"merely" - Svensk översättning

EN

"merely" på svenska

EN

merely {adverb}

volume_up
merely (även: just)
volume_up
bara {adv.} (endast)
That would merely be an intelligent application of the principle of subsidiarity.
Det skulle bara vara en intelligent tillämpning av subsidiaritetsprincipen.
These are not merely statements and announcements, ladies and gentlemen.
Mina damer och herrar, det är inte bara konstateranden och tillkännagivanden.
That applies not merely to the candidate countries but also to the developing countries.
Det gäller inte bara kandidatländerna utan också utvecklingsländerna.
merely (även: just)
volume_up
endast {adv.} (endast)
Weakness and equivocation merely strengthen those who seek to undermine democracy.
Svaghet och tvetydighet stärker endast dem som försöker undergräva demokratin.
The new regulation is not merely the result of successful negotiation.
Den nya förordningen är inte endast resultatet av framgångsrika förhandlingar.
The Commission is therefore merely ratifying an existing situation.
Därför befäster kommissionens förslag endast den rådande situationen.
merely
volume_up
blott {adv.} (endast)
Det är inte blott och bart en åsikt.
In some cases, detainees ' family members have been arrested merely because of their connection to the accused.
I några fall har anhöriga till de gripna arresterats blott och bart på grund av deras anknytning till den anklagade.
And in this case we are not merely mouthpieces for voicing the concern of consumers, particularly of Spanish consumers.
Och i detta fall är vi inte blott och bart språkrör för oron hos konsumenterna, inte minst hos dem i Spanien.
merely
A technocrat is merely a technician whom one dislikes, that is all.
En teknokrat är rätt och slätt en tekniker som man tycker illa om, det är allt.
Some who supported the change were merely misguided, but others knew exactly what they were doing!
Vissa som stödde förändringen blev rätt och slätt vilseledda, men andra visste exakt vad de gjorde!
Jag skulle rätt och slätt vilja varna honom för det.
merely
Europe must demonstrate that it stands squarely behind democracy and not merely supports stability in the region.
Europa måste visa att vi helt och hållet står för demokrati och inte bara stöder stabilitet i regionen.
The decision to pause for reflection on the Constitution merely underlines a lack of direction across Europe.
Beslutet att ta paus för eftertanke om konstitutionen understryker helt och hållet en brist på riktlinjer i hela Europa.
The discussion now merely revolves around whether animal tests can be avoided altogether when they concern purely medical matters.
Den diskussion som återstår gäller om djurförsök skall undvikas helt och hållet när det handlar om rent medicinska angelägenheter.

Användningsexempel för "merely" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAre these merely drops in the ocean or do they make a substantial contribution?
Är det här droppar på en het platta eller är det verkligen substantiella bidrag?
EnglishYou then deliberately chose to offer us a merely partial and limited response.
Sedan valde ni medvetet att endast erbjuda oss ett partiellt och begränsat svar.
EnglishTony Blair is merely an urbane murderer.
Jag kallar saker och ting vid deras rätta namn och Tony Blair en modern mördare.
EnglishWe are not a theoretical institution here, whose responsibility is merely analysis.
Vi är inte någon teoretisk institution, vars ansvar endast är att göra analyser.
EnglishI therefore wish merely to say that the situation in Sri Lanka is extremely tragic.
Jag vill därför helt enkelt säga att situationen i Sri Lanka är oerhört tragisk.
EnglishIn other words, this is merely a sugar-coated version of the neoliberal agenda.
Detta är med andra ord bara en sockrad version av den nyliberala dagordningen.
EnglishEuropa is not merely a political construction, but an intellectual living space.
EU är inte enbart en politisk konstruktion, utan ett intellektuellt levande område.
EnglishFor this reason, it is not enough merely to review Article 202; it must be amended.
Därför måste vi inte bara fundera över artikel 202, utan den måste också ändras.
EnglishBut, all right, this concession to France and Italy is fortunately merely symbolic.
Men ok, denna eftergift för Frankrike och Italien är lyckligtvis bara symbolisk.
EnglishIt is no longer merely western Austria that is awash with heavy goods vehicles.
Det är inte längre bara västra Österrike som översvämmas av tunga lastfordon.
EnglishI hope that this directive will merely be the first of two steps to achieving this.
Jag hoppas att detta direktiv bara är det första av två steg för att uppnå detta.
EnglishIn future, we need fair trade, not merely trade that is, in principle, free.
I framtiden behöver vi rättvis handel, inte bara handel som principiellt är fri.
EnglishThe first is nuclear: just the word, merely broaching the subject, frightens us.
Den första är kärnenergin: Bara ordet, bara att ta upp frågan, skrämmer oss.
EnglishWeakness and equivocation merely strengthen those who seek to undermine democracy.
Svaghet och tvetydighet stärker endast dem som försöker undergräva demokratin.
EnglishMy impression is that, in the past, you have merely been paying lip service.
Jag har fått intryck av att ni tidigare bara har avgett en läpparnas bekännelse.
EnglishThere is also another important element: this is not confined merely to Europe.
En annan viktig faktor är att denna verksamhet inte är begränsad till Europa.
EnglishIt does not mean merely passing a few comments here and there about social policy.
Det innebär inte att vi bara slänger ur oss några ord då och då om socialpolitiken.
EnglishIt merely demonstrated the extent to which human rights are violated in China.
Den visade bara i vilken utsträckning som de mänskliga rättigheterna kränks i Kina.
EnglishThe internal market is not, nor should it be, a merely bureaucratic structure.
Den inre marknaden är inte, och bör inte heller vara, en rent byråkratisk struktur.
EnglishIt merely provides for widespread policing of the activities of Internet users.
Den tillhandahåller enbart en utvidgad övervakning av Internetanvändares verksamhet.

Synonymer (engelska) till "merely":

merely
mere
English