EN

mixed {adjektiv}

volume_up
In summary, this section of the information provided by the Court of Auditors is mixed.
Sammanfattningsvis, detta avsnitt av revisionsrättens information är blandad.
The report, too, shows that the current situation is mixed and contradictory.
Betänkandet visar också att situationen för närvarande är blandad och motsägelsefull.
It is a fact that on individual transactions the picture remains mixed.
När det gäller enskilda transaktioner är bilden fortfarande blandad.
mixed (även: hybrid)
The Commission's financial facility should not be mixed up with these defence issues.
Kommissionens finansieringsmekanism får inte blandas ihop med dessa försvarsfrågor.
The incineration of mixed waste is bad environmental policy.
Således bränner vi inte blandat avfall som man i somliga länder gör.
However, the positive expectations are mixed with a fair amount of anxiety and worry.
De positiva förväntningarna blandas dock med en stor del oro och ängslan.
One is a common, truly European policy, within the framework of a mixed economy.
Det ena är en gemensam, sann EU-politik inom ramen för en blandekonomi.
This report is entitled 'Women and Sport ' but its objective is mixed participation.
Detta betänkande heter? Kvinnor och idrott?, men syftet är gemensamt utövande.
They asked me to stand up for mixed participation in sport.
De bad mig att försvara gemensamt utövande inom idrotten.
SV

mixed {utrum}

volume_up
1. "tennis", sport
mixed (även: mixed dubbel)

Användningsexempel för "mixed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe people of Bulgaria gave a mixed message in their general election on 25 June.
Bulgariens medborgare gav ett blandat budskap i det allmänna valet den 25 juni.
EnglishHe said, 'Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness.
Han sa: ”Kvinna, jag kan knappt uttrycka mina blandade känslor för min tanklöshet.
EnglishThey are preparing for a future of smarter cars and mixed modes of transport.
De förbereder sig för en framtid med smartare bilar och blandade transportsätt.
EnglishIt is actually a multiple ‘no’, with mixed and sometimes conflicting motives.
Det är i själva verket ett komplext nej med blandade och ibland motstridiga motiv.
EnglishFor example, it is difficult to find the appropriate mesh size in mixed fisheries.
Det är exempelvis svårt att hitta en lämplig maskstorlek för blandade fisken.
EnglishThis report is entitled 'Women and Sport' but its objective is mixed participation.
Detta betänkande heter ?Kvinnor och idrott?, men syftet är gemensamt utövande.
EnglishAny reduction in compensation would be particularly damaging to the mixed farms.
En nedskärning av kompensationen skadar i synnerhet de blandade lantbruken.
EnglishAt the same time, the picture is mixed, and I think the debate here confirmed that.
Samtidigt är bilden blandad och jag anser att debatten här har bekräftat det.
EnglishThis report is entitled 'Women and Sport ' but its objective is mixed participation.
Detta betänkande heter? Kvinnor och idrott?, men syftet är gemensamt utövande.
EnglishThe Commission's financial facility should not be mixed up with these defence issues.
Kommissionens finansieringsmekanism får inte blandas ihop med dessa försvarsfrågor.
English(Mixed reactions) ... you see, you are proving the truth of what I am trying to say.
... ni ser, ni erbjuder ett perfekt bevis för att det jag just sagt är sant.
EnglishThe report, too, shows that the current situation is mixed and contradictory.
Betänkandet visar också att situationen för närvarande är blandad och motsägelsefull.
EnglishFinally, the Commissioner said something about the Council and mixed reactions.
Slutligen sa kommissionsledamoten något om rådet och blandade reaktioner.
EnglishHowever, my acquaintance with the Commission's Green Paper has given me mixed feelings.
Men det är med blandade känslor som jag har tagit del av kommissionens grönbok.
EnglishOne is a common, truly European policy, within the framework of a mixed economy.
Det ena är en gemensam, sann EU-politik inom ramen för en blandekonomi.
EnglishWaste food and waste vegetables could also be mixed with it to create electricity.
Livsmedels- och grönsaksavfall skulle också kunna blandas in för att skapa elektricitet.
EnglishIn summary, this section of the information provided by the Court of Auditors is mixed.
Sammanfattningsvis, detta avsnitt av revisionsrättens information är blandad.
EnglishIt is precisely this appeal which is stirring up very mixed emotions in European quarters.
Det är just denna appell som väcker mycket blandade känslor från europeisk sida.
EnglishThree different issues must not then be mixed up, as has now happened.
Man skall sedan inte blanda ihop tre olika frågor på det sätt som nu har skett.
EnglishThere are large areas of Phoenician juniper, both in isolation and mixed with kermes oak.
Den feniciska enen upptar stora områden, både isolerat och tillsammans med stenek.

"mixed gender" på svenska

mixed gender
Swedish
  • blandat kön
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"mixed green" på svenska

mixed green
Swedish
  • blandat grönt
  • blandad grön
Mera chevron_right

"mixed grill" på svenska

mixed grill
Swedish
  • blandad grill
Mera chevron_right