"military equipment" - Svensk översättning

EN

"military equipment" på svenska

EN

military equipment {substantiv}

volume_up
1. militärt
military equipment
They produce hardly any goods that anyone wants to buy apart from military equipment.
De producerar nästan inga varor som någon vill köpa förutom militär utrustning.
I recognise that at the moment they have very little option but to export military equipment.
Jag inser att de för närvarande har mycket få alternativ till att exportera militär utrustning.
There is bound to be an element of military equipment in the purchasing portfolio of a developing country.
Det kommer alltid att finnas ett visst element av militär utrustning i ett utvecklingslands inköp.

Användningsexempel för "military equipment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI regard this report on the military equipment industry as very frank and honest.
Jag anser att betänkandet om försvarsindustrin är mycket uppriktigt och ärligt.
EnglishThey produce hardly any goods that anyone wants to buy apart from military equipment.
De producerar nästan inga varor som någon vill köpa förutom militär utrustning.
EnglishThis code controls the export from the EU of military technology and equipment.
I koden fastställs kontrollen av export från EU av militär teknik och militärutrustning.
EnglishThis military equipment is apparently going to be used to destroy cocaine plantations.
Denna militära utrustning lär skall användas för att förstöra fälten för kokainodling.
EnglishI recognise that at the moment they have very little option but to export military equipment.
Jag inser att de för närvarande har mycket få alternativ till att exportera militär utrustning.
EnglishThere is bound to be an element of military equipment in the purchasing portfolio of a developing country.
Det kommer alltid att finnas ett visst element av militär utrustning i ett utvecklingslands inköp.
EnglishIt is equally absurd to concentrate the bulk of the available financial resources on military equipment.
Det är lika absurt att huvudsakligen koncentrera de ekonomiska resurserna på den militära utrustningen.
EnglishThe Council annual report itself identified the need for a common list of military equipment to be established.
I rådets årsrapport fastslogs att man behövde upprätta en gemensam lista över militär utrustning.
EnglishThis applies to the funding of AMIS and to support ranging from logistics and military equipment to personnel.
Det gäller även finansieringen av och stödet till AMIS, allt från logistik och militär utrustning till personal.
EnglishExemptions for small companies are unfair, and certainly for those that produce military equipment.
Det är inte rimligt att bevilja undantag för småföretag och absolut inte rimligt att bevilja undantag för militär utrustning.
EnglishIt is outrageous that in Africa twice as much money should be spent on military equipment as on education.
Det är förskräckligt ledsamt att det i Afrika ges ut dubbelt så mycket pengar på militärutrustning än på undervisning.
EnglishThe topic is a decidedly delicate one, as the procurement of military equipment can be said to touch upon the very heart of national sovereignty.
På den inre marknaden finns ett svart hål som totalt slukar 160 miljarder euro varje år.
EnglishWe believe that peace, democracy and human rights are more important than the creation of a new market for military equipment.
Vi menar att fred, demokrati och mänskliga rättigheter väger tyngre än att skapa en ny marknad för krigsmateriel.
EnglishI was delighted that last year Member States agreed a Common List of Military Equipment to which the code applies.
Det gladde mig att medlemsstaterna förra året enades om en gemensam förteckning över militär utrustning som koden gäller för.
EnglishIt would obviously be a misuse of aid if aid given for other purposes were used to purchase military equipment.
De skulle naturligtvis vara missbruk av bistånd om bistånd som gavs för andra ändamål användes för att köpa in militär utrustning.
EnglishParliament also proposes that increased orders of military equipment are needed ‘in order to ensure a safer world’.
Parlamentet föreslår även att det behövs ökade beställningar av militär utrustning ”med tanke på främjandet av en tryggare värld”.
EnglishThis clause is used as a pretext for removing practically the whole of the military equipment procurement sector from the internal market.
Genom ändringsförslagen, som har vissa ideologiska inslag, skiljer sig betänkandena nu åt på flera punkter.
EnglishOn the EU code of conduct on the arms trade, is there yet a common list of military equipment covered by that code?
Vad gäller EU: s uppförandekod för vapenhandel, finns det ännu en gemensam förteckning över militär utrustning som omfattas av detta kod?
EnglishWith every year that passes, we in the European Union are falling further behind our American allies in terms of the quality of our military equipment.
För varje år som går hamnar vi längre efter våra amerikanska allierade när det gäller militär utrustning.
EnglishThe topic is a decidedly delicate one, as the procurement of military equipment can be said to touch upon the very heart of national sovereignty.
Ämnet är definitivt känsligt, eftersom upphandling av militär utrustning kan sägas direkt beröra den nationella suveräniteten.

Liknande översättningar för "military equipment" på svenska

equipment substantiv
military substantiv
military adjektiv
additional equipment substantiv
furniture and equipment substantiv
Swedish
military intervention substantiv
military training substantiv
air conditioning equipment substantiv