EN

to mitigate [mitigated|mitigated] {verb}

volume_up
1. allmänt
The common position states that the goal of the action campaigns is to mitigate noise.
I den gemensamma ståndpunkten står det att målsättningen med handlingsplanen är att dämpa bullret.
If so, did the Commission attempt any publicity initiatives to mitigate this?
Prövade i så fall kommissionen några åtgärder för att informera om detta för att dämpa reaktionen?
Reform programmes are needed to mitigate the effects of the crisis, which will result in the creation of jobs.
Reformprogram behövs för att dämpa krisens effekter, vilket kommer att resultera i nya arbetstillfällen.
2. näringsliv
to mitigate
Then pressure arises to mitigate measures and to permit more exclusions.
Då uppstår ett tryck för att mildra bestämmelserna och tillåta fler undantag.
Once again, regional cooperation could mitigate the effects of these natural events.
Återigen skulle regionalt samarbete kunna mildra effekterna av sådana naturkatastrofer.
What can be done to mitigate the adverse effects of contaminated food?
Hur kan man mildra de negativa effekterna av infekterade livsmedel?
These two debates must be rolled into one if we want to fight climate change and mitigate its effects.
Dessa två debatter måste slås samman till en om vi ska kunna bekämpa klimatförändringen och lindra dess effekter.
Mitigating the consequences of the shrinkage of working population through immigration is only one possible solution.
Att lindra konsekvenserna av den krympande arbetsföra befolkningen genom invandring är bara en möjlig lösning.
This is an appropriate measure, which could mitigate the difficulties faced by the unemployed, given the right economic circumstances.
Det här är en lämplig åtgärd som skulle kunna bidra till att lindra de arbetslösas problem under de rätta ekonomiska förhållandena.

Användningsexempel för "to mitigate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTo mitigate the problems, our words must therefore be in harmony with our actions.
För att problemen ska minska måste våra ord därför vara i harmoni med våra handlingar.
EnglishOnce again, regional cooperation could mitigate the effects of these natural events.
Återigen skulle regionalt samarbete kunna mildra effekterna av sådana naturkatastrofer.
EnglishThen pressure arises to mitigate measures and to permit more exclusions.
Då uppstår ett tryck för att mildra bestämmelserna och tillåta fler undantag.
EnglishThe effects of this policy have helped to stabilise and mitigate State aid.
Effekterna av politiken har bidragit till att stabilisera och minska det statliga stödet.
EnglishWe cannot tame them, but we can collectively mitigate their devastation.
Vi kan inte tämja dessa krafter, men gemensamt kan vi minska ödeläggelsen.
EnglishThis made it much more difficult to take any measures to mitigate the effects of the disaster.
Det gjorde det mycket svårare att vidta åtgärder för att mildra katastrofens följder.
EnglishI too want to mitigate suffering, and references to Trojan Horses are misplaced in my view.
Också jag vill minska lidande, men jag kan inte godkänna termer som " trojanska hästar" .
EnglishI too want to mitigate suffering, and references to Trojan Horses are misplaced in my view.
Också jag vill minska lidande, men jag kan inte godkänna termer som " trojanska hästar ".
EnglishIf so, did the Commission attempt any publicity initiatives to mitigate this?
Prövade i så fall kommissionen några åtgärder för att informera om detta för att dämpa reaktionen?
EnglishWhat can be done to mitigate the adverse effects of contaminated food?
Hur kan man mildra de negativa effekterna av infekterade livsmedel?
EnglishThe common position states that the goal of the action campaigns is to mitigate noise.
I den gemensamma ståndpunkten står det att målsättningen med handlingsplanen är att dämpa bullret.
EnglishSocial policy served to mitigate the most damaging effects of economic policies.
Den sociala politiken verkade som korrigerare av de mest skadliga effekterna av den ekonomiska politiken.
EnglishCodes of conduct to mitigate harmful cross-border competitive taxation should also be applied.
Ordningsregler för att mildra gränsöverskridande konkurrensbeskattning bör också tillämpas.
EnglishThis was a necessary measure, but saving the banks has not helped mitigate the crisis later on.
Det var en nödvändig åtgärd, men att rädda bankerna bidrog inte till att senare mildra krisen.
EnglishThe European institutions must continue their efforts to mitigate the consequences of the disaster.
EU-institutionerna måste fortsätta sina ansträngningar att mildra följderna av katastrofen.
EnglishTherefore we must find ways to mitigate the subsequent risks.
Därför måste vi hitta sätt för att minska de medföljande riskerna.
EnglishIntelligent car technology makes it possible to mitigate or even eliminate these problems.
Teknik för intelligenta bilar gör det möjligt att minska eller till och med helt undanröja dessa problem.
EnglishWhat strategy does the Commission intend to pursue to mitigate such global imbalances in its trade policy?
Vilken är kommissionens handelspolitiska strategi för att minska dessa globala obalanser?
EnglishThis is even more important during the times of crisis, in order to mitigate or avoid job losses.
Det är desto viktigare i dessa kristider, för att minska eller undvika förlusterna av arbetstillfällen.
EnglishSecondly, it helps mitigate problems with restructuring, which affect national enterprises as well.
För det andra bidrar det till att mildra omstruktureringsproblem som även drabbar nationella företag.

"mitigate greenhouse gas" på svenska

mitigate greenhouse gas
Swedish
  • mildra växthusgaserna
  • minska utsläppen av växthusgaser
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "mitigation":

mitigation