EN

mobility {substantiv}

volume_up
mobility (även: vivacity)
The EU stands for openness and mobility. It encourages and demands mobility.
EU står för öppenhet och rörlighet, och det uppmuntrar och främjar rörlighet.
Mobility of students and teachers is a fundamental aspect of professional mobility.
Rörlighet bland studenter och lärare är en grundläggande aspekt av arbetsrörligheten.
It will be of great benefit to the mobility of employees, and that is important.
Detta befrämjar i hög grad arbetstagarnas rörlighet, och det är mycket viktigt.
mobility
Meeting the mobility and communication challenge of healthcare professionals
Vi täcker sjukvårdspersonalens behov av mobilitet och kommunikation
We must not penalise but reward these people for their mobility.
Vi får inte bestraffa de här personerna utan i stället belöna dem för deras mobilitet.
För lärare och andra anställda finns många olika möjligheter till mobilitet.

Användningsexempel för "mobility" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA free market for services and employee mobility should be supported, not fought.
En fri tjänstemarknad och rörlighet för arbetstagare bör stödjas, inte bekämpas.
EnglishIt will be of great benefit to the mobility of employees, and that is important.
Detta befrämjar i hög grad arbetstagarnas rörlighet, och det är mycket viktigt.
EnglishAt this stage, we do not know which technology is best for sustainable mobility.
I det här skedet vet vi inte vilken teknik som är bäst för hållbar rörlighet.
EnglishPeople with reduced mobility have been granted more rights in this regard here.
Personer med nedsatt rörlighet har beviljats mer rättigheter i detta avseende.
EnglishThe mobility of citizens in all social and professional groups must be encouraged.
Rörligheten för medborgarna i alla samhällsgrupper och yrkesgrupper måste främjas.
EnglishThe directive now sets clear rules for the mobility of patients within Europe.
I direktivet anges nu tydliga bestämmelser för patienternas rörlighet inom EU.
EnglishIn future, improved transport systems will increase the mobility of these people.
I framtiden kommer förbättrade transportsystem att ge dessa personer ökad rörlighet.
EnglishThat calls for a policy on mobility which is geared to sustainable development.
Därför behövs en rörlighetspolitik som är inriktad på en hållbar utveckling.
EnglishEurope needs to boost the mobility of its intellectual and material resources.
Europa måste stimulera rörligheten för sina immateriella och materiella tillgångar.
EnglishIt is particularly timely given the widespread labour mobility within the EU.
Det kommer särskilt lägligt med tanke på hur mycket arbetstagarna rör sig inom EU.
EnglishI congratulate the Commission for the Green Paper on a new urban mobility policy.
Jag gratulerar kommissionen till grönboken om en ny politik för rörlighet i städerna.
EnglishThis fact is discouraging many people, causing a slowdown in cross-border mobility.
Detta avskräcker många och gör att den gränsöverskridande rörligheten blir trögare.
English(RO) The action plan on urban mobility is a must for the EU's urban communities.
(RO) Handlingsplanen om rörlighet i städer är ett måste för EU:s stadsbor.
EnglishThere is, therefore, far greater mobility among these students than among others.
Det finns alltså en mycket större rörlighet bland dessa studenter än andra.
EnglishKnowledge of foreign languages is accepted as a necessary precursor to mobility.
Det är allmänt erkänt att kunskap i främmande språk är en förutsättning för rörlighet.
EnglishStudent mobility is clearly a central component of the Europe 2020 strategy.
Rörlighet i utbildningssyfte är helt klart en central del i Europa 2020-strategin.
EnglishPromoting the mobility of young people requires practical barriers to be overcome.
Praktiska hinder måste undanröjas om rörligheten bland ungdomar ska främjas.
EnglishThey challenged that court to give them mobility rights and the court did so.
De bad att domstolen skulle ge dem rätt till fri rörlighet, vilket domstolen biföll.
EnglishHealth professionals' mobility is also a question of public health and public safety.
Sjukvårdspersonalens rörlighet är också en fråga om folkhälsa och allmän säkerhet.
EnglishThe EU stands for openness and mobility. It encourages and demands mobility.
EU står för öppenhet och rörlighet, och det uppmuntrar och främjar rörlighet.

Synonymer (engelska) till "mobile":

mobile
mobilization
mobile home