EN misuse
volume_up
{substantiv}

misuse (även: abuse, addiction, abusion)
Over-exploitation and misuse cannot be explained by poverty alone.
Överexploatering och missbruk kan inte enbart förklaras med fattigdom.
This is an example of the misuse of data protection, which must not occur.
Detta är ett exempel på missbruk av dataskyddet som inte får förekomma.
The risk of misuse or of counterfeits, to which you referred, is another issue.
Risken för missbruk eller förfalskningar som ni nämnde är en annan sak.
misuse
This directive provides important safeguards against the misuse of data.
Detta direktiv är ett viktigt skydd mot felaktig användning av uppgifter.
That is an abuse and misuse of language.
Det är ett missbruk och en felaktig användning av språk.
We should fight against this kind of misuse.
Vi måste bekämpa den här typen av felaktig användning.
Naturally, we must put an end to human smuggling and prevent the asylum system from being misused, but we cannot send refugees back to be tortured or ill-treated.
Naturligtvis måste vi stoppa människosmuggling och förhindra att asylsystemet missbrukas, men vi kan inte skicka tillbaka flyktingar till tortyr eller misshandel.

Synonymer (engelska) till "misuse":

misuse

Användningsexempel för "misuse" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI know that many people are concerned about a possible misuse of the instrument.
Jag vet att många människor känner oro över att instrumentet kan missbrukas.
EnglishI read with concern reports about the misuse of tax revenue at provincial level.
Det är med oro jag läser om missbruket av skattepengar på landsortsnivå.
EnglishThis just shows the ideological misuse of the issue of human rights.
Detta visar bara det ideologiska utnyttjandet av frågan om mänskliga rättigheter.
EnglishThe misuse of biotechnology for hostile purposes must be addressed straight away.
Vi måste ta itu med missbruket av bioteknik för fientliga syften.
EnglishThese people misuse national borders and constitute a serious threat to traffic safety.
Dessa personer utnyttjar nationsgränserna och utgör ett allvarligt hot mot trafiksäkerheten.
EnglishCrude misuse of power hampers development and perpetuates poverty.
Det grova maktmissbruket står i vägen för utvecklingen och upprätthåller fattigdomen.
EnglishThe misuse of funds in Bulgaria is reported to be out of control.
I Bulgarien är missbruket av fonderna enligt rapporter helt utom kontroll.
EnglishOtherwise the misuse of resources and other offences are inevitable.
Annars är det svårt att undvika att medlen används felaktigt eller missbrukas på annat sätt.
EnglishWe have also seen in other areas what can happen through the abuse and misuse of science.
Vi har också på andra områden sett vad som kan hända när man missbrukar och utnyttjar vetenskap.
EnglishThe misuse of this service by some, including political parties, should attract sanctions.
Missbruket av denna tjänst av vissa, inklusive politiska partier, bör ge upphov till sanktioner.
EnglishIt is time to put an end to the misuse of procedural mechanisms to keep violations off the table.
Vi måste vara medvetna om alla de frågor som berörs i detta betänkande.
EnglishIn other words, we are making the transition from the principle of banning to that of misuse.
Detta är en växling från förbudsprincipen till missbruksprincipen.
EnglishIt is intolerable that countries such as China should misuse raw materials as a political tool.
Det är oacceptabelt att länder som Kina ska kunna utnyttja råvaror som ett politiskt verktyg.
EnglishWhat are we to think of this crude misuse of Articles 95 and 152?
Vad skall man då tänka om denna grova manöver som avleder artiklarna 95 och 152 från deras mål?
EnglishIn fact, 90% of all accidents on ladders come about because of the misuse of ladders.
I själva verket inträffar 90 procent av alla olyckor med stegar på grund av att stegarna används felaktigt.
EnglishIn fact, 90 % of all accidents on ladders come about because of the misuse of ladders.
I själva verket inträffar 90 procent av alla olyckor med stegar på grund av att stegarna används felaktigt.
EnglishIn future Member States will prosecute companies and producers that misuse the CE marking.
I framtiden kommer medlemsstaterna att kunna åtala företag och producenter som missbrukar CE-märkningen.
EnglishToday, another attempt has been made to misuse funds and rules that exist to solve cross-border problems.
Den ursprungliga samfinansieringsplanen på högst 10 procent var avsedd bara för det ändamålet.
EnglishAny form of openness and transparency regarding the misuse of EU funds can only be for the good.
All form av öppenhet och insyn med avseende på oberättigad användning av EU-medel kan bara vara av godo.
EnglishLikewise, the misuse of the Internet drew the wrath of many.
På samma sätt ondgör sig många över missbruket av Internet.