"minus" - Svensk översättning

EN

"minus" på svenska

SV
volume_up
minus {substantiv}
SV
volume_up
minus sign {substantiv}
volume_up
minus side {substantiv}
SV

"minus" på engelska

EN
EN
EN
EN

minus {preposition}

volume_up
minus (även: less)
Operating results fell to EUR 29 300 (minus 45%) and to EUR 43 000 (minus 18%).
Rörelseresultaten sjönk till 29 300 euro (minus 45 procent) och till 43 000 euro (minus 18 procent).
We should concern ourselves with defining the 'A minus' Copenhagen criteria.
Vi bör ägna oss åt att definiera Köpenhamnskriterierna ”A minus”.
Therefore the proposal to use minus is much simpler and clearer.
Förslaget att använda minus är därför mycket enklare och tydligare.
SV

minus {preposition}

volume_up
minus
Rörelseresultaten sjönk till 29 300 euro (minus 45 procent) och till 43 000 euro (minus 18 procent).
Operating results fell to EUR 29 300 (minus 45%) and to EUR 43 000 (minus 18%).
Vi bör ägna oss åt att definiera Köpenhamnskriterierna ”A minus”.
We should concern ourselves with defining the 'A minus' Copenhagen criteria.
Förslaget att använda minus är därför mycket enklare och tydligare.
Therefore the proposal to use minus is much simpler and clearer.
För det första genomförandet: det blir nu allvar av att uppnå minus 8.
Attaining 8% less is starting to become a serious matter.
Vad innehållet angår: minus 8 procent i Europa och minus 5 procent i den industrialiserade världen är långt ifrån tillräckligt bra.
As far as the content is concerned: 8 % less in Europe and 5 % less in the industrialised world, is far from good enough.
Vad innehållet angår: minus 8 procent i Europa och minus 5 procent i den industrialiserade världen är långt ifrån tillräckligt bra.
As far as the content is concerned: 8% less in Europe and 5% less in the industrialised world, is far from good enough.

Användningsexempel för "minus" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe column width is defined with the minus sign or an underscore as placeholder.
Kolumnbredden definieras med minustecknet eller understrecket (_) som platshållare.
EnglishA company's net worth; that is, a company's total assets minus total liabilities.
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatteskuld.
EnglishAutoCorrect has modified your text and minus signs have been replaced with dashes.
Din text korrigerades av AutoKorrigering: ett minustecken har ersatts av ett tankstreck.
EnglishTo exclude pages from your search, use a minus sign before the operator.
Om du vill undanta sidor från din sökning använder du ett minustecken före operatorn.
EnglishYou mean to tell me that you argued your way from a C-plus to an A-minus?
Du försöker alltså säga att du argumenterade dig från ett +C till ett - A?
EnglishIf you click on a minus sign, only the row with the results is shown.
Om du klickar på ett minustecken visas bara den sammanfattande resultatraden.
EnglishWe should concern ourselves with defining the 'A minus ' Copenhagen criteria.
Världens främsta olje- och naturgasreserver finns i de områden som omger Europeiska unionen.
EnglishTo enter a custom hyphen, use the shortcut Command Ctrl +minus sign.
Med Kommando Ctrl +minustecken skriver du ett användardefinierat bindestreck.
EnglishThe S&D voting list should read: minus, plus, plus. Nothing else.
S&D-gruppens voteringsanvisningar ska lyda: minus, plus, plus, och inget annat.
EnglishOn the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
På minussidan vill jag sätta misslyckandet om patientrörligheten.
EnglishIf I turn this wheel, you can see that number over there going minus and positive.
När jag svänger ratten, kan ni se att det växlar mellan + och -.
EnglishWe should concern ourselves with defining the 'A minus' Copenhagen criteria.
Vi bör ägna oss åt att definiera Köpenhamnskriterierna ”A minus”.
EnglishAmendment 10 - our amendment - is about clarifying conditions to minus 40.
Ändringsförslag 10 - vårt ändringsförslag - handlar om att förtydliga villkoren till minus 40.
EnglishWe must stick to our original bid of minus 15 % by the year 2010.
Vi måste hålla fast vid vårt ursprungliga syfte: 15 procent mindre fram till år 2010.
EnglishOperating results fell to EUR 29 300 (minus 45%) and to EUR 43 000 (minus 18%).
Rörelseresultaten sjönk till 29 300 euro (minus 45 procent) och till 43 000 euro (minus 18 procent).
EnglishThe record for cold weather in Finland was exceeded this winter: minus fifty-four degrees.
I Finland har man i vinter satt ett nytt köldrekord: minus 54 grader.
EnglishMinus one percent next year will correspond to a Growth and Stability Pact of more than -3%.
Minus 1 procent nästa år motsvarar en stabilitets- och tillväxtpakt på mer än - 3 procent.
EnglishIt is indeed, but the ocean is liquid methane -- the temperature minus 170 degrees centigrade.
Och det är det, men havet är flytande metan -- temperaturen är minus 170 grader Celsius.
EnglishAll the countries of the world are given plus and minus points.
I den rapporten granskas alla stater och det delas ut plus- och minuspoäng hit och dit.
EnglishIncidentally, consider an emerging Member State like Poland: will it manage minus 20%?
Om vi tänker på en nytillkommen medlemsstat som Polen, är frågan om landet klarar minus 20 procent.

Synonymer (engelska) till "minus":

minus

Synonymer (svenska) till "minus":

minus
Swedish