"methane" - Svensk översättning

EN

"methane" på svenska

volume_up
methane {substantiv}
EN

methane {substantiv}

volume_up
1. kemi
methane
Electricity can be produced from the re-use of methane from landfills.
Elektricitet kan produceras genom återvändande av metan från deponier.
Emissions of methane cannot be ignored in the context of the EU's climate change policy.
Gasdrivna fordon släpper emellertid ut stora mängder metan.
In the tropical regions particularly, considerably more methane is emitted.
Särskilt i de tropiska områdena avges mycket mer metan.
methane
The Commission document published recently on methane gas recognizes the importance of this.
Det nyligen publicerade kommissionsdokumentet om metangas erkänner vikten av detta.
Landfill prohibitions could apply only to materials that produce methane,” he muses.
Deponiförbud kunde gälla bara för sådant material som producerar metangas, funderar han.
One of them, methane, is generated mainly in refuse dumps, which are the worst possible way of managing waste.
En av dem, metangas, genereras främst av soptippar, som är det värsta tänkbara sättet att hantera avfall.
methane
2. annat
methane

Användningsexempel för "methane" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishGas-fuelled cars emit lower levels of most hydrocarbons, but more methane.
Angående: Hur kan vi skapa incitament för utvecklandet av gasdrivna personbilar?
EnglishWe pump an explosive gas like methane into our own homes, where we set light to it.
Vi pumpar in en explosiv gas som metan in i våra egna hem, där vi tänder eld på den.
EnglishEmissions of methane cannot be ignored in the context of the EU's climate change policy.
Metanutsläppen kan inte ignoreras i sammanhang med EU:s klimatförändringspolitik.
EnglishThe terminals would, if built, attract one methane tanker per week per installation.
Om terminalerna byggdes skulle de ta emot ett metantankfartyg per vecka och anläggning.
EnglishLandfill prohibitions could apply only to materials that produce methane,” he muses.
Deponiförbud kunde gälla bara för sådant material som producerar metangas, funderar han.
EnglishThe Commission document published recently on methane gas recognizes the importance of this.
Det nyligen publicerade kommissionsdokumentet om metangas erkänner vikten av detta.
EnglishAlready in some shallow lakes in Alaska, methane is actively bubbling up out of the water.
I vissa grunda sjöar i Alaska bubblar redan metangasen upp ur vattnet för.
EnglishThe scope for reducing methane emissions will be an important consideration in this strategy.
Minskningen av metanutsläppen kommer att vara en viktig del av den strategin.
EnglishIt is releasing methane from the tundra, and could also release it from the seabed.
Det leder till att metan frigörs från tundran och även kan komma att frigöras från havsbottnen.
EnglishMore methane is emitted as the temperature rises and there is more sunshine.
Mer metan avges när temperaturen stiger och det blir mer solsken.
EnglishElectricity can be produced from the re-use of methane from landfills.
Elektricitet kan produceras genom återvändande av metan från deponier.
EnglishThe Commission's communication on a strategy for reducing methane emissions is timely.
Kommissionens meddelande om en strategi för en minskning av metanutsläppen kommer i rättan tid.
EnglishIt is indeed, but the ocean is liquid methane -- the temperature minus 170 degrees centigrade.
Och det är det, men havet är flytande metan -- temperaturen är minus 170 grader Celsius.
EnglishInstead of belching out lava, they were belching out big, big bubbles of methane.
Istället för att spy ut lava spydde de ut bubblor av metan.
EnglishWhile the increase in methane emissions appears to be slowing down, this is not a reason for inaction.
Medan ökningen av metanutsläpp verkar avta, är detta inget skäl till overksamhet.
EnglishLandfills are a major source of methane emissions which we can turn to our advantage.
Deponier utgör en av de huvudsakliga källorna till metanutsläpp vilket vi kan vända till vår fördel.
EnglishAnd these molecules, especially methane and ethane, can be liquids at the surface temperatures of Titan.
Och dessa molekyler- -särskilt metan och etan, finns i flytande form på Titan.
EnglishCattle produce methane, and that is bad for the global climate.
Nötboskap producerar metan och det är dåligt för det globala klimatet.
EnglishEmissions of methane cannot be ignored in the context of the EU's climate change policy.
Gasdrivna fordon släpper emellertid ut stora mängder metan.
EnglishIn the tropical regions particularly, considerably more methane is emitted.
Särskilt i de tropiska områdena avges mycket mer metan.

"methane gas" på svenska

methane gas
Swedish
  • metangas
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.