EN

mission {substantiv}

volume_up
1. allmänt
The forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Europaparlamentets kommande tillfälliga uppdrag i Moldavien är mycket viktigt.
On its mission, Parliament should assess the effectiveness of that support.
Parlamentets uppdrag borde vara att bedöma effektiviteten hos detta stöd.
In view of this, the European Central Bank's mission and powers must be redefined.
I samma anda bör centralbankens uppdrag och behörighet omdefinieras.
Quite honestly, a mission to Poland cannot be combined with a mission to Spain.
För att vara helt uppriktig kan inte en delegation till Polen kombineras med en delegation till Spanien.
The European Commission has already dispatched a needs-assessment mission to Iraq.
Europeiska kommissionen har redan sänt en delegation för behovsbedömning till Irak.
I was in Ghana recently with a mission from the European Parliament.
Jag var i Ghana nyligen med en delegation från Europaparlamentet.
Is this indeed Europe's mission to seek to overturn regimes?
Är det alltså verkligen Europas kallelse att försöka störta regimer?
The latter helps to develop the individual and prepare him or her to carry out their mission in life.
Den sociala integrationen bidrar till att utveckla individen och förbereda honom eller henne för att förverkliga sin kallelse i livet.
That would not be fulfilling our mission.
Parlamentsledamöternas kallelse är inte att skapa tvister eller förse domare med rättegångsprocesser, vilka de än är, för då skulle vi inte uppfylla vårt uppdrag.
The Rules say that Members cannot be on mission during Parliament's plenary session.
Enligt arbetsordningen får ledamöter inte vara på tjänsteresa under parlamentets plenarsammanträden.
He is on a very important mission to Japan.
Han är på en mycket viktig tjänsteresa till Japan.
Han är tyvärr på tjänsteresa i dag.
mission (även: trust)
mission
mission
2. näringsliv
mission
The forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Europaparlamentets kommande tillfälliga uppdrag i Moldavien är mycket viktigt.
On its mission, Parliament should assess the effectiveness of that support.
Parlamentets uppdrag borde vara att bedöma effektiviteten hos detta stöd.
In view of this, the European Central Bank's mission and powers must be redefined.
I samma anda bör centralbankens uppdrag och behörighet omdefinieras.
3. religion
mission
I believe it is a most important and delicate aspect of the Kosovo Verification Mission.
Detta torde vara en speciellt viktig och svår aspekt av Kosovo Verification Mission.
World Mission Germany is carrying out this programme.
Detta program genomförs av " World Mission Germany" (Världsmissionen, Tyskland).
I wish Commissioner Monti luck in this mission, which is a 'mission practically impossible'.
Jag önskar kommissionär Monti lycka till med genomförandet av hans mission practically impossible .
4. politik
It is not a diplomatic mission, it is there to represent the Commission, and there should be no diplomatic posts.
Det är inte en beskickning; de är där för att företräda kommissionen, och det borde inte finnas några diplomatiska tjänster.
According to the Chinese mission to the European Union in its 31 August news bulletin, the Chinese people enjoy extensive freedom of religion.
Enligt ett nyhetsbrev från Kinas beskickning i EU av den 31 augusti har det kinesiska folket en omfattande religionsfrihet.
This week I communicated precisely the concerns you mentioned on the last occasion to the Ambassador of the Mission of the Republic of Cuba.
Den här veckan vidarebefordrade jag just de farhågor som ni nämnde senast till ambassadören för Republiken Kubas beskickning.
mission
It is extraordinary that the USA's bilateral embassy to Belgium is still double the size of its mission to the European Union.
Det är anmärkningsvärt att USA:s bilaterala ambassad till Belgien fortfarande är dubbelt så stor som dess respresentation till Europeiska unionen.
SV

mission {utrum}

volume_up
1. religion
mission
Detta torde vara en speciellt viktig och svår aspekt av Kosovo Verification Mission.
I believe it is a most important and delicate aspect of the Kosovo Verification Mission.
Detta program genomförs av " World Mission Germany" (Världsmissionen, Tyskland).
World Mission Germany is carrying out this programme.
Jag önskar kommissionär Monti lycka till med genomförandet av hans mission practically impossible .
I wish Commissioner Monti luck in this mission, which is a 'mission practically impossible'.

Användningsexempel för "mission" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYesterday, the EU Justice Mission opened its first war crimes trial in Kosovo.
Igår inledde EU:s rättsstatsuppdrag sin första krigsförbrytarrättegång i Kosovo.
EnglishEven the Chad mission is very much delayed, and that was supposed to be 'urgent'.
Till och med Tchaduppdraget är väldigt försenat, och det sades vara ”brådskande”.
EnglishThe forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Europaparlamentets kommande tillfälliga uppdrag i Moldavien är mycket viktigt.
EnglishThe first European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina is inaugurated.
Invigning av Europeiska unionens första polisuppdrag i Bosnien och Hercegovina.
EnglishIt should be stated unambiguously that our current mission is to save the railways.
Det bör sägas mycket tydligt att vår nuvarande uppgift är att rädda järnvägarna.
EnglishIn Iraq, I also instituted the EU Exploratory Mission, which has now returned.
I Irak inrättade jag dessutom EU:s undersökningsuppdrag, som nu har återkommit.
EnglishApproximately 1 500 Iraqi high officials have been trained within this mission.
Omkring 1 500 högre irakiska tjänstemän har utbildats inom ramen för detta uppdrag.
EnglishIn 2005 I was the chairman of a small observer mission for the elections there.
2005 var jag ordförande för en liten grupp valobservatörer i samband med valet där.
EnglishThe constitutional block in Albania was the fundamental reason for this mission.
Det konsitutionella dödläget i Albanien var det viktigaste skälet till vårt uppdrag.
EnglishNow, the only remaining international presence is the EU monitoring mission.
Den enda kvarvarande internationella närvaron idag är EU:s övervakningsmission.
EnglishFourthly, how will cooperation between the police mission and EUFOR be organised?
För det fjärde: Hur kommer samarbetet mellan polisstyrkan och EUFOR att organiseras?
EnglishAt the same time, the Council agreed to send another troika mission to Rangoon.
Samtidigt enades rådet om att sända en andra trojka på uppdrag till Rangoon.
EnglishThe mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
Uppdraget för de två skvadronerna var att bli av med alla Scudrobot-avfyrare.
EnglishHas the EULEX mission succeeded in stemming the rising tide of corruption in Kosovo?
Ledde Eulex-insatsen till att den omfattande korruptionen i Kosovo kunde stävjas?
EnglishWhat is the European Union's role, what is its mission, in this general context?
Vilken är Europeiska unionens roll, vad är dess uppdrag, i detta allmänna sammanhang?
EnglishI would mention again our Head of Mission in Nairobi who are doing a magnificent job.
Jag vill igen nämna vår beskickningschef i Nairobi som gör ett storartat arbete.
EnglishThe European Commission has already dispatched a needs-assessment mission to Iraq.
Europeiska kommissionen har redan sänt en delegation för behovsbedömning till Irak.
EnglishOur first mission is to defend the defenceless, those who are the most vulnerable.
Vår första uppgift är att försvara de försvarslösa, dem som är mest utsatta.
EnglishTherefore, what you said about the police mission in the report is very important.
Därför är det som ni skriver i betänkandet om polisuppdraget mycket viktigt.
EnglishOh, European Union let your mission spread everywhere like the air we breathe.
Åh, Europeiska unionen, låt ditt uppdrag spridas överallt, liksom den luft vi andas.

"mission goals" på svenska

mission goals
Swedish
  • mål för uppdraget
  • uppdragsmål
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.