"minimum requirement" - Svensk översättning

EN

"minimum requirement" på svenska

EN

minimum requirement {substantiv}

volume_up
minimum requirement (även: minimum requirements)
A compulsory brief beforehand is therefore a minimum requirement.
En obligatorisk briefing i förväg är således ett minimikrav.
It might be said that it is a minimum requirement that environmental legislation should be respected.
Man skulle kunna säga att det är ett minimikrav att miljölagstiftningen respekteras.
That should be our minimum requirement, but we should always seek more.
Det bör vara vårt minimikrav, men vi ska alltid begära mer.

Användningsexempel för "minimum requirement" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis would be a minimum requirement, I believe, on the dawn of the third millennium.
Det är enligt min mening ett minimum på tröskeln till det tredje årtusendet.
EnglishMr President, I would like to ask whether there is any minimum requirement for the vote.
(EN) Herr talman! Jag undrar om det finns något minimikrav för omröstningen.
EnglishThe Commission offered compensation payments that went well beyond the minimum legal requirement.
Kommissionen erbjöd avgångsvederlag som gick en bra bit över lagens minimikrav.
EnglishThe Commission offered compensation payments that went well beyond the minimum legal requirement.
Detta skulle ha lett till en kompensation motsvarande mellan 12 och 19 månadslöner.
EnglishThis is a case of us laying something down in law which is, in my view, a minimum requirement.
Det här handlar om att vi ska lagstifta om något som, enligt min åsikt, är ett minimikrav.
EnglishThat is the unavoidable and minimum requirement of Nice and it is a major and central target.
Detta är ett oundvikligt och minsta krav från toppmötet i Nice, och det är ett viktigt mål.
EnglishIt might be said that it is a minimum requirement that environmental legislation should be respected.
Man skulle kunna säga att det är ett minimikrav att miljölagstiftningen respekteras.
EnglishThat should be our minimum requirement, but we should always seek more.
Det bör vara vårt minimikrav, men vi ska alltid begära mer.
EnglishWe will establish a minimum capital requirement of EUR 125 000.
Vi kommer att fastställa ett minsta kapitalkrav på 125 000 euro.
EnglishA compulsory brief beforehand is therefore a minimum requirement.
En obligatorisk briefing i förväg är således ett minimikrav.
EnglishAs you know, AdWords has no minimum spending requirement.
Som du känner till finns det inga krav på minimibelopp i AdWords.
EnglishMember States must also lay down a minimum requirement for the number of physical education lessons in schools.
Medlemsstaterna måste också fastställa ett minimikrav på antalet idrottslektioner i skolorna.
EnglishHowever, I believe that this measure should be considered a minimum requirement and I hope that we will be able to go much further.
Jag anser dock att denna åtgärd utgör ett minimum och önskar att vi skall sträcka oss längre.
EnglishMeanwhile, the minimum requirement is that the Red Cross and Shalit's parents may be allowed to be in contact with him.
Vårt minimikrav under tiden är att Röda korset och Shalits föräldrar tillåts att vara i kontakt med honom.
EnglishThis fulfils the minimum requirement for initiating enhanced cooperation pursuant to Article 43 of the Treaty on European Union.
Därmed uppfylls minimikravet för att inleda ett utökat samarbete enligt artikel 43 i EU-fördraget.
EnglishThis fulfils the minimum requirement for initiating enhanced cooperation pursuant to Article 43 of the Treaty on European Union.
Därmed uppfylls minimikravet för att inleda ett utökat samarbete enligt artikel 43 i EU-fördraget.
EnglishIn a report that talks of strengthening human rights in the Mediterranean region, this should be a minimum requirement.
I ett betänkande som talar om att stärka de mänskliga rättigheterna i Medelhavsområdet vore detta ett minimikrav.
EnglishMinimum rules are a requirement for people to be able to bring about reasonably equal conditions within the EU in this area.
Minimiregler är ett krav för att man skall kunna åstadkomma någorlunda jämna villkor i EU inom detta område.
EnglishThis would seem to be a minimum requirement.
EnglishThe third change to the Commission's proposals contained in my report is therefore the spelling out of a minimum reporting requirement.
Den tredje ändringen av kommissionens förslag i mitt betänkande är därför ett minimikrav om rapportering.

Liknande översättningar för "minimum requirement" på svenska

minimum adjektiv
minimum substantiv
Swedish
requirement substantiv
minimum wage substantiv
Swedish
daily requirement substantiv
Swedish
legal requirement substantiv
Swedish
minimum age substantiv
minimum pay substantiv
Swedish
performance requirement substantiv
job requirement substantiv
Swedish
additional requirement substantiv
Swedish
capacity requirement substantiv