EN

misleading {adjektiv}

volume_up
Our products are often the victims of counterfeiting and misleading markings.
Våra produkter utsätts ofta för varumärkesförfalskning och vilseledande märkning.
How have they applied the directive on misleading and comparative advertising?
Hur har de tillämpat direktivet om vilseledande och jämförande reklam?
As a result, Member States’ provisions on misleading advertising diverge significantly.
Bestämmelserna om vilseledande reklam varierar därför betydligt mellan medlemsstaterna.
For example point 159 is completely wrong and point 33 misleading.
Till exempel är punkt 159 direkt felaktig och punkt 33 missvisande.
The newspaper reports that the honourable Member made reference to seem to me to be misleading and inaccurate.
Den tidningsartikel som ni hänvisar till tycks mig vilseledande och felaktig.
The newspaper reports that the honourable Member made reference to seem to me to be misleading and inaccurate.
(EN) Den tidningsartikel som ni hänvisar till tycks mig vilseledande och felaktig.
misleading
Now, the rapporteur considers the title of the Commission proposal to be misleading.
Nu anser föredraganden att titeln på kommissionens förslag är missvisande.
It is therefore safe to say that recitals I and J of this report are quite misleading.
Därför kan man säga att skälen I och J i detta betänkande är ganska missvisande.
It can be directly misleading to specify a single country of origin.
Det kan vara direkt missvisande att ange ett ursprungsland.

Användningsexempel för "misleading" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is why misleading business directories cause harm to the people who use them.
Människor som använder sig av dem skadas därför av de oseriösa katalogföretagen.
EnglishFor my part, I feel that your proposals are - to an extent - misleading the public.
Jag har för min del intrycket att ni lurar opinionen lite grand med era förslag.
EnglishOur products are often the victims of counterfeiting and misleading markings.
Våra produkter utsätts ofta för varumärkesförfalskning och vilseledande märkning.
EnglishThese labels have, until now, been unregulated, confusing and often misleading.
Dessa etiketter har hittills varit okontrollerade, förvirrande och ofta missledande.
EnglishI am therefore opposed to any form of misleading labelling and falsification.
Därför är jag emot alla former av vilseledande märkningar och förfalskningar.
EnglishOf course, the term 'European economic policy' which we use is somewhat misleading.
Naturligtvis är termen ”EU:s ekonomiska politik” som vi använder något missvisande.
EnglishIt is therefore safe to say that recitals I and J of this report are quite misleading.
Därför kan man säga att skälen I och J i detta betänkande är ganska missvisande.
EnglishSometimes in this House we use the word 'region' in a very misleading sense.
Ibland använder vi ordet ”region” i parlamentet i en mycket vilseledande betydelse.
EnglishMisleading advertising and dishonest trading practices are bad for the Internal Market.
Vilseledande reklam och oseriösa affärsmetoder är dåligt för den inre marknaden.
EnglishHowever, the arguments put forward are misleading and will have a detrimental effect.
Argumenten som framförts är emellertid missvisande och kommer att vara till förfång.
EnglishIs this symbolism, employed by Europe, misleading and, therefore, dangerous?
Är detta en bedräglig och således farlig symbolpolitik från europeisk sida?
EnglishThey have a right to know that "light" and "mild" branding is misleading.
De har rätt att få veta att märkningen med "light" och "mild" är vilseledande.
EnglishThe completely opaque and misleading expression 'a European solution' must be taken out.
Det mycket oklara och missvisande uttrycket ”en europeisk lösning” måste strykas.
EnglishSuch equations are inappropriate, because they cast the directive in a misleading light.
Sådana ekvationer är olämpliga eftersom de ställer direktivet i missvisande dager.
EnglishNow, the rapporteur considers the title of the Commission proposal to be misleading.
Nu anser föredraganden att titeln på kommissionens förslag är missvisande.
EnglishMisleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.
Det måste också till varje pris förhindras att konsumenten blir vilseledd vid inköpet.
EnglishOf course, the term 'European economic policy ' which we use is somewhat misleading.
Naturligtvis är termen ” EU: s ekonomiska politik ” som vi använder något missvisande.
EnglishHowever, some of the wording is misleading and therefore needs to be revised or deleted.
Några formuleringar är dock vilseledande och borde därför omarbetas eller strykas.
EnglishIt is misleading shorthand to refer to it as an environmental liability directive.
Det är ett vilseledande uttryckssätt att kalla detta ett direktiv om miljömässigt ansvar.
EnglishIt is a clearly misleading practice designed to defraud the consumer.
Detta är helt klart en vilseledande metod som är avsedd att lura konsumenterna.

Synonymer (engelska) till "misleading":

misleading
misleadingly