"mixture" - Svensk översättning

EN

"mixture" på svenska

volume_up
mixture {substantiv}
EN

mixture {substantiv}

volume_up
1. allmänt
A good mixture of applications of current providers and newcomers is essential.
En bra blandning av ansökningar från nuvarande leverantörer och nykomlingar behövs verkligen.
We need a mixture of legislative and market-based responses.
Vi behöver en blandning av lagstiftningsåtgärder och marknadsbaserade åtgärder.
So what is to be retrieved from this confusing and dangerous mixture?
Vilka slutsatser kan vi alltså dra av denna förvirrande och farliga blandning?
The report contains a mixture of undisputed findings and hypotheses and draws conclusions which, at the very least, force us to question the rapporteur's intentions.
I betänkandet blandas vissa obestridliga uppgifter med andra inslag som bara är hypoteser, och slutligen dras slutsatser vilka minst sagt framkallar frågetecken beträffande föredragandens avsikter.
It is a far-reaching proposal, as it bans their sale and all their possible mixtures to the general public.
Det är ett långtgående förslag eftersom det förbjuder försäljning och alla eventuella tillsatser av dessa ämnen till allmänheten.
Minister, you have said that the dioxin admixture was a mixture of unsuitable raw materials.
Herr minister, ni sade att inblandningen av dioxin innebär inblandning av olämpliga råämnen.
2. medicinvetenskap
mixture

Användningsexempel för "mixture" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is why I support a mixture of technological solutions to energy supply in the EU.
Därför stöder jag en blandning av tekniska lösningar för energiförsörjningen i EU.
EnglishIt would seem to be a mixture of magic words, minimalism and mumbo-jumbo.
Det verkar vara med en kombination av besvärjelser, minimalism och tomma ritualer.
EnglishSo what is to be retrieved from this confusing and dangerous mixture?
Vilka slutsatser kan vi alltså dra av denna förvirrande och farliga blandning?
EnglishFurthermore, it is urgent to authorise mixture contents greater than 5 %.
Det är även brådskande att godkänna blandningar med innehåll som är högre än 5 procent.
EnglishA good mixture of applications of current providers and newcomers is essential.
En bra blandning av ansökningar från nuvarande leverantörer och nykomlingar behövs verkligen.
EnglishGreece chose a mixture of measures on both the expenditure side and the revenue side.
Grekland väljer blandade åtgärder både på utgifts- och på intäktssidan.
EnglishFurthermore, it is urgent to authorise mixture contents greater than 5%.
Det är även brådskande att godkänna blandningar med innehåll som är högre än 5 procent.
EnglishWe welcome this proposal with a mixture of scepticism and at the same time hope.
Vi välkomnar detta förslag med en blandning av skepsis och hopp.
EnglishI believe that these people are looking to the European Union today with a mixture of hope and fear.
Jag tror att dessa människor i dag sneglar på EU med lika delar hopp och rädsla.
EnglishTo sum up, we have a mixture of the good, the bad and the ugly.
För att sammanfatta, vi har en blandning av det goda, det dåliga och det otrevliga.
EnglishIt may well be helpful just for me to say that, in this confusing mixture.
Det är kanske nyttigt att nämna det i denna förvirrande blandning.
EnglishSimilarly, its traditional dishes are a mixture of east and west.
De traditionella maträtterna speglar också denna blandning av öst och väst.
EnglishWe need a mixture of legislative and market-based responses.
Vi behöver en blandning av lagstiftningsåtgärder och marknadsbaserade åtgärder.
EnglishMinister, you have said that the dioxin admixture was a mixture of unsuitable raw materials.
Herr minister, ni sade att inblandningen av dioxin innebär inblandning av olämpliga råämnen.
EnglishThis is achieved by a mixture of goodwill, compromise, good diplomacy and clear leadership.
Detta uppnås med en blandning av god vilja, kompromissande, bra diplomati och tydligt ledarskap.
EnglishRegardless of their own wishes they have breathed in a mixture of 250 carcinogens and toxins.
Oavsett egna önskemål har de inandats en blandning av 250 cancerframkallande och giftiga ämnen.
EnglishA serious mixture of law and politics, which, in any case, does not increase legal certainty.
En allvarlig sammanblandning av juridik och politik, som i vilket fall inte ökar rättsäkerheten.
EnglishThe rolling resistance did not seem to be affected by the rubber mixture.
Rullmotståndet tycks inte påverkas av gummiinblandningen.
EnglishBituminous sands are a mixture of deposits, water and extremely thick and viscous forms of oil.
Oljesand är en blandning av sediment, vatten och en extremt tjockflytande och seg form av olja.
EnglishThe Commission also wants to guarantee a mixture of public and private.
Kommissionen vill också se till att det finns en blandning mellan allmännyttiga och privata operatörer.

Synonymer (engelska) till "mixture":

mixture