EN

mercy {substantiv}

volume_up
A recording of Sherrypie begging for mercy would have propaganda value.
Om Sherrypie tänker be om nåd skulle en inspelning vara bra propaganda.
Madam President, we are quite happy for you to temper justice with mercy, as it were.
Om ni låter nåd gå före rätt, så är vi införstådda med det.
Confessing to raping a little girl and blubbering for mercy?
Erkännande av våldtäkt på flickan och stammande om nåd?
Jesus Christ loved animals: 'I desire mercy, not sacrifice,' said the Saviour.
Jesus älskade djuren: ”Barmhärtighet vill jag se och inte offer” sade frälsaren.
She does not show any mercy to little Lithuania either.
Hon visar inte någon barmhärtighet för lilla Litauen heller.
O merciful God, I have such need of your mercy now.
Barmhärtige Gud, jag behöver din barmhärtighet nu.
They, in turn, have been affected by the crisis as a result of the domino effect because they are at the mercy of the customers' production stoppages.
De har i sin tur påverkats av krisen som ett resultat av dominoeffekten, eftersom de är utlämnade åt kundernas tillverkningsstopp.
The aim was to do so by brute force, and they were to be brutal and show no mercy.
Målet var att göra detta med rå styrka och brutalitet och att inte visa något förbarmande.
mercy (även: indulgence)

Användningsexempel för "mercy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishJesus Christ loved animals: 'I desire mercy, not sacrifice,' said the Saviour.
Jesus älskade djuren: ”Barmhärtighet vill jag se och inte offer” sade frälsaren.
EnglishWe hope that fate and God will have mercy on these disaster-stricken regions.
Vi hoppas att ödet och Gud förbarmar sig över dessa katastrofdrabbade regioner.
EnglishThis places them at the mercy of those who dominate the Irish meat industry.
Det gör att de hamnar i händerna på dem som dominerar den irländska köttindustrin.
EnglishThese instruments will put the European people at the mercy of rating agencies.
Dessa instrument kommer att göra folket i EU underställda ratinginstitutens barmhärtighet.
EnglishThe aim was to do so by brute force, and they were to be brutal and show no mercy.
Målet var att göra detta med rå styrka och brutalitet och att inte visa något förbarmande.
EnglishCurrent rules often place consumers at the mercy of insurance companies.
Enligt nuvarande regler är konsumenten ofta utelämnad åt försäkringsbolagen.
EnglishWe are talking about countries at the mercy of poverty, indigence and disease.
Vi talar om länder som är drabbade av fattigdom, armod och sjukdomar.
EnglishEurope's cultural identity must not be left to the mercy of the free market.
Europas kulturella identitet får inte utlämnas till den fria marknaden.
EnglishMr Pannella, I do not think that we are quite at the mercy of events.
Herr Pannella! Jag anser inte att vi är helt utlämnade åt sakernas tillstånd.
EnglishMadam President, we are quite happy for you to temper justice with mercy, as it were.
Fru talman! Om ni låter nåd gå före rätt, så är vi införstådda med det.
EnglishA recording of Sherrypie begging for mercy would have propaganda value.
Om Sherrypie tänker be om nåd skulle en inspelning vara bra propaganda.
EnglishWhen a population finds itself at the mercy of a murderous leader, this is a fundamental issue.
När ett folk är utlämnat åt en blodtörstig ledare står grundläggande värden på spel.
EnglishIt is too important to be thrown to the mercy of the free market.
Det är alldeles för viktigt för att utelämnas på nåd och onåd till den fria marknaden.
EnglishThe world economies outside Europe will show no mercy to us, nor should we expect them to.
De kommer att utnyttja våra svagheter, och som en följd kommer våra medborgare att drabbas.
EnglishEnlargement is, then, not a charitable act or a work of mercy.
Utvidgningen är ingen välgörenhetsinrättning, ingen barmhärtighetshandling.
EnglishI know that I told you to show no mercy... and to attack and to pay no attention to what I say.
Jag vet att jag sa till dig att vara obarmhärtig och attackera mig oavsett vad jag säger.
EnglishI appeal for mercy and assurance that she will not be executed under any circumstance.
Jag vädjar om nåd och en försäkran om att hon inte kommer att avrättas under några omständigheter.
EnglishIf they have not, withdrawal of the licence must follow without mercy.
Om så inte är fallet måste certifikatet dras in, utan undantag.
EnglishIn the words of the poet Thomas Gray, we must not ‘shut the gates of mercy on mankind’.
För att använda poeten Thomas Grays ord, får vi inte ”stänga barmhärtighetens portar för människorna”.
EnglishThe economies of these countries are already at the mercy of the law laid down by the great European trusts.
Dessa länders ekonomier är redan underkastade de stora europeiska trusternas lag.

Synonymer (engelska) till "mercy":

mercy
mercy killing
English