"metrology" - Svensk översättning

EN

"metrology" på svenska

volume_up
metrology {substantiv}
EN

metrology {substantiv}

volume_up
metrology
The research is focused on sound quality, structural acoustics, metrology, and vibrations.
Forskningen är inriktad mot ljudkvalitet, strukturakustik, mätteknik, och vibrationer.
The activities at the research subject Experimental Mechanics are directed towards optical metrology applied within material mechanics, fluid mechanics and production technology.
Forskningen inom Experimentell mekanik är inriktad mot optisk mätteknik, tillämpad inom materialmekanik, fluidmekanik och produktionsteknik.
metrology
I agree with the position of the rapporteur who advocates improved regulation with regard to metrology.
Liksom föredraganden förespråkar jag en bättre lagstiftning om metrologi.
European metrology research and development programme (
Europeiskt forskningsprogram för metrologi (
Repeal of directives regarding metrology (debate)
Upphävande av direktiven om metrologi (debatt)

Användningsexempel för "metrology" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr President, ladies and gentlemen, we are in favour of the report on metrology.
för EFD-gruppen. - (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Vi stöder betänkandet om metrologi.
EnglishThe research is focused on sound quality, structural acoustics, metrology, and vibrations.
Forskningen är inriktad mot ljudkvalitet, strukturakustik, mätteknik, och vibrationer.
EnglishFor this reason, I voted in favour of the report repealing the eight Council directives on metrology.
Därför röstade jag för betänkandet om upphävande av de åtta rådsdirektiven om metrologi.
EnglishI supported this text as it provides a welcome adjustment to the law on metrology.
Jag gav mitt stöd till denna text eftersom den utgör en välkomnad anpassning av lagstiftningen om metrologi.
EnglishI agree with the position of the rapporteur who advocates improved regulation with regard to metrology.
Liksom föredraganden förespråkar jag en bättre lagstiftning om metrologi.
EnglishI certainly welcome the repeal of the metrology directives and cutting red tape by 25%.
Jag välkomnar verkligen upphävandet av metrologidirektiven och att byråkratin ska minska med 25 procent.
English. - (DE) Eight EU directives currently cover the field of metrology in six different areas.
skriftlig. - (DE) Det finns nu åtta EU-direktiv som handlar om metrologi inom sex olika områden.
EnglishThis directive repealing eight directives relating to metrology has shown this clearly once again.
Av detta direktiv, genom vilket de åtta direktiven om metrologi upphävs, framgår detta än en gång på ett tydligt sätt.
EnglishEuropean metrology research and development programme (
Europeiskt forskningsprogram för metrologi (
EnglishRepeal of directives regarding metrology (debate)
Upphävande av direktiven om metrologi (debatt)
English. - (PT) I agree with the general objective of improved regulation in the area of metrology.
skriftlig. - (PT) Jag ställer mig positiv till det övergripande målet om en bättre lagstiftning inom området för metrologi.
EnglishRepeal of directives regarding metrology (
EnglishMetrology is the science of measurements.
EnglishI believe that the eight directives currently in force in the field of metrology hinder more than help work in this field.
Jag anser att de åtta direktiv som nu gäller på det metrologiska området hindrar snarare än underlättar arbetet på detta område.
EnglishWe now have within reach concerted European research, in the context of future cooperation between the 22 National Metrology Institutes.
Vi har nu gemensam europeisk forskning inom räckhåll inför framtida samarbete mellan de 22 nationella metrologiska institutionerna.
EnglishThe aim with this research project is to develop measurement methods based on laser speckle metrology for application on transparent media as gases and flames.
Forskningsprojektet handlar om att utveckla laserspecklemätmetoder för applicering på transparenta objekt som t ex strömmande gaser och flammor.
EnglishThe activities at the research subject Experimental Mechanics are directed towards optical metrology applied within material mechanics, fluid mechanics and production technology.
Forskningen inom Experimentell mekanik är inriktad mot optisk mätteknik, tillämpad inom materialmekanik, fluidmekanik och produktionsteknik.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the need to modernise measuring systems while improving regulation prompted us to repeal European directives on metrology.
(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Behovet av att modernisera mätsystemen och samtidigt förbättra lagstiftningen ledde till att vi upphävde EU-direktiven om metrologi.
EnglishI believe that these directives concerning measuring instruments need to be repealed and simplified by revising the legal basis for metrology: the Directive on measuring instruments.
Jag anser att de åtta direktiven om mätinstrument måste upphävas och förenklas genom en översyn av den rättsliga grunden för metrologi, dvs. mätinstrumentdirektivet.