"microbiological" - Svensk översättning

EN

"microbiological" på svenska

EN

microbiological {adjektiv}

volume_up
microbiological
The purpose of this amendment is to ensure the microbiological safety of the products.
Det här ändringsförslagets syfte är att garantera en mikrobiologisk säkerhet för dessa produkter.
Instead, the Commission would propose an amendment requiring that good microbiological practice be regularly assessed.
I stället vill kommissionen föreslå en ändring, enligt vilken tillämpningen av god mikrobiologisk praxis regelbundet skall kontrolleras.

Användningsexempel för "microbiological" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe purpose of this amendment is to ensure the microbiological safety of the products.
Det här ändringsförslagets syfte är att garantera en mikrobiologisk säkerhet för dessa produkter.
EnglishThey aim to improve protection of European consumers against microbiological risks from food products.
De syftar till att bättre skydda de europeiska konsumenterna mot mikrobiologiska risker i livsmedelsprodukter.
EnglishThe aim of this is to avoid not only microbiological but also chemical contamination of feedingstuffs in future.
I framtiden skall därför inte bara mikrobiologiska utan även kemiska föroreningar av djurfoder undvikas.
EnglishWho takes their computer with them on holiday to find out whether they can bathe within microbiological safety limits?
Vem tar med sig datorn på semestern för att ta reda på om de kan ta ett bad inom de mikrobiologiska säkerhetsgränserna?
EnglishWho takes their computer with them on holiday to find out whether they can bathe within microbiological safety limits?
Lokalradion och de traditionella skyltarna, som är lätta att hålla aktuella, tycker jag räcker gott för att upplysa allmänheten.
EnglishBut why make the microbiological thresholds more stringent while not providing for any threshold for chemical quality?
Varför skall man dock göra de mikrobiologiska tröskelvärdena strängare medan det inte finns några tröskelvärden för kemisk kvalitet?
EnglishInstead, the Commission would propose an amendment requiring that good microbiological practice be regularly assessed.
I stället vill kommissionen föreslå en ändring, enligt vilken tillämpningen av god mikrobiologisk praxis regelbundet skall kontrolleras.
EnglishA workshop on anti-microbiological resistance is to be held in Paris and the Czech Presidency is preparing a conference on this subject.
En workshop om bakterieresistens kommer att hållas i Paris och det tjeckiska ordförandeskapet förbereder en konferens om ämnet.
EnglishMercury is classified as a priority hazardous substance under the Water Framework Directive and also retards microbiological activity in soil.
Kvicksilver är svårnedbrytbart och kan i miljön ändra form till metylkvicksilver, som har ytterst skadliga effekter på människans hälsa.
EnglishIt appears unacceptable to me that we should end up with even lower microbiological specifications than those set by the Commission.
För mig verkar det oacceptabelt att vi i slutändan skall få med än mindre strikta mikrobiologiska specifikationer än dem som kommissionen slagit fast.
EnglishMercury is classified as a priority hazardous substance under the Water Framework Directive and also retards microbiological activity in soil.
Kvicksilver finns med på förteckningen över prioriterade farliga ämnen i ramdirektivet om vatten och hämmar också den mikrobiologiska aktiviteten i jord.
EnglishOne of them is the issue of physical and chemical parameters: they are not important in terms of water quality; only microbiological parameters are important.
Ett av dem är frågan om fysiska och kemiska parametrar: de är inte viktiga i fråga om vattenkvalitet; endast mikrobiologiska parametrar är viktiga.
EnglishSystematic microbiological studies during investigation of food-borne outbreaks may not always be possible if the suspected food is no longer available.
Det är inte alltid möjligt att utföra systematiska mikrobiologiska undersökningar av livsmedelsburna utbrott, om det misstänkta livsmedlet inte längre finns tillgängligt.
EnglishEach category is based on precise microbiological parameters obtained from research carried out by the World Health Organisation, which correspond to a high level of protection of human health.
Varje kategori grundas på exakta mikrobiologiska parametrar som erhållits genom forskning som utförts av Världshälsoorganisationen och som motsvarar en högre nivå av folkhälsoskydd.