"to militate" - Svensk översättning

EN

"to militate" på svenska

volume_up
militancy {substantiv}
EN

to militate [militated|militated] {verb}

volume_up
We believe that this would militate against the principle of a uniform Community patent.
Detta anser vi skulle motverka principen om ett enhetligt gemenskapspatent.
Such a system would also militate against harmonisation of the ways in which refugees are received.
Ett sådant system skulle också motverka en harmonisering av flyktingmottagandet.
On the contrary, they can turn out to militate against the employment of women.
Tvärtom kan de visa sig motverka kvinnors sysselsättning.
One can also fear it and so, above all, we must henceforth militate for that, as it is vital for the European ideal!
Man kan hysa farhågor om det och alltså måste man tills dess framför allt kämpa för det, då det är livsviktigt för det europeiska idealet!

Användningsexempel för "to militate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe timing and the deadlines do not militate against the acceptance of further amendments.
Även tiden och fristen talar för att ändringsförslagen kommer att antas på nytt.
EnglishWe believe that this would militate against the principle of a uniform Community patent.
Detta anser vi skulle motverka principen om ett enhetligt gemenskapspatent.
EnglishI do not militate in favour of not punishing guilty people, but not by using the death penalty.
Jag är inte emot att straffa de skyldiga, men inte genom att tillämpa dödsstraff.
EnglishThere are also reasons of an economic nature which militate in favour of banning these nets.
Det finns även ekonomiska skäl som gör att man borde förbjuda dessa verktyg.
EnglishSuch a system would also militate against harmonisation of the ways in which refugees are received.
Ett sådant system skulle också motverka en harmonisering av flyktingmottagandet.
EnglishOn the contrary, they can turn out to militate against the employment of women.
Tvärtom kan de visa sig motverka kvinnors sysselsättning.
EnglishMr President, safety aspects also militate against completion of the two nuclear power stations.
Herr ordförande! Även säkerhetsskäl talar mot ett slutförande av de båda kärnkraftverken.
EnglishThe high levels of subsidy militate against conversion to other crops.
De höga stödnivåerna motverkar en omställning till andra grödor.
English What ‘sound science’ and ‘evidence’ militate in favour of the proposal?
EnglishThe proposals before us definitely militate against that.
Förslagen framför oss strider definitivt mot detta.
EnglishThere are fundamental legal and democratic principles at stake which militate against such a course of action.
Grundläggande rättsliga och demokratiska principer står på spel och omöjliggör ett sådant förfaringssätt.
EnglishI therefore believe that, in the current situation, the amendments in question militate against a European employment strategy.
Därför anser jag att ändringsförslagen i fråga i dagens läge motverkar en europeisk sysselsättningsstrategi.
EnglishFourthly, geographical and climatic conditions which militate against the development of endogenous potential.
För det fjärde: geografiska och klimatiska villkor, som i mycket stor utsträckning står hindrande i vägen för utvecklingen av inre potentialer.
EnglishOne can also fear it and so, above all, we must henceforth militate for that, as it is vital for the European ideal!
Man kan hysa farhågor om det och alltså måste man tills dess framför allt kämpa för det, då det är livsviktigt för det europeiska idealet!
EnglishLike these countries, the EU has maintained that a policy which aims to isolate Belarus would militate against its own objective.
I likhet med dessa länder har EU vidhållit att en politik som går ut på att isolera Vitryssland skulle motverka sitt eget syfte.
EnglishEveryone has sufficient food, so if we advertise one product it will obviously militate against the consumption of another product.
Alla har tillräckligt med mat, så om vi gör reklam för en produkt så kommer den naturligtvis att konkurrera med andra produkter.
EnglishThe argument that cost considerations militate against keeping sufficient security stocks for 120 days is one that we could certainly discuss.
Argumentet att det av kostnadsskäl inte vore förståndigt att hålla beredskapslager som räcker i 120 dagar är ett som vi naturligtvis kan diskutera.
EnglishIs it not true to say that there are still certain prejudices in our society which militate against a person or a sex from the outset?
Finns det inte fortfarande gamla fördomar i vårt samhälle mot en person eller mot ett kön? En manlig barnskötare, en kvinnlig brandman, de förblir undantag.
EnglishAt the same time as the EU recommends increased aid efforts, people’s taxes are used to finance fisheries agreements that militate against development.
Samtidigt som EU förordar ökade satsningar på bistånd används medborgarnas skattemedel till att finansiera fiskeavtal som motverkar utveckling.
EnglishFor this reason, we shall resolutely militate against this very poor treaty, and promote an open concept of a variable geometry Europe.
Det är anledningen till att vi bestämt kommer att arbeta mot detta mycket dåliga fördrag och främja ett öppet utarbetande av ett Europa med varierande geometri.

Synonymer (engelska) till "militancy":

militancy
militant