EN

mistrust {substantiv}

volume_up
mistrust (även: disbelief, suspicion)
However, in my view they are not yet adequate and there is still mistrust.
Men enligt min åsikt är dessa ännu inte tillräckliga, och det finns misstro kvar.
Keeping documents and correspondence secret is a sure way of creating mistrust.
Hemlighållande av dokument och brevväxling är en säker väg till misstro.
It is a message that speaks to us of a Europe built on the principle of mistrust.
Det är ett budskap som talar om ett EU byggt på principen om misstro.
Despite all the bloody consequences of terrorism, everyday mistrust and fear for security cannot be placed above freedom.
Trots terrorismens alla blodiga följder får inte daglig misstanke och rädsla i samband med den egna säkerheten prioriteras framför frihet.

Användningsexempel för "mistrust" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, in my view they are not yet adequate and there is still mistrust.
Men enligt min åsikt är dessa ännu inte tillräckliga, och det finns misstro kvar.
EnglishTherefore, the outrage of the Portuguese fishermen was triggered by mistrust.
Således är det bara misstroendet som kan förklara revolten bland fiskarna i mitt land.
EnglishKeeping documents and correspondence secret is a sure way of creating mistrust.
Hemlighållande av dokument och brevväxling är en säker väg till misstro.
EnglishIt is a message that speaks to us of a Europe built on the principle of mistrust.
Det är ett budskap som talar om ett EU byggt på principen om misstro.
EnglishThis is what is cultivating mistrust and the crisis of confidence among European citizens.
Det är detta som leder till misstro och förtroendekris bland EU:s medborgare.
EnglishIn Bosnia-Herzegovina mistrust still prevails between the various sides.
I Bosnien-Hercegovina kan man observera en brist på förtroende mellan de olika sidorna.
EnglishAmong workers, I encountered a growing mistrust of the European institutions.
Bland arbetarna fann jag en växande misstro mot EU-institutionerna.
EnglishIt is an argument put forward by those who mistrust our institutions.
Det är ett argument som läggs fram av dem som misstror våra institutioner.
EnglishWe need confidence-building measures in order to dispel this mistrust.
Vi behöver förtroendeskapande åtgärder för att undanröja denna misstro.
EnglishToday's young people take peace for granted, and mistrust has been exchanged for reciprocity.
Dagens unga tar freden för given, och misstro har bytts mot ömsesidighet.
EnglishIn truth, when refugees cross a border, they should not be persecuted or received with mistrust.
När flyktingar passerar en gräns bör de inte trakasseras eller tas emot med misstro.
EnglishIt can also, however, happen surreptitiously through concealed mistrust.
Men det kan också ske förstulet genom ett grundläggande misstroende.
EnglishThe Turkish question has always been surrounded by misgivings and mistrust.
Turkietfrågan har alltid omgetts av betänkligheter och misstro.
EnglishMaybe that will dispel some of the mistrust that surrounds us today.
Det kanske kan skingra en del av dimman som hänger runt oss i dag.
EnglishThis motion of implicit mistrust deserved to be rejected.
Denna underförstådda misstroendeförklaring skulle ha förtjänat att förkastas.
EnglishThere is a lot of mistrust between some of the Member States' traditional law enforcement agencies.
Det råder stor misstro mellan vissa medlemsstaters traditionella brottsbekämpningsorgan.
EnglishThe new Finance Agreement is of no use, and I see that mistrust of EU politicians is growing.
Misstroendet gentemot politikerna i EU växer, det har jag erfarit.
EnglishMrs Rühle spoke of eliminating mistrust and increasing transparency.
Heide Rühle talade om att bekämpa misstro och att öka öppenheten.
EnglishMr President, our citizens' mistrust of the European Union is growing.
Herr talman! Våra medborgares misstro när det gäller EU växer.
EnglishOtherwise, there is a risk that the reforms will increase uncertainty and mistrust of the project.
Annars riskerar reformerna öka osäkerheten och misstron mot projektet.

Synonymer (engelska) till "mistrust":

mistrust