EN

to merge [merged|merged] {verb}

volume_up
to merge (även: to dowel)
It is easy to merge these documents into your original.
De här dokumenten kan du sedan enkelt sammanfoga i ditt originaldokument.
You can select adjacent cells together, then merge them into a single cell.
Du kan markera celler som ligger intill varandra tillsammans och sedan sammanfoga dem till en enda cell.
In this way you can merge any number of copies into one document.
På det här sättet kan du sammanfoga flera kopior av ett dokument till ett enda dokument alltefter behov.
Could the Commission not merge that department with the department for fine words about transparency, leaving just the one department?
Skulle inte kommissionen kunna fusionera avdelningen för vägran av tillgång till handlingar med avdelningen för vackra ord om öppenhet och sedan lägga ned endera av dessa avdelningar?

Användningsexempel för "to merge" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTogether with my colleagues, I propose that the College merge with Europol in the Hague.
Jag och mina kolleger föreslår att akademin införlivas med Europol i Haag.
EnglishYou can merge several groups to a new group along with individual elements.
Du kan dessutom sammanföra flera grupper till en ny (överordnad) grupp.
EnglishThe new directive is intended to consolidate, recast and merge the current directives.
Syftet med det nya direktivet är att stärka, omarbeta och slå samman de nuvarande direktiven.
EnglishIf the large countries want to act jointly, they must merge to form a common state.
Om de stora länderna gärna vill framträda gemensamt så får de slå sig ihop till en gemensam stat.
EnglishMr President, the proposal before us seeks to merge economic objectives with development objectives.
Förslaget framför oss är ett försök att slå ihop ekonomiska mål med utvecklingsmål.
EnglishThis is why it is not so easy to simply merge the two, because the coverage is different.
Det är därför som det inte är så enkelt att slå ihop de två, för deras räckvidd skiljer sig åt.
EnglishIt is therefore not my intention to merge for the sake of it.
Jag tänker därför inte slå samman dem för sammanslagningens egen skull.
EnglishWe analyze these sources and merge potentially related information into a single listing.
De innehåller bland annat information från tredje part, inlägg på Google Places och gruppändringar.
EnglishYou can select adjacent cells together, then merge them into a single cell.
Du kan markera celler som ligger intill varandra tillsammans och sedan sammanfoga dem till en enda cell.
EnglishClick on the starting point and the outline range will merge.
Om du klickar på begynnelsepunkten sammanfattas dispositionsområdet.
EnglishIt is easy to merge these documents into your original.
De här dokumenten kan du sedan enkelt sammanfoga i ditt originaldokument.
EnglishAfter that, we can examine whether it would be worthwhile, as may well prove to be the case, to merge them.
Därefter får vi närmare undersöka värdet av att sannolikt, eventuellt, slå dem samman.
EnglishIn future, we could merge Mr Rehn's and Mr Barnier's posts.
Vi kan slå ihop Olli Rehns och Michel Barniers poster i framtiden.
EnglishAfter you merge the documents you will see the designated changes from the copy in the original document.
Efter sammanfogningen ser du de registrerade ändringarna från kopian i originaldokumentet.
EnglishCooperatives from several different countries can merge to form a European cooperative society.
Kooperativa föreningar från flera olika länder kan gå samman och bilda en europeisk kooperativ förening.
EnglishIn this way you can merge any number of copies into one document.
På det här sättet kan du sammanfoga flera kopior av ett dokument till ett enda dokument alltefter behov.
EnglishPerhaps it would be possible, following the vote, to merge the two texts, because they are practically the same.
Efter omröstningen kanske vi kan slå ihop de styckena eftersom de i princip är likadana.
EnglishWhile car, computer, aircraft and steel companies merge, new or renewed global powers emerge.
När bilföretag, datorföretag, flygbolag och stålföretag slås samman uppstår nya eller förnyade globala makter.
EnglishWhen you merge cells, they could shift, leading to possible calculation errors.
När du förbinder celler (på engelska: merge) kan det uppstå en förskjutning av cellerna som är definierade för beräkningen.
EnglishIn the submenu, choose Merge, Subtract or Intersect.
På undermenyn väljer du Sammansmält, Dra ifrån eller Skär av.

Synonymer (engelska) till "merging":

merging
merged