"misgivings" - Svensk översättning

EN

"misgivings" på svenska

volume_up
misgiving {substantiv}
EN

misgivings {pluralis}

volume_up
misgivings (även: qualms)
I share the misgivings that Commissioner Piebalgs has expressed.
Jag delar de farhågor som kommissionsledamoten Andris Piebalgs har uttryckt.
There is therefore a sense in which misgivings and difficulties are understandable.
I en mening är därför farhågor och problem förståeliga.
In conclusion, I understand all your misgivings and anxieties.
Sammanfattningsvis kan jag säga att jag förstår alla era farhågor och all er oro.

Användningsexempel för "misgivings" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMany of us went there with misgivings about the likely result of the conference.
Vi var många som åkte dit med en misstro beträffande konferensens resultat.
EnglishI have some misgivings in this regard, and this is a point that I wish to make.
Jag hyser vissa farhågor angående detta, och det vill jag att ni ska veta.
EnglishLabelling is one of the means which creates openness and reduces public misgivings.
Märkning är ett av de medel som skapar öppenhet och minskar medborgarnas tveksamhet.
EnglishHowever, I have some misgivings, because what is the purpose of this report?
Jag har dock mina invändningar. Vad är egentligen meningen med det här betänkandet?
EnglishI voted in favour of this Conciliation Delegation Report but with some misgivings.
Jag röstade för denna förlikningsdelegations betänkande, men med vissa betänkligheter.
EnglishMany people are still afraid and have misgivings about using the Internet.
Nu liksom tidigare är det många som känner rädsla och tvekan att använda Internet.
EnglishI share the concerns of those who have voiced their misgivings about animal testing.
Jag delar de farhågor som vissa av er har uttryckt i fråga om djurförsök.
EnglishMy misgivings are founded on the simple fact that Turkey is not a European state.
Mina betänkligheter grundar sig på det enkla faktum att Turkiet inte är en europeisk stat.
EnglishI am aware that Mr Cashman himself appreciates the difficulties and shares our misgivings.
Jag är medveten om att Cashman själv inser svårigheterna och delar våra farhågor.
EnglishThe latter are therefore feeling more and more misgivings about the Union's institutions.
Medborgarna får därför fler och fler betänkligheter mot gemenskapens institutioner.
EnglishThere are grounds for misgivings as to some of the Commission's proposals.
Det finns anledning att vara tveksam till en del av de förslag som kommissionen framför.
EnglishNevertheless, I understand the concerns and misgivings which some people have expressed.
Icke desto mindre förstår jag den oro och betänksamhet som en del har gett uttryck för.
EnglishHowever, there are two points in the report about which I have certain misgivings.
Jag ställer mig dock något tveksam till två punkter i betänkandet.
EnglishIn conclusion, I understand all your misgivings and anxieties.
Sammanfattningsvis kan jag säga att jag förstår alla era farhågor och all er oro.
EnglishThis was something about which many in this House had great misgivings.
Detta var något som många i parlamentet hade stora betänkligheter mot.
EnglishMr President, Commissioner, I do not have as many misgivings as some of my fellow MEPs.
Herr talman, herr kommissionär! Jag är inte så negativt inställd som vissa av mina kolleger.
EnglishThat, therefore, is the reason for our misgivings and our questioning.
Det är alltså skälet till våra betänkligheter och vårt ifrågasättande.
EnglishI share the misgivings that Commissioner Piebalgs has expressed.
Jag delar de farhågor som kommissionsledamoten Andris Piebalgs har uttryckt.
EnglishThis cooperation produced an excellent result, in spite of some misgivings.
Detta samarbete ledde trots tvivlen till ett enastående resultat.
EnglishThe Internet service providers also have some misgivings because of the costs involved.
Å andra sidan har leverantörerna betänkligheter på grund av de kostnader som uppstår hos dem.

Synonymer (engelska) till "misgiving":

misgiving