheaper but not more efficient, we will not achieve that modal shift.
Om järnvägstransporterna blir billigare men inte mer effektiva kommer vi inte att kunna genomföra denna trafikomställning.
EnglishWe need a better modal shift in transport.
Vi behöver ett bättre modalskifte på transportområdet.
EnglishThe Commissioner was quite right to refer to this need for modal changes at the end of yesterday's debate.
Kommissionsledamoten gjorde helt rätt i att hänvisa till detta behov av trafikomställning i slutet av gårdagens debatt.
EnglishAfter all, the overall modal split between road and rail in Europe has not improved, but actually worsened.
Den övergripande färdmedelsfördelningen mellan väg och järnväg i Europa har inte förbättrats, utan faktiskt försämrats.
EnglishHow do people intend to achieve the modal shift if combined transport is not given any advantages?
Hur tänker man sig nu att få byten mellan olika transportsätt till stånd när den kombinerade transporten inte medges några fördelar?

Synonymer (engelska) till "modal":

modal
modality