"minimum age" - Svensk översättning

EN

"minimum age" på svenska

EN

minimum age {substantiv}

volume_up
minimum age
We also welcome the recommendation for a minimum age for such surgical intervention.
Vi välkomnar också rekommendationen om en minimiålder för sådana kirurgiska ingrepp.
It states, for example, that a country has a minimum age for marriage, and that is incorrect.
Här står t.ex. att ett land har en minimiålder för ingång av äktenskap och detta är fel.
Minimum age limits for hiring a car are not fixed at EU level and generally vary between 20 and 23.
Det finns ingen lagstadgad minimiålder för att få hyra bil inom EU och den varierar som regel mellan 20 och 23 år.

Användningsexempel för "minimum age" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe also welcome the recommendation for a minimum age for such surgical intervention.
Vi välkomnar också rekommendationen om en minimiålder för sådana kirurgiska ingrepp.
EnglishRemember that in most countries the minimum age for driving a car is 18.
Kom ihåg att man måste vara 18 år för att få köra bil i de flesta länder.
EnglishMoreover, all the Member States stipulate a minimum age for the public consumption of alcohol.
Vidare föreskriver alla medlemsstater en lägsta ålder för offentligt intag av alkohol.
EnglishIt states, for example, that a country has a minimum age for marriage, and that is incorrect.
Här står t.ex. att ett land har en minimiålder för ingång av äktenskap och detta är fel.
EnglishThe minimum age for the acquisition of company-pension rights has been entirely scrapped.
Minimiåldern för förvärvande av rättigheter till företagspension har helt och hållet slopats.
EnglishWe already have a minimum age of 16 in Austria, and it is not observed.
Vi har i Österrike en åldersgräns på 16 år och den efterlevs inte.
EnglishShe would like to drive a moped in Belgium, but the minimum driving age for mopeds there is 16.
Hon skulle vilja köra moped i Belgien men där är åldersgränsen 16 år.
EnglishIs the Community-wide introduction of a minimum age of 18 for buying tobacco products feasible?
Går det genom att i hela gemenskapen införa en åldersgräns på 18 år för inköp av tobaksvaror?
EnglishIs the Community-wide introduction of a minimum age of 18 for buying tobacco products feasible?
Vi har i Österrike en åldersgräns på 16 år och den efterlevs inte.
EnglishMinimum age limits for hiring a car are not fixed at EU level and generally vary between 20 and 23.
Det finns ingen lagstadgad minimiålder för att få hyra bil inom EU och den varierar som regel mellan 20 och 23 år.
EnglishAccording to this directive, the minimum age is set at 15 or 16, according to the education system in place.
Enligt detta direktiv är den lägsta åldern fastställd till 15 eller 16 år, beroende på gällande skolsystem.
EnglishI know many motorcyclists are concerned about the minimum age of 24 years for access to more powerful machines.
Jag vet att många motorcykelförare är oroade över minimiåldern 24 år för att få tillgång till mer kraftfulla fordon.
EnglishFor us the change of the minimum age for fingerprinting from 6 to 12 is very important - but 14 would have been even better.
För oss är ändringen av minimiåldern för fingeravtryck från 6 till 12 år väldigt viktig, men 14 år hade varit ännu bättre.
EnglishThe second question was about the minimum age criteria, which would affect various types of upper secondary school programme.
Den andra frågan handlade om att göra om kriterierna för åldersdispensen, vilket skulle drabba olika typer av gymnasieprogram.
EnglishThe legislation to follow needs to be clearer regarding minimum age warnings and the dangers arising from inappropriate use.
Kommande lagstiftning måste vara tydligare beträffande varningar om minimiålder och de risker som uppkommer av olämplig användning.
EnglishA minimum and maximum age helps us to avoid ad hoc plantations from being planted so as to be able to collect the premium.
En minimi- och maximiålder hjälper till att förhindra planteringar ad hoc just för att man sedan skall kunna kvittera ut ersättningen.
EnglishThen, we would have discussed points of sale, smoking at work, smoking in public places, possibly minimum age, which I personally do not support in any case.
Då hade vi kanske talat om en minimiålder, vilket jag förresten inte är någon förespråkare för själv.
EnglishOne which deserves particular attention is Amendment No 3, introducing a minimum age for beneficiaries of these measures.
Särskild uppmärksamhet förtjänar dessutom ändringsförslag 3 som syftar till att införa en lägsta ålder för dem som skall mottaga vissa ersättningar.
EnglishIt was therefore important for the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs to emphasise that a minimum, inviolable age limit of 18 years must be set.
Därför var det viktigt för LIBE att poängtera att 18 år måste göras till en åldersgräns som inte kan brytas.
EnglishIn conclusion, our group is opposed to Amendment No 6 which seeks to define a maximum age and minimum age for trees to be grubbed up.
Avslutningsvis motsätter sig vår grupp ändringsförslag 6, som syftar till att fastställa en minimi- och en maximiålder för de träd som får röjas.

Liknande översättningar för "minimum age" på svenska

minimum adjektiv
minimum substantiv
Swedish
age substantiv
to age verb
to come of age verb
according to age adverb
old age substantiv