EN

mention {substantiv}

volume_up
mention (även: reference)
In other words, a simple mention, with no value judgment, of a relevant fact.
Med andra ord, ett enkelt omnämnande utan värdering, av en relevant omständighet.
Perhaps a more specific mention of the issue of education is what I think is missing.
Det jag kanske anser saknas är ett mer specifikt omnämnande av utbildningsfrågan.
Amendment No 16, which has the Commission's support, deserves a special mention.
Ändringsförslag 16, som har kommissionens stöd, förtjänar ett särskilt omnämnande.

Användningsexempel för "mention" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFinally, President-in-Office, I would like to mention the data protection issue.
Slutligen, herr rådsordförande, skulle jag vilja nämna frågan om uppgiftsskydd.
EnglishI mention this because it is also important in the context of our debate today.
Jag nämner detta eftersom det också är viktigt i sammanhanget med dagens debatt.
EnglishI shall mention briefly some things we fought over and had great debates about.
Jag skall kort beröra några saker som vi grälade och hade stora diskussioner om.
EnglishI will mention at the outset your enthusiastic support for the Treaty of Lisbon.
Till att börja med vill jag nämna ert entusiastiska stöd för Lissabonfördraget.
EnglishYes, I am an impatient person by nature, but I just thought I would mention that.
Ja, jag är otålig till min natur, men jag tyckte bara att jag skulle nämna detta.
EnglishThe Conclusions also mention the means of promoting sustainable and fair trade.
I slutsatserna nämner man också medlen för att främja hållbar och rättvis handel.
EnglishI also want to mention Mr Stavrakakis and one of his reports about the Council.
Jag vill också nämna Georgios Stavrakakis och ett av hans betänkanden om rådet.
EnglishIt would not therefore be appropriate to mention it separately in the regulation.
Därför skulle det inte vara lämpligt att nu nämna detta separat i förordningen.
EnglishAmendment No 16, which has the Commission's support, deserves a special mention.
Ändringsförslag 16, som har kommissionens stöd, förtjänar ett särskilt omnämnande.
EnglishThe last point I want to mention, Mr President, relates to the national courts.
Den sista punkt jag vill ta upp, herr talman, gäller den nationella domarkåren.
EnglishAlso, the document on agriculture does not mention genetically modified organisms.
Och i dokumentet om jordbruk talar man inte om genetiskt modifierade organismer.
EnglishAllow me to mention one idea: the stock markets are at an historically low level.
Låt mig nämna en idé: aktiemarknaderna befinner sig på historiskt låga nivåer.
EnglishFinally, let me to mention the large number of amendments which have been tabled.
Slutligen vill jag nämna det stora antalet ändringsförslag som har lagts fram.
EnglishOf course, there were a few conflicts and I would like to mention some of these.
Naturligtvis har vissa konflikter uppstått och jag vill nämna några av dessa.
EnglishI was even somewhat surprised to hear Mrs Ghilardotti mention consumer safety.
Jag hörde rent av med viss förvåning Ghilardotti tala om konsumenternas säkerhet.
EnglishFinally, I would like to mention two other points: the former Yugoslavia and crime.
Låt mig också påminna om två andra punkter: f.d. Jugoslavien och kriminaliteten.
EnglishCommissioner, ladies and gentlemen, those were the points I wanted to mention.
Fru kommissionär och kära kolleger! Detta var de förtydliganden jag ville göra.
EnglishI would like to mention several points which might not have been brought up yet.
Jag skulle vilja ta upp ett par saker som förmodligen ännu inte varit på tal.
EnglishThe EBRD's micro-financing projects deserve particular mention in this context.
I detta sammanhang skall särskilt EBRD: s mikrofinansieringsprogram framhävas.
EnglishLastly, I would like to mention one last proposal made in our draft resolution.
Slutligen skulle jag vilja nämna ett sista förslag i vårt förslag till resolution.