EN

mindful {adjektiv}

volume_up
Nevertheless, I sense some variations which leave me somewhat mindful of the balance between autosuggestion and deep conviction.
Men jag hör variationer, som gör mig något uppmärksam på skillnaden mellan självsuggestion och djup övertygelse.
However, I can maintain that as the Presidency we will strive for a detailed and mindful debate of all the amendments to be approved.
Jag kan dock stå fast vid att ordförandeskapet kommer att eftersträva en ingående och uppmärksam debatt om alla ändringsförslag som ska godkännas.
I am very mindful of this parallelism with the United States; moreover, I am going to make sure of it in a few days, during my second visit.
Jag är mycket uppmärksam på denna parallellism med Förenta staterna. Dessutom kommer jag att försäkra mig om den under mitt nästa besök.
mindful (även: alert, awake, shrewd, subtle)

Användningsexempel för "mindful" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe must be particularly mindful of this.
EU:s värderingar är viktiga och vi måste uppmärksamma dem särskilt mycket.
EnglishThat said, I wish to make three reservations, mindful of future developments.
Med detta sagt vill jag göra tre reservationer med tanke på utvecklingen i framtiden.
EnglishWe do need to be mindful of this aspect of Georgian nationalism as well.
Vi måste vara medvetna även om den här aspekten av den georgiska nationalismen.
EnglishThe European Council, at its meeting on Friday, must be mindful of this responsibility.
Europeiska rådet måste komma ihåg att det har detta ansvar vid sitt möte på fredag.
EnglishWe are mindful of the needs of the unemployed and those who are socially excluded.
Vi medvetna om behoven hos de arbetslösa och de som är socialt utslagna.
EnglishHowever, mindful of this reservation, I hope that we will achieve three objectives in Vienna.
Med den reservationen önskar jag emellertid att vi lyckas uppnå tre mål i Wien.
EnglishWe must be mindful of the link between the travel expenses rules and salary.
Vi måste vara uppmärksamma på sambandet mellan bestämmelserna för resekostnader och lönen.
EnglishWe should be mindful of this, I believe, when we discuss the EU's problems.
Jag anser att vi bör tänka på detta när vi diskuterar EU:s problem.
EnglishThis cannot be a good thing in a European Union where we are ever mindful of employment.
Detta kan inte vara bra i en europeisk union där vi dagligen funderar kring sysselsättning.
EnglishI am, however, deeply mindful of a whole series of social rights which were quoted by other speakers.
Men kan jag inte glömma en hel rad sociala rättigheter som andra talare tog upp.
EnglishThe EU has always been mindful of the events of recent months.
EU har alltid uppmärksammat den typen av händelser som utspelats de senaste månaderna.
EnglishWe must be mindful of the costs incurred by introducing new norms.
Vi måste tänka på de kostnader som införandet av nya normer innebär.
English“We can see how there is more and more mathematics as the teacher provides mindful feedback.
– Man kan se hur det blir mer och mer matematik allteftersom läraren ger en medveten feedback.
EnglishWe must be mindful that whatever burden is relieved in one place is not just moved to another.
Vi måste vara uppmärksamma på att inte bara flytta problemet från ett ställe till ett annat.
EnglishHowever, we need to be mindful of how far we push calls for more equality and in what areas.
Vi måste dock tänka på hur långt vi driver kraven på ökad jämställdhet och inom vilka områden.
EnglishFor my part, as an elected MEP, I am mindful of the challenge that this change brings.
Som vald parlamentsledamot är jag för egen del medveten om den utmaning som den här ändringen innebär.
EnglishWhen using AutoFill, be mindful of the information you're providing.
Tänk på vilken information du uppger när du använder Autofyll.
EnglishAs such, Parliament should be particularly mindful of the conditions affecting professional fishers.
Parlamentet bör därför vara särskilt uppmärksamt på de villkor som påverkar yrkesfiskarna.
EnglishThe best thing is that it has produced results in the classroom – more mindful teaching,” she says.
Det bästa är att det också gett resultat i klassrummet, en mer medveten undervisning, säger hon.
EnglishWe are mindful of the terrible atrocities recently committed in the state of Orissa by Hindu fanatics.
Vi är medvetna om de förfärliga illdåd som hinduiska fanatiker nyligen begått i staten Orissa.

Synonymer (engelska) till "mindful":

mindful
English
mindfulness
minded