"minimal" - Svensk översättning

EN

"minimal" på svenska

SV
volume_up
minimalism {substantiv}
SV

"minimal" på engelska

EN

minimal {adjektiv}

volume_up
This scenario predicts that we should be a minimal fluctuation.
Det förutsäger att vi borde vara en minimal fluktuation.
The European budget is minimal in relation to the national budgets.
EU:s budget är minimal i förhållande till de nationella budgetarna.
The difference in price is not minimal but unbelievable.
Prisskillnaden är inte minimal utan otrolig.
SV

minimal {adjektiv}

volume_up
minimal
Det förutsäger att vi borde vara en minimal fluktuation.
This scenario predicts that we should be a minimal fluctuation.
EU:s budget är minimal i förhållande till de nationella budgetarna.
The European budget is minimal in relation to the national budgets.
Prisskillnaden är inte minimal utan otrolig.
The difference in price is not minimal but unbelievable.
I den gemensamma ståndpunkten väljer man plötsligt i stället en minimal harmonisering.
In the common position, minimum harmonisation was all of a sudden opted for.
Ett annat problem är att välja mellan maximal och minimal harmonisering.
Another problem is choosing between maximum harmonisation and minimum harmonisation.
Detta leder mig till frågan om minimal och maximal harmonisering.
This brings me to the issue of minimum and maximum harmonisation.
minimal (även: pytteliten)
minimal (även: minutiös, ytterst liten)
volume_up
minute {adj.} (very small)
Våra modeller har hundratusentals avgränsningar som beräknar hundratals variabler var, på minimala tidskalor.
Our models have hundreds of thousands of grid boxes calculating hundreds of variables each, on minute timescales.
Medlemsstaternas vilja att kompromissa är dessvärre minimal i många viktiga frågor, eftersom vetot alltid kan användas för att blockera ett beslut i sista minuten.
The Member States' willingness to compromise is unfortunately minimal on many important issues, since the veto can always be used to block a decision at the last minute.

Användningsexempel för "minimal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt guaranteed protection only to a minimal and certainly not an adequate extent.
Den garanterade bara ett minimiskydd, vilket definitivt inte var tillräckligt.
EnglishMany of our partners, including UNHCR, have only a very minimal presence in Iraq.
Många av våra partner, bland dem UNHCR, har endast en ytterst minimal närvaro i Irak.
EnglishFor non-linear services, however, minimal essential provisions should be established.
För icke-linjära tjänster borde dock grundläggande minimibestämmelser införas.
EnglishAt first sight, the effects of this Regulation on external trade are minimal.
Vid första anblicken är förordningens effekter på utrikeshandeln minimala.
EnglishBy comparison, the risks posed by traditional herbal remedies are minimal.
Om man jämför är riskerna med traditionella växtbaserade läkemedel minimala.
EnglishIn future, the percentage of rural regions benefiting from aid will be minimal.
I framtiden kommer andelen stödberättigade jordbruksområden att ha krympt till en bråkdel.
EnglishThis change has enabled us to reach a solution, albeit a minimal one.
Den förändringen har gjort att vi kunnat nå en lösning, även om den är minimal.
EnglishI now turn to Mr Parodi's report on minimal training levels for seafarers.
Jag går nu vidare med herr Parodis betänkande om minimikrav på utbildning för sjöfolk.
EnglishIt is a minimal proposal for a directive, about which there are a series of question marks.
Det är ett minimalt förslag till direktiv, som det finns en rad frågetecken kring.
EnglishIt appears, at first sight, that the effects would be fairly minimal.
Vid första påseende kan det se ut som om denna inverkan skulle bli ganska minimal.
EnglishMoreover, the statistics show that there are minimal differences in the case of young people.
Statistiken visar dessutom att skillnaderna bland unga människor är obetydliga.
EnglishSustainable catching methods with minimal bycatch and sound monitoring are essential.
Hållbara fångstmetoder med minsta möjliga sidofångst och en god övervakning är nödvändiga.
EnglishGiven the minimal risk, the cost of this measure clearly outweighs the benefit.
Med tanke på den minimala risken, väger kostnaderna för denna åtgärd tydligt mer än fördelarna.
EnglishThe report only mentions this once to say, in passing, that it should be minimal.
Det nämns en enda gång i betänkandet, i förbigående, när man kräver att den skall vara minimal.
EnglishSo what is causing the current minimal degree of global warming?
Vad är det då som förorsakar den nuvarande minimala graden av global uppvärmning?
EnglishSafety for the crew is generally minimal, and the environmental risks high.
Säkerheten för personalen är ofta dålig och miljöriskerna är stora.
EnglishThat is why we cannot be content with a minimal definition of a European universal service.
Därför kan vi inte nöja oss med en minimidefinition av universella europeiska tjänster.
EnglishAnd the predictions are that the fluctuations that make us are minimal.
Och förutsägelserna är att fluktuationerna som skapar oss är minimala.
EnglishIt is a minimal indication of democratic responsibility towards the civil society of Europe.
Det är ett minsta tecken på demokratiskt ansvar gentemot det civila samhället i Europa.
EnglishSustainable catching methods with minimal bycatch and sound monitoring are essential.
Den havsstrategi som nu förbereds erbjuder ett lämpligt tillfälle att föra diskussionen om detta.

Synonymer (engelska) till "minimal":

minimal
English
minimalism
minimization

Synonymer (svenska) till "minimal":

minimal