EN

meticulous {adjektiv}

volume_up
For this reason, we must take steps to ensure meticulous controls.
Av denna anledning måste vi se till att det finns en noggrann kontroll.
After years of meticulous preparation, 1 May 2003 will really be a day of celebration.
Efter år av noggranna förberedelser kommer den 1 maj 2003 verkligen att bli en festdag.
We are going to be very meticulous as regards your decisions.
Vi skall vara mycket noggranna med vad ni beslutar.
In this stage, the Council and its preparatory bodies subjected all proposals to intensive and meticulous examination.
I det skedet lät rådet och dess förberedande organ alla förslag genomgå en grundlig och noggrann granskning.
meticulous (även: finicky, pedantic, priggish)

Användningsexempel för "meticulous" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMrs Wemheuer has presented the chronology of the events in meticulous detail.
Wemheuer har med ett noggrant detaljarbete utarbetat en tidtabell för händelserna.
EnglishWe wish to thank him for his meticulous work on highly complex legal material.
Vi vill tacka honom för ett precist arbete med ett mycket komplext rättsligt material.
EnglishAfter years of meticulous preparation, 1 May 2003 will really be a day of celebration.
Efter år av noggranna förberedelser kommer den 1 maj 2003 verkligen att bli en festdag.
EnglishAfter years of meticulous preparation, 1 May 2003 will really be a day of celebration.
Efter år av noggranna förberedelser kommer den 1 maj 2003 verkligen att bli en festdag.
EnglishHere, we need commitment and a meticulous approach from the relevant authorities.
De berörda myndigheterna måste i detta sammanhang göra ett åtagande och gå mycket noggrant tillväga.
EnglishFor this reason, we must take steps to ensure meticulous controls.
Av denna anledning måste vi se till att det finns en noggrann kontroll.
EnglishIt will need meticulous preparation, and we shall do that.
Det måste förberedas mycket noggrant, och det kommer vi också att göra.
EnglishPeople are lured by meticulous micromanagement and nobody ventures to delegate decision-making downwards.
Folk luras av skrupulös mikroförvaltning, och ingen vågar delegera beslutsfattandet nedåt.
EnglishMr President, fellow Members, this resolution deals in a meticulous way with a number of practical problems.
Herr talman, kära kolleger! Denna resolution angriper uttryckligen ett antal konkreta problem.
EnglishWe are going to be very meticulous as regards your decisions.
Vi skall vara mycket noggranna med vad ni beslutar.
EnglishIt has become a habit of his to present us with serious texts that are the fruit of meticulous work.
Det är för övrigt en vana hos honom att föreslå väl genomtänkta texter för oss, som är frukten av ett hårt arbete.
EnglishThe Spencer report, which is meticulous, honest and clear-sighted, underlines that reality in many of its points.
Spencers betänkande som är försiktigt, ärligt och klarsynt, betonar denna verklighet på många punkter.
EnglishThese are small points, Madam President, but to be meticulous in our work, I think they need to be pointed out.
Det är två småsaker, fru ordförande, men jag tror att det för vårt arbetes skull är viktigt att vara korrekt.
English   Thank you, Mr Matsakis, for being so meticulous.
   – Tack, herr Matsakis, för er noggrannhet.
EnglishIn this stage, the Council and its preparatory bodies subjected all proposals to intensive and meticulous examination.
I det skedet lät rådet och dess förberedande organ alla förslag genomgå en grundlig och noggrann granskning.
EnglishHis meticulous tally-keeping has reached 4 200 victims, 18 of whom died this March: this is veritable carnage.
I hans noggrant förda protokoll uppgår antalet nu till 4 200 offer, av vilka 18 dog i mars i år: detta är en ren slakt.
EnglishThe same goes for meticulous standards also.
EnglishThe boss is very meticulous about his home.
EnglishMr President, Commissioner, first of all I should like to thank Mr Amadeo for his excellent, full and meticulous report.
Herr ordförande, fru kommissionär! Låt mig först av allt tacka Amadeo för hans utmärkta, fullständiga och noggranna betänkande.
EnglishIt successfully performed its duties in that regard, organising hearings of the candidates with meticulous efficiency.
Utskottet utförde sina uppgifter framgångsrikt i det avseendet genom att organisera utfrågning av kandidaterna med minutiös effektivitet.

Synonymer (engelska) till "meticulous":

meticulous