"millennium goals" - Svensk översättning

EN

"millennium goals" på svenska

millennium goals
SV
  • millenniemål
  • Millenniemålen

Användningsexempel för "millennium goals" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

I raise an issue that escaped specific attention in defining the millennium goals.
Unlike the millennium goals, which were aimed at developing countries, the sustainability goals will apply to the whole world.
Many developing countries have included achievement of the millennium goals in their national development plans, and used them to reduce poverty and target better health and education.
The success of the millennium goals in increasing access to elementary and high school education and demographics means many more young people will be knocking on our doors.
Yet the millennium goals provided both a spur and a guide to action, and a benchmark against which governments and communities could assess their performance.
The emphasis of the millennium goals was on poor and developing nations to act and address the concerns of the poor citizens, with the rich nations monitoring progress.
Therefore, it is not surprising nor unexpected that one of the most important of the millennium goals is gender equality and the empowerment of women.
The millennium goals must therefore be seen as a development imperative, not merely as statistical targets.
This initiative is supposed to carry the torch from where the millennium goals left off and this focuses on a much broader scale.

Användningsexempel för "millennium goals" på svenska

EnglishHere and there we are even hearing calls for the Millennium Goals to be shelved.
På vissa håll har vi också hört uppmaningar om att lägga millenniemålen på hyllan.
EnglishKyoto and the Millennium Development Goals also highlight the dilemma we face.
Kyoto och millennieutvecklingsmålen understryker också det dilemma vi står inför.
EnglishSecondly, in linking the Union's policy with the Millennium Development Goals.
För det andra att sammanlänka unionens politik med millennieutvecklingsmålen.
EnglishThis may be promoted by the contracts involving the Millennium Development Goals.
Detta kan främjas genom de kontrakt som omfattar millennieutvecklingsmålen.
EnglishWe must deliver on the commitments we have made to the Millennium Development Goals.
Vi måste uppfylla de åtaganden som vi har gjort avseende millennieutvecklingsmålen.
EnglishThe implementation of the Millennium Development Goals has been assessed as a failure.
Genomförandet av millennieutvecklingsmålen har betraktats som ett misslyckande.
EnglishThe Millennium Development Goals will be achieved through this interim agreement.
Genom detta interimsavtal kommer millennieutvecklingsmålen att kunna nås.
EnglishI support microcredit as a tool for meeting the Millennium Development Goals.
Jag stöder mikrokrediter som verktyg för att nå millennieutvecklingsmålen.
EnglishHIV/AIDS is perhaps the greatest threat to attaining the Millennium Development Goals.
Hiv/aids är kanske det största hotet mot att uppnå millennieutvecklingsmålen.
EnglishOtherwise, we will not manage to meet the Millennium Development Goals.
Annars kommer vi inte att klara av att leva upp till millennieutvecklingsmålen.
EnglishDuring this, an important report on the Millennium Development Goals will be discussed.
Då kommer ett viktigt betänkande om millennieutvecklingsmålen att diskuteras.
EnglishWe think that the latter, the Millennium Development Goals, should be central.
Vi anser att de senare, millennieutvecklingsmålen, borde stå i centrum.
EnglishThe discussion on how to meet the Millennium Development Goals is an important discussion.
Det är viktigt att diskutera hur vi ska kunna uppfylla millennieutvecklingsmålen.
EnglishThis is in line with the Millennium Development Goals and Education for All objectives.
Detta är i överensstämmelse med millennieutvecklingsmålen och ?Utbildning för alla?.
EnglishI would ask people to remain committed to achieving the Millennium Development Goals.
Jag vill be människor att stå fast vid sitt engagemang för att millenniemålen ska nås.
EnglishThis is in line with the Millennium Development Goals and Education for All objectives.
Detta är i överensstämmelse med millennieutvecklingsmålen och? Utbildning för alla?.
EnglishVirtually all countries signed up to the Millennium Development Goals eight years ago.
Praktiskt taget alla länder undertecknade millennieutvecklingsmålen för åtta år sedan.
English(Applause) All these green countries are achieving millennium development goals.
(Applåder) Alla dom gröna länderna klarar millennieutvecklingsmålen.
EnglishGood governance will bring us closer to achieving the Millennium Development Goals.
God samhällsstyrning kommer att föra oss närmare uppnåendet av millennieutvecklingsmålen.
EnglishIt is unlikely that any of these Millennium Goals will be met there on time.
Det är osannolikt att några av millenniemålen kommer att nås i tid där.

Liknande översättningar för "millennium goals" på svenska

millennium substantiv
conflict of goals substantiv
millennium bug substantiv
behavioural goals substantiv
outcome goals substantiv