"miraculous" - Svensk översättning

EN

"miraculous" på svenska

EN

miraculous {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
miraculous (även: fanciful, wondrous)
2. "that has a miraculous effect"
miraculous
However, there is no unique or miraculous solution that would enable us to resolve this problem.
Det finns emellertid ingen unik eller mirakulös lösning som skulle göra det möjligt att lösa problemet.
We cannot claim that abortion is a miraculous remedy for all the problems of women who have to give birth.
Vi får inte påstå att abort är en mirakulös lösning på alla problem som gravida kvinnor drabbas av.
This means that our revival was not as isolated and miraculous as it is usually said to have been, but was fully part of the Europe-wide trend.'
Detta betyder att vår förnyelse inte var så isolerad och mirakulös som den alltid har sagts vara, utan var en integrerad del av en Europaomfattande tendens.”

Användningsexempel för "miraculous" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI congratulate Ms Jeggle for miraculous work in getting consensus.
Jag vill gratulera Elisabeth Jeggle till ett mirakulöst arbete med att nå ett enhälligt stöd.
EnglishI hope that the Commission will work a miraculous transformation and support most of them.
Jag hoppas att kommissionen kan gå emot sin natur och godkänna huvuddelen av våra ändringsförslag.
EnglishWe do not believe that liberalisation has miraculous effects such as the removal of rules.
Vi tror inte att avregleringarna kommer att få mirakeleffekter som till exempel avskaffande av regler.
EnglishHowever, we must accept that there is no miraculous instrument that can stop waste at source.
Vi måste dock finna oss i att det inte finns något mirakelinstrument som kan stoppa avfallet vid källan.
EnglishHowever, we must accept that there is no miraculous instrument that can stop waste at source.
– Herr talman, fru kommissionär, mina damer och herrar!
EnglishHowever, there is no unique or miraculous solution that would enable us to resolve this problem.
Det finns emellertid ingen unik eller mirakulös lösning som skulle göra det möjligt att lösa problemet.
EnglishWe cannot claim that abortion is a miraculous remedy for all the problems of women who have to give birth.
Vi får inte påstå att abort är en mirakulös lösning på alla problem som gravida kvinnor drabbas av.
EnglishBut do not expect that it will bring us a miraculous solution like in those kinds of gas games in central and eastern Europe.
Men förvänta er ingen mirakellösning som i det spel om gasen som pågår i Central- och Östeuropa.
EnglishSo let us not expect any miraculous results.
Så låt oss inte förvänta oss några mirakelresultat.
EnglishIt cannot be claimed that a miraculous technical discovery or a fiscal measure will solve the problem.
Man kan inte förvänta sig att genom en underverksliknande teknisk upptäckt eller en konkret skatteteknisk åtgärd hitta lösningen på problemet.
EnglishThe democratic changes that began in Yugoslavia on 5 October have produced at miraculous speed extraordinary results on the international political plane.
De demokratiska förändringar som inleddes den 5 oktober har gett mirakulösa resultat på det internationella, politiska planet.
EnglishThis means that our revival was not as isolated and miraculous as it is usually said to have been, but was fully part of the Europe-wide trend.'
Detta betyder att vår förnyelse inte var så isolerad och mirakulös som den alltid har sagts vara, utan var en integrerad del av en Europaomfattande tendens.”
EnglishTransplants are one of the most miraculous achievements of modern medicine, but less than 25% of the UK population are registered organ donors.
Transplantation är en av de mest mirakulösa prestationerna inom modern medicin, men färre än 25 procent av befolkningen i Storbritannien är registrerade organdonatorer.
EnglishThere are no miraculous solutions and it is necessary for the still available reserves of fossil fuels to be managed very carefully, wisely and sparingly.
Det finns inga mirakellösningar och de reserver av fossila bränslen som fortfarande finns tillgängliga måste hanteras mycket försiktigt, omdömesgillt och sparsamt.
EnglishI think that new medicines and improved medicines with miraculous properties are released too easily on the market, but are then withdrawn within a very short time.
Jag menar att nya läkemedel och förbättrade läkemedel med mirakelegenskaper släpps ut på marknaden alltför lätt, men sedan dras de tillbaka inom mycket kort tid.
EnglishThere is the ecological danger for the miraculous Camargue region, where it is not yet known if there will be an increase in salinity levels when the pressure from the Rhône water mass is reduced.
En ekologisk fara för miraklet Camargue där man inte vet om det kommer att lida av ökad salthalt när vattentrycket i Rhône lättar.
EnglishDeregulation, wage reductions, are supposed to create more jobs and stimulate growth at some point and in some miraculous way.
Att avreglering och lönesänkning skulle skapa fler arbetstillfällen och någon gång på ett vidunderligt sätt dra i gång tillväxten, det tror ni väl inte själva längre på!
EnglishThe history of medicine is a series of episodes of memorable intransigence followed by the later acceptance of techniques which, at the time, were seen as diabolical or miraculous.
I medicinens historia känner vi till exempel där remarkabel intolerans har efterföljts av att man godkänt tekniker som först uppfattades som djävulska eller mirakulösa.

Synonymer (engelska) till "miraculous":

miraculous