"minor" - Svensk översättning

EN

"minor" på svenska

volume_up
minor {substantiv}
SV

"mina" på engelska

EN

EN minor
volume_up
{substantiv}

1. juridik

minor
minor
volume_up
omyndig person {utr.} [ex.]

2. utbildning, amerikansk engelska

minor
volume_up
biämne {neut.} (ej huvudämnet)
For far too long PE has been a minor subject, particularly in primary schools, and lessons are often cancelled at the first whiff of rain.
Idrott har alltför länge varit ett biämne, särskilt på låg- och mellanstadiet, och lektionerna ställs ofta in vid minsta regndroppe.
minor
volume_up
tillvalsämne {neut.} (vid college eller universitet)

Synonymer (engelska) till "minor":

minor

Användningsexempel för "minor" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishPerhaps it is worth reviewing such minor matters, in order to help our citizens.
Det kanske är mödan värd att se över sådana småfrågor, för att hjälpa medborgarna.
EnglishImmigration by family members has very minor effects on the demographic structure.
Anhöriginvandring leder till mycket små effekter på den demografiska strukturen.
EnglishOne might consider that a minor matter over which we should not get so upset.
Detta kan kanske betraktas som en ovidkommande händelse som vi inte borde uppröras av.
EnglishMadam President, I have noticed that there are not just a few minor linguistic errors.
- (EL) Herr talman! Jag har konstaterat att det inte rör sig om några små språkfel.
EnglishSilje saw it as a great opportunity and chose the topic Self-care for minor illness.
Silje såg det som en fantastisk möjlighet och valde ämnet Egenvård vid lindrig sjukdom.
EnglishThey deserve better than a minor role between the environment and agriculture.
De förtjänar bättre än en obetydlig roll mellan miljön och jordbruket.
EnglishAs we speak, yet another minor, Mr Soleimanian, faces imminent execution.
För tillfället riskerar ännu en minderårig, Bahman Soleimanian att avrättas inom kort.
EnglishIt seems to me that the effect of these projects on the competitive sphere is rather minor.
De här projektens effekter på konkurrensläget tycker jag verkar vara ganska ringa.
EnglishI should like to add two minor observations regarding this resolution.
Jag vill göra ytterligare två påpekanden beträffande den föreliggande resolutionen.
EnglishHowever, I have a major and a minor 'but' to add to those words of praise.
Jag har dock ett stort och ett litet ”men” att tillfoga till detta beröm.
EnglishChanges in the climate and minor rises in temperature have a direct impact on precipitation.
Förändringar i klimatet, små temperaturhöjningar påverkar nederbörden direkt.
EnglishThe point is that there has been only one minor decision, nothing else has been done yet.
Och saken är den att endast ett litet beslut har fattats, allt annat återstår att göra.
EnglishThe situation of the world coffee market, therefore, is not a secondary, minor issue.
Situationen på världsmarknaden för kaffe är därför ingen underordnad eller marginell fråga.
EnglishI would like to address another minor postscript to you as Members of Parliament.
Jag vill gärna rikta ett annat litet postskriptum till er i er egenskap av parlamentsledamöter.
EnglishThese are the two minor reservations that I should like to voice on behalf of the Commission.
Det är de båda små reservationer som jag vill göra som företrädare för kommissionen.
EnglishAlthough I have voted for the resolution, I would like to make a few minor observations.
Även om jag har röstat för resolutionen, vill jag ändå komma med ett par anmärkningar här.
EnglishNonetheless, as the rapporteur knows, our opinions do differ on a few minor points.
Emellertid skiljer några detaljer oss åt, vilket han känner till.
EnglishI feel that this is one of the key aspects, and by no means a minor issue in this debate.
Jag anser att detta är en av nyckelaspekterna och en av de viktigaste frågorna i debatten.
EnglishFinally, a minor observation for our colleague, Mr Schulz, who is no longer here.
Slutligen vill jag göra ett litet påpekande till vår kollega Martin Schulz, som inte längre är här.
EnglishThe most minor of accidents is depicted as an irreparable ecological disaster.
Minsta tillbud framställs som en oåterkallelig miljökatastrof.