"to minister to" - Svensk översättning

EN

"to minister to" på svenska

EN

to minister to {verb}

volume_up
We need to give support to the Prime Minister, Gérard Latortue, appointed by the Council of Wise Men, and the interim President, Alexandre.
Därefter måste vi hjälpa till med att ställa de skyldiga inför rätta och upprätta en sannings- och förlikningskommission.
I should like to thank the Minister for also coming to the Committee on Foreign Affairs to tell us about the steps about to be taken to help in this situation.
En gemensam taktik från alla organisationer som kan hjälpa till omfattar även avtal med Afrikanska unionen eller FN och även med Förenta staterna.
Lastly, why are we not responding to the request from the US, and from the Portuguese Foreign Minister, to help resettle Guantánamo detainees?
Och avslutningsvis: Varför reagerar vi inte på den begäran som inkommit från USA och från Portugals utrikesminister om att hjälpa till att återflytta fångar från Guantánamo?
Prime Minister, you and your government have shown that Finland is a poor second to none when it comes to running a European Union Presidency.
Ni och er regering har visat att Finland inte överträffas av någon när det gäller att sköta EU:s ordförandeskap.
Mr President, when the UK Prime Minister went to Lisbon he quite arrogantly lectured other European leaders about how they should be running their economies.
När Förenade kungarikets premiärminister åkte till Lissabon föreläste han på ett ganska förmätet sätt för de övriga europeiska ledarna om hur de bör sköta sina ekonomier.
The Council and the Union Minister for Foreign Affairs shall ensure that these principles are complied with.
Rådet och unionens utrikesminister skall sörja för att dessa principer följs.
I would therefore urge the Minister to ensure that this dialogue between the Council and Parliament remains on track throughout the Dutch presidency.
Därför vill jag be ministern om att sörja för att dialogen mellan detta parlament och rådet fortsätter under det nederländska ordförandeskapet.

Användningsexempel för "to minister to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe have congratulated acting Prime Minister Olmert on Kadima’s election victory.
Vi har gratulerat ställföreträdande premiärminister Olmert till Kadimas valseger.
EnglishDo not forget, Prime Minister, especially next week, that you are a true European.
Glöm inte, herr premiärminister, särskilt nästa vecka, att ni är en sann europé.
EnglishAs my prime minister, José Sócrates, says, we have a mandate, but not a Treaty.
Som min premiärminister José Sócrates säger har vi ett mandat, men inget fördrag.
EnglishOur Prime Minister has committed himself to coming back to speak to Parliament.
Vår premiärminister har åtagit sig att komma tillbaka och tala inför parlamentet.
EnglishWe have congratulated acting Prime Minister Olmert on Kadima’ s election victory.
Vi har gratulerat ställföreträdande premiärminister Olmert till Kadimas valseger.
EnglishHow can you be so sure, Minister, that your telephone calls are not being tapped?
Hur kan ni vara så säker, herr minister, på att era telefonsamtal inte avlyssnas?
EnglishThis is point 29, implicating the former Belgian Minister of Justice, Mr Wathelet.
Det gäller punkt 29, ifrågasättandet av Belgiens f.d. justitieminister Wathelet.
EnglishSecondly, if the Minister does come here, he will be coming without an invitation.
För det andra, om ministern verkligen kommer hit kommer han utan någon inbjudan.
EnglishI have written to the Foreign Minister of Iraq and I spoke to him again yesterday.
Jag har skrivit till Iraks utrikesminister, och jag talade med honom igen i går.
English(DE) Minister, I tried to listen very closely to your response to Mrs Ludford.
(DE) Herr minister! Jag försökte lyssna mycket noga när ni svarade Sarah Ludford.
EnglishMadam President, I should like to welcome Commissioner Füle and the Minister.
(EN) Fru talman! Jag vill välkomna kommissionsledamot Štefan Füle och ministern.
English   Mr President, Minister, the second part of my question was completely ignored.
   – Herr talman, fru minister! Den andra delen av min fråga ignorerades helt.
EnglishMr President, Minister Malmström, Commissioner Almunia, we are in a global crisis.
för PPE-gruppen. - (NL) Herr talman, fru Malmström, kommissionsledamot Almunia!
English   – Mrs Zorba, the Foreign Minister of Turkey was in Brussels a few days ago.
   . – Fru Zorba, Turkiets utrikesminister var i Bryssel för några dagar sedan.
English   – Mr President, I should like to pose a supplementary question to the minister.
   – Herr talman! Jag skulle vilja ställa en kompletterande fråga till ministern.
EnglishAs a Danish government minister I signed the Ottowa Treaty on behalf of my country.
Som danskt statsråd undertecknade jag Ottawakonventionen för mitt lands räkning.
EnglishMy first point is that the Prime Minister is one of the best defenders of Europe.
Min första punkt är att premiärministern är en av de bästa förkämparna för EU.
EnglishBoth Chancellor Schröder and Minister Verheugen have made optimistic statements.
Både förbundskansler Schröder och minister Verheugen har visat sig hoppfulla.
EnglishThat is my first comment on the Prime Minister's opening remarks to Parliament.
Det är min första kommentar till statsministerns inledningstal i parlamentet.
English(PT) Prime Minister Sócrates says he has received a clear and precise mandate.
(PT) Premiärminister Sócrates säger att han har fått ett tydligt och exakt mandat.

Liknande översättningar för "to minister to" på svenska

minister substantiv
to preposition
Swedish
to partikel
to refer to verb
to come to verb
to attend to verb
to live up to verb