"minority group" - Svensk översättning

EN

"minority group" på svenska

minority group
SV
  • minoritetsgrupp

Användningsexempel för "minority group" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

And that's half the population, not a minority group.
Do not dress yourself or your groomsmen in a way that will offend others or an entire generation of a minority group.
For an illiterate and extremely poor person, perhaps a member of a minority group, to approach a public official is a frightening challenge.
How does one put themselves in the shoes of a minority group?
Indeed, seeing the diversity of opinion within members of a minority group, and among women, teaches students much about diversity in and of itself.
Politicians do not want to be seen as racist or as crushing a minority group, they tread (too) softly in order not to create outcry.
So what form might white identity politics take as whites become a minority group?
You can not manipulate verse to suit an end to harm and disparage a minority group.
That, you know, you might've been seen as a member of a minority group once you got here?
It was the articulation of a minority group identity couched in national terms.

Användningsexempel för "minority group" på svenska

EnglishThis is something I favour, but currently as part of a minority in my own Group.
Det är något jag förespråkar, just nu tillhör jag dock en minoritet i min egen grupp.
EnglishThe Roma community is Europe's largest and most disadvantaged minority group.
Romerna är Europas största och mest missgynnade minoritetsgrupp.
English(B5-0537/01) by Eluned Morgan and Barbara O'Toole, on behalf of the PSE Group, on minority languages.
(B5-0537/01) av Eluned Morgan och Barbara O'Toole för PSE-gruppen om minoritetsspråk,
EnglishThis - I repeat - is the minority position of my group, but I did wish to voice it.
Detta - låt mig upprepa det - är alltså minoritetens åsikt i min grupp, men jag ville ändå framföra den.
EnglishThe minority Roma group too suffered badly under a pogrom-like Albanian attitude.
Inte minst led också minoritetsgruppen av zigenare under den pogromliknande albanska stämningen gentemot dem.
EnglishMany of them are, for obvious reasons, internally displaced and now live in areas with dense minority group populations.
Många har fördrivits inom landet och bor nu i områden med hög andel minoritetsgrupper.
EnglishThe group of five has a blocking minority, and the group of 10 has a blocking minority.
En grupp med fem medlemsstater utgör en blockerande minoritet och en grupp med tio länder utgör en blockerande minoritet.
EnglishOn behalf of a minority in our group, I should like to express a number of reservations which we have on the proposal.
Å en minoritet i min grupps vägnar skulle jag vilja uttrycka ett visst tvivel mot förslaget.
EnglishThe Rules of Procedure must not be changed just because the provisions concerned have benefited a minority group.
Arbetsordningen får inte ändras bara för att bestämmelserna i fråga har gynnat en minoritetsgrupp.
EnglishMr President, Commissioner, I have to admit that I am speaking on behalf of a significant minority within our group.
Herr talman, herr kommissionär! Jag får erkänna att jag talar för en betydande minoritet inom vår grupp.
EnglishYour rights as a consumer, as a migrant, as a member of a minority group (be it religious, ethnic or sexual)?
Dina rättigheter som konsument, som invandrare, som medlem av en minoritet (oberoende av om den är religiös, etnisk eller sexuell)?
EnglishWe must manage to ensure that a critical mass of minority-group refugees return, so that this becomes an irreversible process.
Vi måste få till stånd ett återvändande av en avsevärd mängd minoritetsflyktingar, så att processen blir bestående.
EnglishA considerable minority within our group did not consider that it made sense to vote 'No' in such a critical situation.
En avsevärd minoritet av vår grupp ansåg att det inte var meningsfullt att i denna tillspetsade situation formulera ett negativt utlåtande.
EnglishA considerable minority within our group did not consider that it made sense to vote 'No ' in such a critical situation.
En avsevärd minoritet av vår grupp ansåg att det inte var meningsfullt att i denna tillspetsade situation formulera ett negativt utlåtande.
EnglishI believe that an EU strategy in favour of the integration of the Roma, as for any other disadvantaged ethnic minority group, is to be welcomed.
Jag anser att en EU-strategi för integrering av romer och alla andra missgynnade etniska minoritetsgrupper bör välkomnas.
EnglishToday, however, we are talking about another minority group which is suffering discrimination in China - the Muslim Uyghur population.
I dag talar vi dock om en annan minoritetsgrupp som utsätts för diskriminering i Kina, nämligen den muslimska uiguriska befolkningen.
EnglishA minority of the ELDR Group believes that we should wait and see how these systems work and that we should apply the principle of subsidiarity.
En minoritet i den liberala gruppen tycker att vi skall avvakta och se på dessa system samt att vi skall tillämpa subsidiaritetsprincipen.
EnglishHowever, the Commission cannot agree with the statement mentioned in the resolution that Ethiopia is a 'dictatorship of a minority military ethnic group '.
Men kommissionen kan inte hålla med om resolutionens yttrande om att Etiopien är en " diktatur av en militär etnisk minoritetsgrupp ".
EnglishWe also endorse the remarks about the European Public Prosecutor, although I must admit that a minority in my group feels differently about this.
Vi stöder även anmärkningarna angående den europeiska åklagarmyndigheten, även om jag måste medge att en minoritet i min partigrupp tycker annorlunda.
EnglishThat is why we - and I am now speaking on behalf of a significant minority in the PPE Group, which could be a majority the next time - support the Commission's position.
Därför stöder vi kommissionens hållning, och jag talar nu för en stark minoritet i PPE-gruppen, som skulle kunna vara i majoritet nästa gång.

Liknande översättningar för "minority group" på svenska

minority substantiv
group substantiv
to group verb
peer group substantiv
Swedish
corporate group substantiv
Swedish
theatre group substantiv
working group substantiv
homework help group substantiv
principal group substantiv
Swedish