EN

to mislead [misled|misled] {verb}

volume_up
1. allmänt
to mislead
Misleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.
Det måste också till varje pris förhindras att konsumenten blir vilseledd vid inköpet.
The new rules for the labelling of flavourings will indeed better inform the consumer and help to avoid the consumer being mislead.
De nya reglerna för märkning om aromämnen kommer att leda till bättre information till konsumenterna och bidra till att förhindra att konsumenten blir vilseledd.
I will be informed in advance on what to expect, I will not be misled, the information must be right and if something does not work, I will receive compensation.
Jag får på förhand veta vad jag kan förvänta mig, jag kommer inte att bli vilseledd, upplysningarna ska vara riktiga, och om något fallerar så får jag ersättning.
2. "lead astray"
to mislead
It appears that governments in neutral countries have a tendency to mislead citizens.
Det verkar som om neutrala länder har en benägenhet att vilseleda medborgare.
Furthermore, novel foods must not endanger or mislead consumers.
Nya livsmedel får inte heller utsätta konsumenterna för fara eller vilseleda dem.
In addition, reconstituted meat could mislead consumers seeking to buy meat.
Dessutom kan rekonstituerat kött vilseleda konsumenter när de står inför att köpa kött.
to mislead
volume_up
lura [lurade|har lurat] {vb} (misled, misled)
We must not mislead the consumer by giving the name 'chocolate' to just anything.
Man skall inte lura konsumenten genom att kalla vad som helst för "choklad".
By classifying these pipes in the same way as arsenic, you could mislead people into thinking that they are dangerous.
Genom att klassificera dessa ledningar tillsammans med arsenik kan man lura folk att tro att de är farliga.
It is a clearly misleading practice designed to defraud the consumer.
Detta är helt klart en vilseledande metod som är avsedd att lura konsumenterna.
to mislead
volume_up
leda på fel väg {vb} (misled, misled)

Användningsexempel för "to mislead" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe must not mislead the consumer by giving the name 'chocolate' to just anything.
Man skall inte lura konsumenten genom att kalla vad som helst för "choklad".
EnglishIt appears that governments in neutral countries have a tendency to mislead citizens.
Det verkar som om neutrala länder har en benägenhet att vilseleda medborgare.
EnglishIn addition, reconstituted meat could mislead consumers seeking to buy meat.
Dessutom kan rekonstituerat kött vilseleda konsumenter när de står inför att köpa kött.
EnglishOne important aspect is that advertisements should inform consumers and not mislead them.
En viktig aspekt är att reklamen ska informera konsumenterna och inte vilseleda dem.
EnglishThis is all the more true given that this practice could mislead consumers.
Det är än mer sant med tanke på att metoden kan vilseleda konsumenterna.
EnglishFirstly, active and intelligent materials must not be used to mislead the consumer.
För det första får inte aktiva och intelligenta material användas för att vilseleda kunden.
EnglishHowever, if this does happen, it must be clearly identified so as not to mislead consumers.
Om så ändå sker ska det emellertid tydligt anges så att konsumenterna inte vilseleds.
EnglishFurthermore, novel foods must not endanger or mislead consumers.
Nya livsmedel får inte heller utsätta konsumenterna för fara eller vilseleda dem.
EnglishThey will help ensure that claims are accurate and do not mislead the consumer.
De kommer att hjälpa oss att se till att påståendena är riktiga och inte vilseleder konsumenten.
EnglishFirstly, active and intelligent materials must not be used to mislead the consumer.
Jag förstår att vissa lösningar har förordats i detta avseende.
EnglishIt speaks of a deceiver within the game, who will mislead you down a path where no one will survive.
Den talar om en bedragare i spelet, som leder oss fel väg en väg vi inte överlever.
EnglishWe believe that the sole objective of this sort of 'coordination' is to mislead the workers.
Vi tror att det enda målet med den här typen av ?samordning? är att vilseleda arbetstagarna.
EnglishWe believe that the sole objective of this sort of 'coordination ' is to mislead the workers.
Vi tror att det enda målet med den här typen av? samordning? är att vilseleda arbetstagarna.
EnglishThis is a blatant attempt to mislead our citizens and so I rejected the report.
Detta är ett flagrant försök att föra våra medborgare bakom ljuset och därför förkastade jag betänkandet.
EnglishIn other words, I expect Copenhagen not to mislead Europe.
Med andra ord förväntar jag mig att Köpenhamnsmötet inte ska föra Europa bakom ljuset.
EnglishImitation products that are not clearly marked as such deliberately mislead consumers.
Livsmedelsimitationer vilseleder avsiktligen konsumenter.
EnglishThey will help ensure that claims are accurate and do not mislead the consumer.
Vi kommer därför att anpassa oss enligt förfarandet.
EnglishFrankly, the manufacturers have an addiction of their own: an addiction to trying to mislead us.
Uppriktigt sagt, så har tillverkarna ett eget beroende: Ett beroende att försöka vilseleda oss.
EnglishThe use of flavourings should not mislead the consumer about the nature or quality of his or her food.
Användningen av aromer får inte vilseleda konsumenten i fråga om matens natur eller kvalitet.
EnglishThis is a poisonous slander, designed to confuse and mislead.
Detta är giftigt förtal utformat för att förvirra och missleda.

Synonymer (engelska) till "misleading":

misleading
misleadingly