"Mexico" - Svensk översättning

EN

"Mexico" på svenska

SV
EN

Mexico {egennamn}

volume_up
1. geografi
Mexico
Commissioner Vitorino said that there was agreement in Mexico last weekend.
Kommissionär Vitorino sade att enighet uppnåddes i Mexiko förra helgen.
My third comment concerns the relationship between the European Union and Mexico.
Det tredje beaktandet gäller relationerna Europeiska unionen-Mexiko.
The same argument is now being used to expel international observers from Mexico.
Med samma argument utvisas nu internationella observatörer ur Mexiko.

Användningsexempel för "Mexico" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
EU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
EnglishThis is the case, for example, with Mexico and the countries of Central America.
Detta är till exempel fallet när det gäller Mexiko och länderna i Centralamerika.
English- (FI) Mr President, I wish to highlight two issues in our resolution on Mexico.
- (FI) Herr talman! Jag vill ta upp två punkter i vår resolution om Mexiko.
EnglishIt may not be quite as deep as in the Gulf of Mexico, but the conditions are tough.
Det är kanske inte lika djupt som i Mexikanska golfen, men villkoren är tuffa.
EnglishIn the case of Austria, this solidarity even came from Mexico, from far away.
I Österrikes fall kom solidariteten ända från Mexiko, alltså långt bortifrån.
EnglishMr President, the next round of World Trade talks begins in Mexico next week.
Herr talman! Nästa runda av världshandelssamtal inleds i Mexiko nästa vecka.
EnglishEC/Mexico Agreement (economic partnership, political coordination and cooperation)
Avtal EG-Mexiko (ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete)
EnglishMexico and Brazil are also playing an increasingly important role on the world stage.
Mexiko och Brasilien får också allt större betydelse på den internationella arenan.
EnglishAs a result, the high dollar is benefiting NAFTA, Mexico, Canada and the United States.
Denna åtnjuter i praktiken NAFTA, Mexico, Kanada och Förenta staterna med dollarn.
EnglishSo we say to the US that Mexico and Canada must be part of the United States.
Vi för vår del säger till amerikanerna: Mexiko och Canada bör ingå i Förenta staterna.
EnglishEU-Brazil Strategic Partnership - Mexico Strategic Partnership (debate)
Strategiskt partnerskap EU-Brasilien - Strategiskt partnerskap EU-Mexiko (debatt)
EnglishBrazil, along with Mexico, is now designated as an EU strategic partner.
Brasilien har nu tillsammans med Mexiko utsetts till EU:s strategiska partner.
EnglishNaturally, Mexico is also a partner that shares the same values and the same interests.
Mexiko är förstås också en partner med gemensamma värderingar och intressen.
EnglishWe have to understand that without international involvement, Mexico will not win the war.
Vi måste förstå att utan internationell inblandning kan Mexiko inte vinna kriget.
EnglishThe share of Europe's trade with Mexico has fallen back to simply ridiculously low levels.
Europas handelspolitiska andel i Mexiko har minskat till en nästan löjlig nivå.
EnglishIt doesn't matter where you are -- Bombay, Mexico, it doesn't really matter.
Det spelar ingen roll var ni är -- Bombay, Mexiko, det spelar ingen roll.
EnglishCrashes and anxiety - so that it is starting to look like Mexico a couple of years ago.
Krascherna, oron för att det kommer att bli som i Mexiko för några år sedan.
EnglishThe year 2010 represents our last chance if we want to ensure real success in Mexico City.
År 2010 är vår sista chans om vi vill säkra en verklig framgång i Mexico City.
EnglishI share your hope that, in Mexico - our second chance - we shall do better.
Jag delar er förhoppning om att vi kommer att lyckas bättre i Mexiko - vår andra chans.
EnglishWhen this agreement was completed, however, my first thought was lucky Mexico.
När detta avtal blev klart var dock min första tanke, lyckliga Mexiko.

Synonymer (engelska) till "Mexico":

Mexico
Mexico City