EN

miserly {adjektiv}

volume_up
Instead of that the Council comes up with a miserly suggestion of ECU 100m, ECU 35m of which they propose to spend on a new crisis need: that of BSE.
I stället för det, så lägger rådet fram ett snålt förslag om 100 miljoner ecu, varav 35 miljoner ecu är avsedda för ett nytt krisbehov: gällande BSE.
Mr President, I am eternally grateful to this august institution for allowing me a miserly one and a half minutes to comment on the discharge of the budget for 2004.
Jag är evigt tacksam mot denna förnäma institution för att ha beviljat mig snåla en och en halv minut för att kommentera ansvarsfriheten när det gäller budgeten för 2004.
Never before have so many rich countries been so miserly towards so few.
Aldrig tidigare har så många rika länder visat en sådan girighet gentemot så få.
The fact of the matter is that these miserly governments, to which Mr Watson has already referred, and who do exactly what the Council wants of them, are part of the problem.
Faktum är att dessa giriga regeringar, som Graham Watson redan har talat om, regeringar som gör precis som rådet vill, utgör en del av problemet.

Användningsexempel för "miserly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe miserly proposal by the Commission has been rejected by most countries.
Det gnidna förslag som kommissionen har lagt fram förkastas av flertalet länder.
EnglishWe have rarely seen such a miserly and nationalistic spectacle in this House!
Sällan har vi sett ett så tarvligt och nationalistiskt spektakel i detta hus.
EnglishNever before have so many rich countries been so miserly towards so few.
Aldrig tidigare har så många rika länder visat en sådan girighet gentemot så få.
EnglishThis does of course seem miserly compared with the billions from the United States.
Detta verkar naturligtvis snålt tilltaget om man jämför med Förenta staternas miljarder.
EnglishFaced with these challenges, we cannot be miserly towards our citizens.
När vi står inför dessa utmaningar kan vi inte vara snåla gentemot våra medborgare.
EnglishThey often suffer from miserly public contributions from the governments of the Member States.
Ofta lider de av knappa offentliga bidrag från medlemsstaternas regeringar.
EnglishThis does of course seem miserly compared with the billions from the United States.
I kommissionens bedömning av upptagningsförmågan har man särskilt undersökt säkerhetssituationen i Irak.
EnglishOur budget approximately represents a miserly 1% of Community GDP.
Vår budget utgör endast omkring 1 procent av gemenskapens BNP.
EnglishWe cannot build a European power with miserly States.
Hur skall man kunna bygga en stark europeisk makt med småsnåla stater?
EnglishOur budget approximately represents a miserly 1 % of Community GDP.
EnglishWhile the Americans are investing 3% of their GDP in infrastructure, we are hovering around a miserly 1%.
Medan amerikanerna investerar tre procent av sin BNP i infrastruktur, vacklar vi runt bedrövliga en procent.
EnglishWhile the Americans are investing 3 % of their GDP in infrastructure, we are hovering around a miserly 1 %.
Medan amerikanerna investerar tre procent av sin BNP i infrastruktur, vacklar vi runt bedrövliga en procent.
EnglishThis is also seen in the decisions on cuts in Member States' budgets for miserly hand-outs in the future.
Detta återspeglas såväl i medlemsstaternas beslut om budgetnedskärningar som i den knappa framtida tilldelningen även ur EU-budgeten.
EnglishPerhaps this programme, with its delays and miserly budget, is just an afterthought in the overall endeavour?
Kanske är programmet bara en dekoration till satsningen i stort, eftersom det tilldelas så låg prioritet och så obetydliga medel?
EnglishThis is also seen in the decisions on cuts in Member States ' budgets for miserly hand-outs in the future.
Detta återspeglas såväl i medlemsstaternas beslut om budgetnedskärningar som i den knappa framtida tilldelningen även ur EU-budgeten.
EnglishCertain others have insisted on a miserly and self-defeating policy that military costs should lie where they fall.
Somliga andra har yrkat på den snåla och självförgörande politiken att militära kostnader bör betalas av dem som har behovet.
EnglishThe Jamaican Foreign Minister, Mr Knight, described it as a miserly approach, a very evocative and relevant thing to say at this time of year.
Om det skulle visa sig att det krävs mer än dessa 40 miljoner bör en tilläggsbudget läggas fram om pengarna kan hämtas ur andra källor.
EnglishIt is a pity, Mr President, that, rather than follow suit, some European governments have, in a most miserly manner, tried to cut the FRONTEX budget.
Det är synd att en del europeiska regeringar inte har ställt upp, utan på det snålaste sätt har försökt att skära i Frontex' budget.
EnglishThis is a transitional budget: as Mr Walter said, it shows us the tough reality of figures which are, once again, a reflection of the miserly rigidity of the States.
Detta är en övergångsbudget: som Ralf Walter påminde om ger den oss en hård sifferverklighet som är frukten av staternas snålhet.
EnglishInstead of that the Council comes up with a miserly suggestion of ECU 100m, ECU 35m of which they propose to spend on a new crisis need: that of BSE.
I stället för det, så lägger rådet fram ett snålt förslag om 100 miljoner ecu, varav 35 miljoner ecu är avsedda för ett nytt krisbehov: gällande BSE.