"millennium bug" - Svensk översättning

EN

"millennium bug" på svenska

EN

millennium bug {substantiv}

volume_up
millennium bug

Användningsexempel för "millennium bug" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is as if they had been bitten by a millennium bug which sets the clock back to 1980 and before.
De verkar ha träffats av en milleniumbug så att klockan måste vridas tillbaka till 1980 eller tidigare.
EnglishIn my own country, estimates are that the millennium bug problems could cost up to 2 % of GDP.
I mitt eget land, gör uppskattningar gällande att problem med millenniebuggen kan kosta upp till 2 procent av BNP.
EnglishMillennium Bug: military, civilian and nuclear sectors
2000-problemet: Den civila och militära nukleära sektorn
EnglishSubject: The Millennium 'Bug'
Angående: Problemet med att datorer inte är anpassade för millenieskiftet
EnglishThe question remains as to whether these countries are themselves putting enough money into tackling the millennium bug.
Det är frågan om de här länderna själva ger ut tillräckligt med pengar för att lösa millennieproblemet.
EnglishOf course, this does not encourage people to tackle the millennium bug, quite the reverse, unfortunately.
Detta leder naturligtvis inte till att människorna bryr sig mer om the millenium bug - tvärtom är det dåligt i det avseendet.
EnglishThe data are not linked to particular time intervals and will therefore not be affected by the millennium bug.
Dessa data är ej bundna till bestämda tidsliga intervaller, och därför kan the millennium bug inte åstadkomma någon verkan.
EnglishThe millennium bug, terrible disaster.
EnglishI therefore support EU efforts to ensure that Europe - and the world as a whole - are ready to swat the millennium bug.
Jag stöder därför EU: s ansträngningar för att garantera att Europa - och världen som helhet - är redo att kväsa millenniebuggen.
EnglishIn 1999, everybody believed that the millennium bug would create a global disaster by closing down computer systems across the world.
År 1999 trodde alla att millenniebuggen skulle skapa en global katastrof genom att stänga ned datorsystem världen över.
EnglishMadam President-in-Office of the Council, you mentioned a Millennium Declaration: it seems the Council has also been bitten by the millennium bug.
Fru rådets ordförande! Ni nämnde den här millennieförklaringen, även rådet har nu alltså fått ett sting av millennieflugan.
EnglishThe next item is the joint debate on four motions for resolution on the Millennium bug: military, civilian and nuclear sectors:
Nästa punkt på föredragningslistan är gemensam debatt om fyra resolutionsförslag om 2000-problemet: de militära, civila och nukleära sektorerna:
EnglishBritain under the Labour Government is leading the battle to beat the millennium bug in Europe with its ground-breaking Action 2000 campaign.
Storbritannien under labourregeringen leder kampen för att bekämpa millenniebuggen i Europa med sin banbrytande kampanj Action 2000.
EnglishMr President, the subject we are dealing with today, the 'Millennium bug', is an extremely impenetrable one for the majority of our fellow citizens.
Herr ordförande! För de flesta av våra medborgare är det ämne vi skall behandla i dag - " 2000-årsbuggen" - extremt svårgenomträngligt.
EnglishWhat is not clear to me is whether we will be applying those product liability directives to any problem that might occur in relation to the millennium bug.
Vad jag inte är klart för mig är om vi kommer att tillämpa dessa direktiv om produktansvar på problem som kan komma att uppstå som en följd av millenniebuggen.
EnglishLastly I am concerned at reports that in the computer business itself systems are still being sold that do not sufficiently take account of the millennium bug.
Slutligen är jag oroad över rapporter om att det inom själva datorindustrin säljs fortfarande system som inte tar tillräcklig stor hänsyn till milleniumskiftet.
EnglishA third priority which I particularly welcome is that which we attach to the problems related to the introduction of the euro and the impact of the millennium bug.
En tredje prioritet som jag särskilt välkomnar är den som avser problemen i samband med införandet av euron och följderna på datorområdet av millennieskiftet.
EnglishCooperation between experts is advancing in a number of other areas including the environment, coping with the millennium bug in Russia and the more efficient use of energy.
Samarbete mellan experter ökar på ett antal andra områden inklusive miljöområdet, problemlösning av millenniebuggen i Ryssland och effektivare energianvändning.
EnglishIn relation to public utilities - electricity, gas, water and so forth - it is essential that they too manage their own affairs in relation to the millennium bug.
Vad gäller allmänna serviceanläggningar - elektricitet, gas, vatten och så vidare - är det ytterst viktigt att även dessa sköter sina egna åligganden med avseende på millenniebuggen.
EnglishWe know that efforts are now under way in a number of Member States to discuss who will be responsible for what, if and when the millennium bug actually strikes.
Det står klart att man i olika medlemsstater redan nu försöker att föra en diskussion i frågan om vem som är ansvarig för vad i det ögonblick då problemet med år 2000 verkligen slår till.

Liknande översättningar för "millennium bug" på svenska

millennium substantiv
bug substantiv