EN

methodology {substantiv}

volume_up
methodology
We were told that there had to be a study using exactly the same methodology.
Vi fick veta att det behövdes en undersökning som använde exakt samma metodik.
FormIT is a methodology for user involvement, created and tested at CDT.
FormIT är en metodik för användarengagemang, skapad och testad vid CDT.
Others have not even used the same methodology, the same basis of calculation as others.
Andra har inte ens använt samma metodik, samma grund för beräkningarna, som de övriga.
methodology
Let us also discuss the question of methodology and our actions and weaknesses.
Låt oss också diskutera frågan om metodologi, samt våra åtgärder och svagheter.
Key words are thus advice, methodology, procedures, guidelines, training, etc.
Nyckelord är då också rådgivning, metodologi, förfaranden, riktlinjer, utbildning och så vidare.
It seems to have got tangled up in its own methodology.
Det verkar som om den har fastnat i sin egen metodologi.

Användningsexempel för "methodology" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLet us also discuss the question of methodology and our actions and weaknesses.
Låt oss också diskutera frågan om metodologi, samt våra åtgärder och svagheter.
EnglishThen this methodology will definitely be presented to this House and the Council.
Därefter kommer denna metod absolut att läggas fram för parlamentet och rådet.
EnglishWe were told that there had to be a study using exactly the same methodology.
Vi fick veta att det behövdes en undersökning som använde exakt samma metodik.
EnglishAnd no professors of clinical trial methodology are allowed to answer this question.
Och inga professorer i klinisk försöksmetodik är tillåtna att svara på denna fråga.
EnglishThe methodology, however, is quite inadequate and can only be very temporary.
Metodologin är emellertid fullständigt olämplig och kan endast vara mycket tillfällig.
EnglishThey should cover all categories of legislative proposal and employ a clear methodology.
De bör omfatta alla kategorier av lagstiftningsförslag och följa en klar metod.
EnglishBut new data sets and questions often require new statistical methodology.
Men nya datamaterial och frågeställningar kräver ofta ny statistisk metodik.
EnglishThere remain numerous questions regarding the methodology to be used in each case.
Många frågor återstår när det gäller vilken metod som ska användas i varje enskilt fall.
EnglishI would also like to respond to Mr Virrankoski, who mentioned the Fund's methodology.
Jag skulle också vilja svara Virrankoski som tog upp villkoren för fonden.
EnglishAs you would expect, the methodology to be applied is quite a politically sensitive issue.
Som förväntat är den metod som ska tillämpas en mycket känslig politisk fråga.
EnglishSome people will say that this methodology is not yet ready to be implemented.
Vissa kommer att säga att denna metod ännu inte är klar att tillämpas.
EnglishWe are discussing the methodology for doing so with the European Court of Auditors.
Vi för en diskussion med Europeiska revisionsrätten om lämplig metod.
EnglishOthers have not even used the same methodology, the same basis of calculation as others.
Andra har inte ens använt samma metodik, samma grund för beräkningarna, som de övriga.
EnglishAs colleagues have said, let us harmonise the objective but not necessarily the methodology.
Som våra kolleger har sagt, låt oss harmonisera målet men inte nödvändigtvis medlen.
EnglishIn this regard, our methodology is probably still in need of improvement.
I detta hänseende behöver våra metoder troligen förbättras ytterligare.
EnglishPersonally, I think that it would be a good idea if we pursued this particular methodology.
Personligen anser jag att det skulle vara en god idé att behålla det här arbetssättet.
EnglishFormIT is a methodology for user involvement, created and tested at CDT.
FormIT är en metodik för användarengagemang, skapad och testad vid CDT.
EnglishKey words are thus advice, methodology, procedures, guidelines, training, etc.
Nyckelord är då också rådgivning, metodologi, förfaranden, riktlinjer, utbildning och så vidare.
EnglishWe also wanted this assessment to extend to include the methodology used.
Vi har velat att denna utvärdering också skall belysa det tillvägagångssätt som tillämpats.
EnglishIt will define a methodology that can be used for the various means of transport.
Genom meddelandet kommer vi att fastställa en metod som kan användas för de olika transportslagen.

Synonymer (engelska) till "methodology":

methodology