"meteorological" - Svensk översättning

EN

"meteorological" på svenska

EN

meteorological {adjektiv}

volume_up
meteorological (även: meteorologic)
The first question is rather of a meteorological nature.
Den första frågan är snarast av meteorologisk karaktär.
The Taiwanese authorities did not have access to meteorological information indicating how serious the typhoon was.
De taiwanesiska myndigheterna hade inte tillgång till meteorologisk information som visade hur allvarlig tyfonen var.

Användningsexempel för "meteorological" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTake a look at the figures produced by the World Meteorological Organisation.
Titta på siffrorna från Meteorologiska världsorganisationen.
EnglishI have already mentioned meteorological and geographical conditions.
Jag har redan nämnt de meteorologiska och geografiska förhållandena.
EnglishIf a meteorological disaster were to occur, Europe would be in an extremely vulnerable position.
I händelse av klimatrelaterade risker kommer Europa att hamna i en mycket utsatt position.
EnglishIt is because the World Meteorological Organisation's figures are clear - they are average figures.
Därför att siffrorna från Meteorologiska världsorganisationen är tydliga - det är genomsnittliga siffror.
EnglishAll the services will be liberalised (control, radio, radar, search and rescue and meteorological).
Alla tjänster kommer att konkurrensutsättas (kontroll, radio, radar, räddningstjänst och väderlekstjänst).
EnglishThe first question is rather of a meteorological nature.
Den första frågan är snarast av meteorologisk karaktär.
EnglishThe same applies to the World Meteorological Organization and the UN Framework Convention on Climate Change.
Samma sak gäller för Meteorologiska världsorganisationen och FN:s ramkonvention om klimatförändringar.
EnglishMeteorological conditions do not explain everything.
De meteorologiska förhållandena förklarar inte allt.
EnglishWe all know that meteorological conditions do not favour us all meeting here in Strasbourg without difficulties.
Vi vet alla att vädret är sådant att det inte är det lättaste för oss att genomföra sammanträden här i Strasbourg.
EnglishThe Taiwanese authorities did not have access to meteorological information indicating how serious the typhoon was.
De taiwanesiska myndigheterna hade inte tillgång till meteorologisk information som visade hur allvarlig tyfonen var.
EnglishExtreme meteorological phenomena also affected Spain, Belgium, Germany and the Netherlands, causing substantial damage.
Extrema väderfenomen har också drabbat Spanien, Belgien, Tyskland och Nederländerna, och vållat betydande skador.
EnglishWhere is our meteorological road map?
EnglishAgriculture is one of the areas most vulnerable to climate change because of its dependency on meteorological conditions.
Eftersom jordbruk är beroende av meteorologiska förhållanden är det ett av de områden som är mest sårbart för klimatförändringar.
EnglishIn particular, Taiwan should be allowed to participate in the United Nations Framework Convention for Climate Change and the World Meteorological Organisation.
Framför allt bör Taiwan få delta i FN:s ramkonvention om klimatförändringar och Meteorologiska världsorganisationen.
EnglishThe human and material consequences caused by the violence of these meteorological phenomena have left a deep impression on us MEPs.
De mänskliga och materiella konsekvenser som det våldsamma meteorologiska fenomenet orsakade har lämnat ett djupt intryck på oss parlamentsledamöter.
EnglishScientists have pointed out the risks inherent in our inconsiderate treatment of the planet, one of the results of which is extreme meteorological phenomena.
Vetenskapsmännen noterar faran med våra oöverlagda ingrepp i naturen, vilket bland annat resulterar i extrema väderleksfenomen.
EnglishWe believe that, before we reach that point, some associated services could be privatised, such as, for example, meteorological areas, which would allow for greater flexibility.
Kommissionen intar ingen principiell ståndpunkt beträffande om lufttransportverksamheten skall privatiseras eller ej.
EnglishWhat is important is simply that we have this debate with our citizens openly and - as I said - on the basis of the World Meteorological Organisation's figures.
Det viktiga är bara att vi har en öppen debatt med våra medborgare - på grundval av siffrorna från Meteorologiska världsorganisationen, som sagt.
EnglishThe Commission's proposal concerns the agro-meteorological system utilised to prepare the crop yields forecast and to monitor the development of crops within the European Union.
Kommissionens förslag rör det agrometeorologiska system som används för avkastningsprognoser och övervakning av grödor inom Europeiska unionen.
EnglishAccording to the Commission, this project enabled the agro-meteorological system for forecasting yields and monitoring land and crop conditions (MARS) to reach an advanced stage.
Enligt kommissionen har projektet lett till att det agrometeorologiska systemet för avkastningsprognoser och övervakningen av grödor (Mars) nått en avancerad nivå.

Synonymer (engelska) till "meteorological":

meteorological
meteorology
meteorologic