"minutiae" - Svensk översättning

EN

"minutiae" på svenska

volume_up
minutiae {enb. plur.}
EN

minutiae {enbart pluralis}

volume_up
minutiae (även: trivia)
We always use special pleading about the minutiae as an intellectual fig leaf to avoid the tough decisions.
Vi använder oss alltid av nya argument om bagateller som en intellektuell förevändning för att undvika de svåra besluten.
You will have heard many stories, largely put about in eurosceptic circles, of how the European Commission and the European bureaucracy want to regulate a whole host of minutiae.
Ni har säkert hört många historier, vanligtvis spridda i euroskeptiska kretsar, om hur Europeiska kommissionen och EU-byråkratin vill reglera en hel mängd obetydliga detaljer.

Användningsexempel för "minutiae" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNow is the time for us to raise our heads from the minutiae of the convergence criteria.
Nu är det hög tid för oss att lyfta blicken från konvergenskriteriernas detaljer.
EnglishMore attention has been focused on the minutiae of the scheme than actually reducing emissions.
Man har koncentrerat sig mer på detaljer i systemet än på att minska utsläppen.
EnglishIt was bent on not cluttering up that directive with the minutiae of detail extant in the STCW Convention.
Den stupade på att inte belamra direktivet med alla detaljer som finns i STCW-konventionen.
EnglishNow is not the time to fall out over minutiae.
Det är inte läge att låta detta stupa på detaljer.
EnglishI therefore feel, Mr President, that we must not get bogged down in the minutiae of accounting procedures or of the law.
Därför, herr talman, anser jag att vi inte får förlora oss i bokföringsdetaljer eller rättsliga detaljer.
EnglishWe always use special pleading about the minutiae as an intellectual fig leaf to avoid the tough decisions.
Vi använder oss alltid av nya argument om bagateller som en intellektuell förevändning för att undvika de svåra besluten.
EnglishIt is ridiculous that we should be involved in the minutiae of this directive given how complex and yet how important it is.
Det är löjligt att vi ska diskutera detaljer i detta direktiv med tanke på hur komplicerat och viktigt det är.
EnglishWe are therefore obliged, European United Left Members, to debate the minutiae of the matter, and that is something which we should do in all seriousness.
Därför är vi tvungna, kära kollegor från GUE-gruppen, att här diskutera minima minimorum. Och det skall vi göra helt seriöst.
EnglishIt focuses too much on the minutiae of detail in sometimes preventing administrative changes in staffing and frustrating strategic vision.
Det inriktar sig för mycket på smådetaljer genom att ibland förhindra administrativa förändringar i bemanningen och motverka strategiska visioner.
EnglishParliament can surrender some of its preoccupations with minutiae, opening up opportunities for it to focus on politics rather than the technical aspects.
Parlamentet behöver inte längre syssla så mycket med detaljer, vilket ger det möjlighet att fokusera på politiken snarare än på de tekniska aspekterna.
EnglishYou will have heard many stories, largely put about in eurosceptic circles, of how the European Commission and the European bureaucracy want to regulate a whole host of minutiae.
Ni har säkert hört många historier, vanligtvis spridda i euroskeptiska kretsar, om hur Europeiska kommissionen och EU-byråkratin vill reglera en hel mängd obetydliga detaljer.
EnglishPresident Bush was understandably reluctant earlier in his presidency to become involved in the minutiae of negotiations which led nowhere and he wisely stood back.
President Bush var i början av sitt presidentskap förståeligt nog obenägen att låta sig involveras i detaljerna i förhandlingar som inte ledde någon vart och det var klokt av honom att avstå.
EnglishWhy this House should be preoccupying itself with such minutiae is beyond me, unless it is yet another symptom of the European Union’ s limitless propensity for control-freakism.
Varför denna kammare skulle bry sig om sådana petitesser går utöver mitt förstånd, såvida inte det är ännu ett symtom på Europeiska unionens obegränsade tendens till kontroller in absurdum.