EN

misappropriation {substantiv}

volume_up
1. teknik
misappropriation
Critics warn that this is a downright call to data misappropriation.
Kritikerna varnar för att man rentav uppmanar till förskingring av uppgifter.
You know that an unknown amount of money is lost through fraud or misappropriation.
Ni vet att en stor summa pengar går förlorade på grund av bedrägeri eller förskingring.
The report finally touches on the theme of misappropriation of subsidies.
Det berör slutligen också problemet med förskingring av understöd.

Användningsexempel för "misappropriation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPart of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
Detta berodde delvis på fel och försummelser, delvis på bedrägeri och förskingring.
EnglishYou know that an unknown amount of money is lost through fraud or misappropriation.
Ni vet att en stor summa pengar går förlorade på grund av bedrägeri eller förskingring.
EnglishThe latter would imply that the misappropriation of funds was intentional.
Det senare skulle innebära att förskingringen av penningmedel skulle ha varit avsiktlig.
EnglishParliament must investigate the misappropriation of funds by its political groups.
Parlamentet måste utreda de politiska gruppernas missbruk av medel.
EnglishCritics warn that this is a downright call to data misappropriation.
Kritikerna varnar för att man rentav uppmanar till förskingring av uppgifter.
EnglishThe report finally touches on the theme of misappropriation of subsidies.
Det berör slutligen också problemet med förskingring av understöd.
EnglishAccording to the Fund, some of those responsible for the misappropriation have been arrested.
Enligt fonden har några av de ansvariga för missbruket anhållits.
EnglishAt the same time, there is obviously the risk of embezzlement, of the misappropriation of funds.
Samtidigt finns det uppenbarligen en risk för att medel förskingras.
EnglishMore resources are lost through lack of motivation than through misappropriation.
Den bristande motivationen leder i större utsträckning än förskingringen till att stora resurser går förlorade.
EnglishI must nevertheless emphasise that no instances of fraud or misappropriation have been detected.
Jag skulle emellertid vilja betona att något bedrägeri eller någon förskingring inte har iakttagits.
English What is the position of the Commission with regard to the state call to data misappropriation?
 Hur förhåller sig kommissionen när det gäller den statliga uppmaningen till förskingring av uppgifter?
EnglishThe real name for that is misappropriation of public funds.
På klarspråk kallas detta missbruk av offentliga medel.
EnglishThis curse is linked with lack of supervision and misappropriation of actually quite substantial international aid.
Detta gissel hör samman med bristande översyn och förskingring av betydande internationellt stöd.
EnglishIn this respect, the current investigation into the 'Leonardo da Vinci' programme concerns the misappropriation of EU funds.
Beträffande Leonardo da Vinci-programmet pågår för närvarande utredningar om fusk med EU-medel.
EnglishIn this respect, the current investigation into the 'Leonardo da Vinci ' programme concerns the misappropriation of EU funds.
Beträffande Leonardo da Vinci-programmet pågår för närvarande utredningar om fusk med EU-medel.
EnglishThat is a misappropriation I cannot accept.
Detta är en förskingring som jag inte kan acceptera.
EnglishThey also condemn fraud or the misappropriation of public monies, the money stolen from European taxpayers.
De fördömer också bedrägeri och förskingring av allmänna medel, dessa pengar som stjäls från de europeiska skattebetalarna.
EnglishAt this early stage, we would denounce the misappropriation of these funds to benefit the children of wealthy farm owners.
Vi kritiserar i förväg förskingringen av dessa medel, till förmån för barnen till de rika ägarna av jordbruk.
EnglishEven if the way Strasbourg behaved may be considered discourteous, there was no illegality or misappropriation.
Även om staden Strasbourgs agerande skulle kunna anses som ohöviskt har det inte skett någon illegal handling eller förskingring.
EnglishIt is entirely obvious that there are large problems involving the misuse and direct misappropriation of money within this sector.
Det är helt uppenbart att det finns stora problem med missbruk och direkt förskingring av pengar inom denna sektor.

Synonymer (engelska) till "misappropriation":

misappropriation
misappropriate