"to minimize" - Svensk översättning

EN

"to minimize" på svenska

SV
volume_up
minimalism {substantiv}
EN

to minimize [minimized|minimized] {verb}

volume_up
Final Coverage of landfills is performed in order to minimize seepage of water and oxygen to the waste.
Sluttäckning av deponier utförs i syfte att minimera inläckage av vatten och syre till avfallet.
Let us minimize the risk of horrific accidents on the roads where hazardous materials are involved.
Låt oss minimera risken för fruktansvärda olyckor på vägarna där farligt material är inblandat.
There's ways, if it's temporary, to minimize the impact, but it's a problem.
Det finns sätt, om än tillfälliga, att minimera effekterna, men det är fortfarande ett problem.

Användningsexempel för "to minimize" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere's ways, if it's temporary, to minimize the impact, but it's a problem.
Det finns sätt, om än tillfälliga, att minimera effekterna, men det är fortfarande ett problem.
EnglishBy double-clicking the title bar, you can minimize the window to the title bar or show it again.
Om du dubbelklickar på titellisten förminskas eller förstoras fönstret.
EnglishThe Union must do everything possible to minimize these risks.
Unionen bör ta till alla medel för att i högsta möjliga grad minska dessa potentiella faror.
EnglishLet us minimize the risk of horrific accidents on the roads where hazardous materials are involved.
Låt oss minimera risken för fruktansvärda olyckor på vägarna där farligt material är inblandat.
EnglishSo try and learn as best you can what that impact is and then take the first step to minimize it.
Så försök och lär dig ditt bästa om vad den påverkan är och ta första steget till att förminska den.
EnglishFinal Coverage of landfills is performed in order to minimize seepage of water and oxygen to the waste.
Sluttäckning av deponier utförs i syfte att minimera inläckage av vatten och syre till avfallet.
EnglishWhat we need is to join our efforts and cooperate in a common policy to reduce and minimize its existence.
Vi behöver samla våra krafter och samarbeta inom en gemensam politik för att minska och minimera dess existens.
EnglishClick this button to minimize the dialog.
Om du klickar på kommandoknappen, minimeras dialogrutan.
EnglishYou can minimize bounce rates by tailoring landing pages to each keyword and ad that you run.
EnglishCognitive behavioral skills training on alcohol alcohol Maximize benefits and minimize adverse impacts
Kognitiv beteendeutbildning i alkoholfärdigheter Maximera alkoholens positiva effekter och minimera de negativa konsekvenserna
EnglishThis includes preventative programs and workplaces designed to minimize work injuries.
Detta innebär att inte enbart själva arbetsplatsen skall vara utformad på ett sådant sätt att vi minimerar arbetsskador utan också att arbeta förebyggande.
EnglishThe searches you make on Google are usually improved to help minimize your time spent searching and get you the information you really want.
Sökningar i Google har förbättrats så att du får den information du behöver på så kort tid som möjligt.
EnglishDoes not the drive to minimize costs, without regard for the laws of nature, lead in the long run to far greater costs for society?
Leder inte tanken om pressade kostnader, utan respekt för naturens grundlagar, på sikt till mycket högre kostnader för samhället?
EnglishIn addition to water transportation, the final cover help to minimize the leakage of methane produced in landfills with organic waste.
Förutom vattentransport ska sluttäckningen bidra till att minimera utläckage av metan som bildas i deponier med organiskt avfall.
EnglishGoogle prefers developing scalable and automated solutions to problems, so we attempt to minimize hand-to-hand spam fighting.
Google föredrar att utveckla skalbara och automatiserade lösningar på problem och vi strävar efter att undvika manuell bekämpning av webbspam.
EnglishWe are already aware of the huge damage that climate change is causing and we are duty bound to minimize this damage as much as possible.
Vi är redan medvetna om den stora skada som klimatförändringar orsakar och vi är skyldiga att minimera denna skada så mycket som möjligt.
EnglishDVS will minimize costs and time to pursue projects and provide better knowledge of materials science at the research group at the university.
DVS kommer att minimera kostnader och tid för att driva projekt och ge ökade kunskaper i materialvetenskap hos forskargruppen vid LTU.
EnglishThe common maritime policy needs to provide for measures to minimize risks and establish navigation arrangements which will reduce accidents.
Den gemensamma havspolitiken måste omfatta åtgärder för att minimera riskerna och få till stånd sjöfartsregler som minskar antalet olyckor.
EnglishThe other point the rapporteur makes is that we need a state pension system which is good enough to minimize the need for private schemes.
Den andra aspekten som föredraganden tar upp är att vi måste ha statliga pensionssystem som är så goda att vi minimerar behovet av privata lösningar.
EnglishThe intention was to minimize the social and regional difficulties which might arise from abolition by allowing operators time to adjust.
Avsikten var att minimera de sociala och regionala svårigheter som skulle kunna uppstå i och med avskaffandet genom att ge operatörer tid att anpassa sig.

Synonymer (engelska) till "minimal":

minimal
English
minimalism
minimization