EN

mimic {substantiv}

volume_up
mimic
mimic (även: mocker)
mimic (även: mocker, copycat)

Användningsexempel för "mimic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd there are some examples of projects that have deliberately tried to mimic ecosystems.
Och det finns flera projekt som med avsikt har försökt efterlikna sådana ekosystem.
EnglishCato the Elder was mocked and shouted down and the other senators used to mimic his voice.
Cato den äldre blev förlöjligad och utbuad, och de andra senatorerna brukade imitera hans röst.
EnglishDo we want to mimic the Americans in our liability law?
Vill vi ha amerikanska förhållanden i vårt skadeståndsansvar?
EnglishThey seem to come from the outside, and to mimic perception.
De verkar komma utifrån och härmar synintryck.
EnglishThere is no question of our having new projects which mimic practices with which the Social Fund has familiarised us.
Det är inte tal om att vi skall ha nya projekt, som kopierar det vi upplever i socialfondens regi.
English(Laughter) This is to mimic the weight of the boar.
(Skratt) Det här är för att imitera galtens vikt.
EnglishYou can mimic what you can see.
EnglishNeedless to say, test cycles for measuring vehicle exhaust gas values should mimic the real driving situation as soon as possible.
Naturligtvis måste provcyklar för mätning av fordons avgasvärden på så kort sikt som möjligt ge en representativ bild av den verkliga körsituationen.
EnglishWithout the pencil, subjects were excellent judges, but with the pencil in their mouth -- when they could not mimic the smile they saw -- their judgment was impaired.
Utan pennan var personerna lysande domare, men med pennan i munnen, när de inte kunde härma leendet de såg, försämrades bedömningsförmågan.
EnglishAnd it turns out that, in fact, the kind of network patterns of the outside world mimic a lot of the network patterns of the internal world of the human brain.
Och faktiskt visar det sig att de mönster vi finner ute i världen påminner mycket om de mönster som finns i den inre världen som är den mänskliga hjärnan.
EnglishWe now live in a global village where we can mimic the ties that used to happen face to face, but on a scale and in ways that have never been possible before.
Vi bor nu i ett globalt samhälle där vi kan efterlikna de bindningar som förr hände ansikte-mot-ansikte, men i en skala och på nya sätt som aldrig varit möjliga tidigare.
English(Gasps) Now the amazing thing here is that a ballistics gelatin is supposed to mimic what happens to human flesh when you get shot -- that's why you shouldn't get shot.
(flämt) Den fantastiska saken här är att ballistisk gel är tänkt att efterlikna vad som händer med mänsklig vävnad när man blir skjuten – detta är varför man inte bör bli skjuten.
EnglishI do not question the sincerity of those in Europe who insist that supranationalism is in everyone's interests, but is it our place to tell other countries to mimic what the EU is doing?
Jag ifrågasätter inte allvaret hos dem i EU som insisterar på att överstatlighet ligger i allas intresse, men är det vår sak att säga åt andra länder att ta efter det som EU gör?
EnglishArticifiella neural networks that mimic the brain may be the solution for the mining industry to minimize the cost of checking the status of the giant mills that grind down the ore.
Articifiella neurala nätverk som efterliknar hjärnan kan vara lösningen för gruvindustrin att minimera kostnaderna för att kontrollera statusen på de jättelika kvarnar som mal ned malmen.

Synonymer (engelska) till "mimic":

mimic