"misery" - Svensk översättning

EN

"misery" på svenska

volume_up
misery {substantiv}
EN

misery {substantiv}

volume_up
1. allmänt
People who escape poverty, misery or war cannot be blamed for their actions.
Man kan inte klandra människor som flyr undan fattigdom, elände eller krig för något.
If this respect is not forthcoming, it will be a continual source of misery.
Om den respekten inte kan uppbådas så fortsätter det att vara en ständig källa till nytt elände.
Much distress and misery could have been avoided with more concertation.
Mycket misär och elände hade kunnat undvikas med hjälp av mer samordning.
misery (även: wretchedness)
Member States should not be facilitating any markets that promote social misery.
Medlemsstaterna bör inte underlätta för några marknader som leder till social misär.
Much distress and misery could have been avoided with more concertation.
Mycket misär och elände hade kunnat undvikas med hjälp av mer samordning.
In other words, AIDS brings untold misery to countless Africans.
Med andra ord, aids bringar outsäglig misär till otaliga afrikaner.
Both shamelessly exploit human misery for financial gain.
Båda utnyttjar skamlöst människornas nöd på grund av sitt penningbegär.
Poverty and misery feed injustice and despair, and these feed global insecurity.
Fattigdom och nöd skapar orättvisa och desperation, vilket i sin tur skapar global osäkerhet.
That really would help to alleviate a lot of need and misery.
Det skulle verkligen bidra till att lindra stora behov och nöd.
Dear reader, there are people in the world who know no misery and woe.
Kära läsare, det finns de människor som inget vet om olycka och elände.
The price of political ideology is always human misery.
Priset för politiska ideologier är alltid mänsklig olycka.
We cannot remain silent in the face of such misery.
Vi får inte tiga inför all denna olycka.
Pursuing this policy of plunder can only worsen their misery.
Att fullfölja denna plundringspolitik kan bara förvärra denna fattigdom.
They risk their lives to flee from dictatorships, conflict and misery.
Med risk för livet flyr de diktaturer, konflikter och fattigdom.
People who escape poverty, misery or war cannot be blamed for their actions.
Man kan inte klandra människor som flyr undan fattigdom, elände eller krig för något.
. - Madam President, education is the bridge from misery to hope.
Utbildning är en bro mellan förtvivlan och hopp.
The Mediterranean must remain the link between our civilisations rather than a place of misery and desolation.
Medelhavet måste fortsätta att vara en förbindelse mellan våra civilisationer snarare än en plats för elände och förtvivlan.
Since the fall of the Taliban, drug production has increased tenfold, bringing misery and addiction to many and huge profits for the pushers.
Sedan talibanernas fall har narkotikaproduktionen ökat tiofaldigt, vilket har lett till förtvivlan och missbruk för många och stora förtjänster för knarklangare.
However, we need to deal with the fraudsters who spread so much misery.
Vi måste emellertid ta itu med de bedragare som ställer till med så mycket bedrövelse.
The reality is full of war, misery and pain and here we keep talking, passing resolutions, and repeating 'human rights' and 'peace'.
Verkligheten är fylld av krig, bedrövelse och smärta och här fortsätter vi att tala, godkänna resolutioner och upprepa ”mänskliga rättigheter” och ”fred”.
2. nedsättande
misery (även: knocker)

Användningsexempel för "misery" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPoverty is growing steadily, and so too are misery, unemployment and homelessness.
Fattigdomen ökar stadigt, i likhet med misären, arbetslösheten och hemlösheten.
EnglishMember States should not be facilitating any markets that promote social misery.
Medlemsstaterna bör inte underlätta för några marknader som leder till social misär.
EnglishThis serves, in effect, to illustrate the sheer misery of our current visa regime.
Detta illustrerar verkligen hur rent bedrövligt vårt nuvarande viseringssystem är.
EnglishAddiction, medical problems, social misery, abuse, all these things are well known.
Missbruk, medicinska problem, social misär, misshandel, allt detta är välkänt.
EnglishThe aim is to reduce substantially the poverty and misery experienced by so many.
Målet är att väsentligt minska den fattigdom och misär som så många lever i.
EnglishWe in the European Union must try to relieve the misery and ease the suffering.
Som europeisk union måste vi anstränga oss för att minska eländet och lindra lidandet.
EnglishIt is difficult not to despair in the face of the misery in the Horn of Africa.
Ändå vill jag fråga honom vad han lärt sig av hur det nu gått för Europa.
EnglishThe same causes are also the exploitation of their misery by the most radical factions.
Samma orsaker är också de mest radikala gruppernas utnyttjande av deras misär.
EnglishPeople who escape poverty, misery or war cannot be blamed for their actions.
Man kan inte klandra människor som flyr undan fattigdom, elände eller krig för något.
EnglishMr President, misery and death in Ethiopia were on our screens four years ago.
Herr talman! Vi såg döden och eländet i Etiopien på TV för fyra år sedan.
EnglishPoverty and misery feed injustice and despair, and these feed global insecurity.
Fattigdom och nöd skapar orättvisa och desperation, vilket i sin tur skapar global osäkerhet.
EnglishLess growth, less employment and more misery accompany financial crises.
Lägre tillväxt, färre jobb och ökad fattigdom följer i de finansiella krisernas spår.
EnglishTrade sanctions will only increase the poverty and misery of the people.
Handelssanktioner skulle bara öka fattigdomen och eländet för människorna.
EnglishThe social misery in cities is a breeding ground for organized crime.
Den sociala misären i storstäder är en grogrund för organiserad brottslighet.
EnglishWe can all well remember the years when many parts of the region experienced need and misery.
Vi kommer alla ihåg de år när många delar av regionen gick igenom nöd och elände.
EnglishThat exacerbates the misery, as we can see in the United States, and we want to avoid that.
Det förvärrar misären, vilket vi kan se i Förenta staterna, och vi vill undvika det.
EnglishHowever, we need to deal with the fraudsters who spread so much misery.
Vi måste emellertid ta itu med de bedragare som ställer till med så mycket bedrövelse.
EnglishIf they refuse to cooperate, they will be partly responsible for the misery.
Om de inte bidrar till arbetet så är de medskyldiga till allt elände.
EnglishMuch distress and misery could have been avoided with more concertation.
Mycket misär och elände hade kunnat undvikas med hjälp av mer samordning.
EnglishWe should also mention that much of the misery has been caused by weapons from Western Europe.
Det bör också nämnas att det i många fall sker med hjälp av vapen från Västeuropa.

Synonymer (engelska) till "misery":

misery