EN

military {adjektiv}

volume_up
military
They are a military force to be reckoned with and they have extensive military experience.
De har en betydande militär styrka och stor militär erfarenhet.
Civilian-military cooperation and the development of civilian-military capabilities (
Civil-militärt samarbete och utvecklingen av civil-militär kapacitet (
Military activity is also responsible for widespread environmental destruction.
Militär verksamhet står emellertid också för en omfattande miljöförstöring.
In all of these, preventive civil crisis management is a better approach than the military option.
För alla dessa är förebyggande civil krishantering en bättre metod än militärisk sådan.
This is a country that achieved independence in 1971, but has suffered for 20 years under autocratic governments, which have very often been of a military nature.
Detta är ett land som blev självständigt 1971 men som i 20 år har lidit under enväldiga regeringar, ofta av militärisk natur.
military (även: martial)
The EU has started to become a war alliance and a military alliance.
Man har börjat omvandla EU till en krigs- och militärallians.
We must carefully analyse the spiral of war and terrorism, because the military response has strengthened terrorism, and we cannot sidestep this issue.
Vi måste noggrant analysera krigs- och terrorismspiralen, eftersom det militära gensvaret har stärkt terrorismen, och vi kan inte bortse från denna fråga.
Firstly, I wonder whether Italy, despite it being strategically important in Europe, is the best place to carry out military experiments, tests or even training.
Jag frågar mig först om Italien, även om det har strategisk betydelse för Europa, är bästa platsen för experiment, test eller träning för krigs- eller militärfordon.

Användningsexempel för "military" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou both stressed the fact that there is no military solution to this conflict.
Ni betonade båda två att det inte finns någon militär lösning på denna konflikt.
EnglishThe reports require the de facto transformation of the EU into a military power.
I betänkandena uppmanas faktiskt till en omvandling av EU till en militär makt.
EnglishIn fact we must do this, but not because this crisis merited a military response.
Vi måste faktiskt göra det, men inte för att krisen krävde ett militärt gensvar.
EnglishOnce again, commercial and military interests take precedence over human rights.
Ännu en gång går handels- och militärintressen före de mänskliga rättigheterna.
EnglishSuch conflicts cannot be resolved by military methods or with bullets and bombs.
Sådana konflikter kan inte lösas med militära metoder eller med kulor och krut.
EnglishThese are experts who in reality prepare and handle the EU's military campaigns.
Det är fackmän som i själva verket förbereder och hanterar EU:s militära insatser.
EnglishI regard this report on the military equipment industry as very frank and honest.
Jag anser att betänkandet om försvarsindustrin är mycket uppriktigt och ärligt.
EnglishThe military, which has become independent after a fashion, has played a role.
Militären har till viss del blivit oberoende och detta har också spelat en roll.
EnglishWe demand an immediate end to the state of emergency and to military intervention.
Vi kräver ett omedelbart slut på undantagstillståndet och militärens inblandning.
EnglishChina’s power – both now and in the future – is not exclusively military in nature.
Kinas makt – både nu och i framtiden – är inte enbart militär till sin karaktär.
English   On 29 June, the US Supreme Court ruled that military tribunals were illegal.
   – Den 29 juni fastslog USA:s högsta domstol att militärtribunaler var olagliga.
EnglishIf peace is to be achieved by political means then the military have to withdraw.
Om man med politiska medel skall uppnå fred, måste militären dra sig tillbaka.
EnglishI do not believe we can tolerate the continuation in power of the military junta.
Jag anser, att vi inte kan tolerera, att militären behåller makten efter sin kupp.
EnglishWe therefore demand that the military government return to constitutional rule.
Vi uppmanar således militärregeringen att återgå till att följa författningen.
EnglishThis is therefore the crux, I believe, of a military debate at national level.
Det är enligt min uppfattning också kärnan i en militär debatt på nationell nivå.
EnglishIn November 1995, the Council suspended military cooperation and development aid.
I november 1995 sköts det militära samarbetet och utvecklingshjälpen upp av rådet.
EnglishIf we are for the people of Burma, this means we are against the military junta.
Om vi är för befolkningen i Myanmar betyder det att vi är mot militärjuntan.
EnglishThirdly, we need greater coordination between military and humanitarian actors.
För det tredje behöver vi bättre samordning mellan militära och humanitära aktörer.
EnglishWe in the European Union are not a military power, and neither do we wish to be one.
Vi i Europeiska unionen är ingen militär makt, och det vill vi inte vara heller.
EnglishThe aim is not, of course, military, but to make the best use of our research.
Syftet är naturligtvis inte militärt utan att använda vår forskning på bästa sätt.

"military garb" på svenska

military garb
Swedish
  • militär klädsel
  • militär dräkt
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"military garrison" på svenska

military garrison
Swedish
  • militär garnison
Mera chevron_right

"military general" på svenska

military general
Swedish
  • militär allmän
  • militär general
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "military":

military
military post
English
military rank