"mentioned" - Svensk översättning

EN

"mentioned" på svenska

SV
volume_up
mentioned {perf. part.}
SV
volume_up
mention {substantiv}

EN mentioned
volume_up
{adjektiv}

mentioned
volume_up
nämns {adj.}
It is therefore a good thing for employment policy to be mentioned in the treaty.
Det är således bra att sysselsättningspolitiken nämns i fördraget.
However, it was not mentioned in the Minutes of these roll-call votes.
Det nämns emellertid inte i omröstningsprotokollet för namnupprop.
The UN's Convention on the Rights of the Child is only mentioned in the case of Romania.
Endast beträffande Rumänien nämns FN: s konvention om barns rättigheter.

Användningsexempel för "mentioned" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe have not been given an explanation of the 12% that you mentioned, Mr Kallas.
Vi har inte fått någon förklaring till de 12 procent som ni nämnde, herr Kallas.
EnglishI have cited as an example the very case you mentioned, namely the highway code.
Som exempel har jag åberopat precis det ni nämnde, nämligen trafikföreskrifterna.
EnglishI come now to paragraphs 26 and 27 and also the amendments which were mentioned.
Jag kommer nu till punkterna 26 och 27 och även de ändringsförslag som nämndes.
EnglishIt has rightly been mentioned that risk capital is not very developed in Europe.
Det har med rätta nämnts att riskkapitalet inte är särskilt utvecklat i Europa.
EnglishThe issue of funding for these security measures has not been mentioned, however.
Frågan om hur dessa säkerhetsåtgärder ska finansieras har emellertid inte nämnts.
EnglishOne point in particular was mentioned: the human rights situation in Kazakhstan.
En särskild punkt nämndes: situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan.
EnglishLiz has mentioned the trauma that people affected by needle-stick injuries face.
Liz har nämnt det trauma som de personer som drabbas av nålsticksskador får utstå.
EnglishWe should have overcome all the problems that Mr Kallas mentioned in the 1990s.
Vi borde redan på 1990-talet ha fått bukt med de problem som Siim Kallas tog upp.
EnglishSeveral speeches, including that by Mr Turmes, mentioned the powers of the Agency.
I flera anföranden, inklusive det av Claude Turmes, nämndes byråns befogenheter.
EnglishAs I mentioned before, it is an issue of particular concern and interest to me.
Som jag tidigare nämnde är det en fråga som särskilt oroar och intresserar mig.
EnglishYou mentioned, for example, the correct and appropriate use of natural resources.
Ni nämnde till exempel ett korrekt och lämpligt utnyttjande av naturresurserna.
EnglishI would, however, like to raise a matter that President Prodi mentioned today.
Jag vill dock ta upp en fråga som kommissionens ordförande Prodi framförde idag.
EnglishI think that Mr van Velzen puts it well, and several people have mentioned it.
Jag tycker att Van Velzen säger det bra och flera andra har också tagit upp det.
EnglishI will ensure that the college of Quaestors is aware of what you have mentioned.
Jag kommer att se till att kvestorskollegiet får reda på det ni har tagit upp.
EnglishThe Commissioner has already mentioned a number of the points I wanted to raise.
Kommissionsledamoten har redan nämnt ett antal av de frågor jag tänkte ta upp.
EnglishWe are certainly outlawed in Spain, by the young Spanish democracy I mentioned.
Visst har den unga spanska demokrati som jag nämnde kriminaliserat oss i Spanien.
EnglishSome of you also mentioned the 'hidden work' that is being done by women on farms.
Vissa av er har också nämnt det ”dolda arbete” som utförs av kvinnor på gårdarna.
EnglishThe rapporteur has mentioned them and the Commissioner has made a commitment.
Föredraganden har tagit upp dem, och kommissionsledamoten har gjort utfästelser.
EnglishI also would like to say to Mr Karas that what you mentioned is absolutely right.
Jag vill också säga till Othmar Karas att ni har helt rätt i vad ni talade om.
English(HU) Those who spoke before me all mentioned the solution to the Greek crisis.
(HU) De som har talat före mig har alla nämnt lösningen på den grekiska krisen.