EN

misleadingly {adverb}

volume_up
misleadingly
CO2 is a natural constituent of the atmosphere; it is not some kind of devil potion, as is misleadingly made out in portraying the situation as an 'Inconvenient Truth'.
Koldioxid är en naturlig beståndsdel i atmosfären och inte någon slags djävulsk dryck som man så missledande låter påskina när man skildrar situationen som en ”obekväm sanning”.

Användningsexempel för "misleadingly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is not at all the case, but it is possible misleadingly to make use of such an inference.
Det gör det inte alls, men man kan missbruka det på det sättet.
EnglishThe misleadingly entitled citizens' initiative is not only useless; it may prove to be dangerous for the people.
Det vilseledande så kallade medborgarinitiativet är inte bara värdelöst. Det kan också visa sig vara farligt för folket.
EnglishMr President, Mr Commissioner, the tiger economies have always been presented misleadingly as the sacred cow of neoliberalism.
Herr ordförande, herr kommissionär! Tigerekonomierna har ju alltid, vilseledande nog, framställts som nyliberalismens heliga kor för oss.
EnglishFirstly, the recommendation notes, somewhat misleadingly, that this partnership is not to be at the expense of the Union's relations with Mercosur.
För det första konstateras i betänkandet, en smula vilseledande, att partnerskapet inte ska gå ut över unionens förbindelser med Mercosur.
EnglishToday, as the capitalist crisis continues, even this misleadingly named principle of Community solidarity is being abandoned and replaced by the competitiveness of capital.
Samtidigt som den kapitalistiska krisen fortsätter överges den vilseledande så kallade principen för gemenskapssolidaritet och ersätts med kapitalets konkurrenskraft.
EnglishCO2 is a natural constituent of the atmosphere; it is not some kind of devil potion, as is misleadingly made out in portraying the situation as an 'Inconvenient Truth'.
Koldioxid är en naturlig beståndsdel i atmosfären och inte någon slags djävulsk dryck som man så missledande låter påskina när man skildrar situationen som en ”obekväm sanning”.
EnglishIn the German version, paragraph 2 of the resolution has been translated rather misleadingly and I urgently ask for clarification, which I would also like to see in the printed version later.
I den tyska texten under punkt 2 kan översättningen missförstås, och jag ber eftertryckligen om att detta rättas till, även i efterhand av de personer som ansvarar för tryckningen.
EnglishThe aim of temporarily ironing out the contrasts between sections of the plutocracy, misleadingly referred to as 'solidarity', is now being replaced by the rule of competition and the free market.
Syftet med att tillfälligt utjämna kontrasterna mellan penningväldets sektioner, vilket vilseledande nog kallas ”solidaritet”, ersätts nu av regeln om konkurrens och den fria marknaden.

Synonymer (engelska) till "misleadingly":

misleadingly
misleading