EN

mitigation {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
mitigation
lindring av klimatförändring
Yes, I agree that climate change mitigation and adaptation measures, including deforestation, must support biodiversity.
Ja, jag håller med om att åtgärder för lindring av och anpassning till klimatförändring, inklusive avskogning, måste främja den biologiska mångfalden.
Secondly, we want to ensure that climate change adaptation and mitigation measures also support the 2010 biodiversity target.
För det andra vill vi se till att åtgärder för anpassning till och lindring av klimatförändring också bidrar till 2010 års mål för den biologiska mångfalden.
mitigation
Any implementation of mitigation measures has to be timely, comprehensive and accompanied by appropriate regulatory action addressing the root causes of the crisis.
All tillämpning av mildrande åtgärder måste vara läglig, omfattande och åtföljd av passande lagstiftning som berör de grundläggande orsakerna till krisen.
2. juridik

Användningsexempel för "mitigation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey are two major issues as you are well aware: mitigation and financing.
Som ni vet finns det två huvudfrågor: mildring av effekterna och finansiering.
EnglishPrimarily, this package focuses on crisis prevention, mitigation and solution.
Paketet fokuserar först och främst på åtgärder för att förhindra, dämpa och lösa krisen.
EnglishIt contains no reference to mid-term or long-term mitigation targets.
Det innehåller inga hänvisningar till begränsningsmål på medellång och lång sikt.
EnglishWe want identified funding to tackle climate change mitigation.
Vi vill ha en fastställd finansiering för att kunna hantera klimatförändringarna.
EnglishIt must be greener and contribute to climate change mitigation.
Jordbruket måste bli grönare och bidra till att motverka klimatförändringarna.
EnglishMoney is needed for mitigation and aid in these countries; there are 27 of us and 77 of them.
Det behövs pengar till mitigation och stöd där; vi är 27, de är 77.
EnglishWe agree with the mitigation of damages suffered, and we pressed for the rapid activation of the system.
Vi stöder skadebegränsningen och vi tryckte på för att systemet snabbt skulle aktiveras.
EnglishTraditionally, this policy has been focused on mitigation inside and outside the Union.
Traditionellt sett så har den politiken fokuserat på att mildra effekterna båden inom och utanför unionen.
EnglishHowever, the cost of inaction will greatly exceed the cost of the mitigation measures required.
Men att inte vidta några åtgärder alls kostar oss mer än att vidta de bromsande åtgärder som krävs.
EnglishHowever, mitigation and adaptation measures must not be separate.
Åtgärder för att mildra effekterna och åtgärder för klimatanpassning bör dock inte utformas separat.
EnglishSupport will be provided for both mitigation and adaptation.
Stöd kommer att ges till både minskade utsläpp och anpassning.
EnglishUp to 80% of mitigation and adaptation policies will happen at the regional and local level.
Upp till 80 procent av politiken för begränsning och anpassning kommer att föras på regional eller lokal nivå.
EnglishJust think, this might be what is needed by Bangladesh to implement minimal mitigation measures.
Tänk bara på att detta skulle kunna vara vad som krävs för att införa minimala begränsningsåtgärder i Bangladesh.
EnglishSocial solidarity and local initiatives can contribute to the mitigation of child poverty and malnutrition.
Social solidaritet och lokala initiativ kan bidra till att lindra fattigdom och undernäring bland barn.
EnglishThere is no implication that the mitigation front would be widened.
EnglishUp to 80% of mitigation and adaptation policies will be implemented at the local and regional levels.
Upp till 80 procent av politiken för minskning och anpassning kommer att genomföras på lokal och regional nivå.
EnglishUp to 80% of adaptation and mitigation policies will be implemented at a regional or local level.
Upp till 80 procent av politiken för begränsning och anpassning kommer att genomföras på regional eller lokal nivå.
EnglishThe inclusion of this provision can be regarded as a major step forward in the process of major accident mitigation.
Införandet av denna bestämmelse kan anses som en stort steg framåt för att minska större olyckor.
EnglishMany of the issues about mitigation and adaption in climate change have to do with biodiversity.
Många av frågorna om mildrandet av och anpassningen till klimatförändringarna är kopplade till den biologiska mångfalden.
EnglishJust how much money, Mr Vondra, will the 27 allot to adaptation and mitigation in the developing world?
Herr Vondra, hur mycket pengar kommer EU-27 att anslå för anpassnings- och begränsningsåtgärder i utvecklingsländerna?

Synonymer (engelska) till "mitigation":

mitigation